มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางสอบสำหรับนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 41
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 44
รุ่น 45
รุ่น46
รุ่น47
รุ่น48
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
       ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 39
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 45
รุ่น 46
รุ่น 48
คณะวิทยาการจัดการ
        ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 45
รุ่น 46
รุ่น 48
รุ่น 49
   การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ รหัส 60        การจัดการธุรกิจสายการบิน รหัส 60          
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
        ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 38
รุ่น 41
รุ่น 46
รุ่น 47
รุ่น 48
รุ่น 49
     การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 60            
ระดับบัณฑิตศึกษา (รวมทุกคณะ)

                 ปริญญาโท

บ.(พิเศษ)