มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40 Update
รุ่น 41
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 44
รุ่น46
รุ่น47 Update
รุ่น48
รายวิชาที่เปิดสอน
 
วิชาเลือกเสรี
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น39
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 45
รุ่น 46
รายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ
 
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 39 Update
รุ่น 40
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 45
รุ่น 46
รายวิชาที่เปิดสอน
 
วิชาเลือกเสรี
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ
  รหัส 60  
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 38
รุ่น 46
รุ่น 48
รุ่น 49
รายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ
 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
        GE กลุ่มวิชาเลือก
 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี

 

 

 


 

 

 


บัณฑิตศึกษา

ตารางเรียน

คณะ

ป.โท

ป.เอก

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
      คณะวิทยาการจัดการ      1.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ      1.สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          1.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม      1.สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
      วิทยาลัยการฝึกหัดครู

 

     1.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

     2.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

     3.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

     4.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

 
       รายวิชาที่เปิดสอน