มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การสอบปลายภาค สาหรับนักศึกษาภาค กศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ประเภท นักศึกษาภาคกศ.พบ.
  1. 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3. 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน   4. 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 
  5. 0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข   6. 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  7. 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน   8. 0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน
  9. 0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   10.0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
  11.0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 12.0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  13.0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   14.0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์
  15.0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  16. 0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
  17.1500107 Communicative English Through Media 18. 4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต