มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศตารางสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาค กศ.พบ. ตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร :เรื่องการสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษา กศ.พบ.ประจำปีการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           

ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 41
รุ่น 42
รุ่น43
รุ่น44
รุ่น46
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 36
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 45
รุ่น 46
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 36
รุ่น37
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 45
รุ่น 46
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 41 รุ่น 44
วิทยาลัยนานาชาติ      
ภาคปกติ รหัส 58 รหัส 60