มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน

ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเรื่องการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ.

รายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
คณะวิทยาการจัดการ      
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 32
รุ่น34
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น40
รุ่น41
รุ่น43
                                
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 41
รุ่น42