มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                รุ่น 32                  รุ่น 38                                                                               รุ่น 32  (แก้ไข)                  รุ่น 38          
                รุ่น 33                  รุ่น 39                                                                               รุ่น 33                    รุ่น 39
                รุ่น 34                  รุ่น 40                                                                               รุ่น 34                    รุ่น 40
                รุ่น 35                  รุ่น 41                                                                               รุ่น 35                    รุ่น 41
                รุ่น 36                  รุ่น 42                                                                                รุ่น 36  (แก้ไข)      รุ่น 42 (แก้ไข)
                รุ่น 37                  รุ่น 43                                                                               รุ่น 37                    รุ่น 43
                         รายวิชาที่เปิดสอน                                                                                               รายวิชาที่เปิดสอน กศ.พบ.        รายวิชาที่เปิดสอนภาคปกติ
                            วิชาเลือกเสรี                                                                                                                                    วิชาเลือกเสรี
 
 
               คณะวิทยาการจัดการ                                                                   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                 รุ่น 32                  รุ่น 38                                                                                รุ่น 32                    รุ่น 40
                 รุ่น 33                  รุ่น 39                                                                                รุ่น 35                    รุ่น 41
                 รุ่น 34                  รุ่น 40                                                                                รุ่น 36                    รุ่น 42
                 รุ่น 35                  รุ่น 41                                                                                รุ่น 37                    รุ่น 43 (แก้ไข)
                 รุ่น 36                  รุ่น 42  (แก้ไข)                                                                      รุ่น 38                    รุ่น 39
                 รุ่น 37                  รุ่น 43                                                                                                     
                           รายวิชาที่เปิดสอน                                                                                                            รายวิชาที่เปิดสอนกศ.พบ.        วิชาเลือกเสรี
                               วิชาเลือกเสรี