มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ประกาศสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาค กศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 

       0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร         

       0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  

       0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน

 

 

       0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร          

       0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                

       0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร

 

 

       0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข       

       0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                              

 

 

       0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน  

       0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

       0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                       

 

 

       0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 

       0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์

       1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                   

 

 

       1500107 Communicative English Through Media                                                                               

       1500110 ภาษาไทยเพื่อการ สื่อความหมาย

       1500112 ภาษากับวัฒนธรรม

 

 

       2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต                                    

       2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

       2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก

 

 

       2500116 กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                 

       4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต

       4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ

       4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา