มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาค กศ.พบ.

ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558

 

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ภาคกศ.พบ.

1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร