มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคปกติ
รหัส 58
รหัส 59
รหัส 60
รหัส 61
   
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 41
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น 44
รุ่น46
รุ่น47
รุ่น48
รายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ
ภาค กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์)
         
วิชาเลือกเสรี
ภาคปกติ
ภาค กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์)
         
วิทยาลัยการฝึกหัดครู     
ภาคปกติ
รหัส 58
รหัส 59 
รหัส 60  
   
รายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ
     
วิชาเลือกเสรี

ภาคปกติ

   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ
รหัส 58
รหัส 59
รหัส 60
รหัส 61
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 38
รุ่น 41
รุ่น 42
รุ่น 44
รุ่น 45
รุ่น 47
รายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ
         
วิชาเลือกเสรี
ภาคปกติ
         
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ
รหัส 58
รหัส 59
รหัส 60
รหัส 61
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 38
รุ่น39
รุ่น 41
รุ่น 42
รุ่น 44
รุ่น 45
รุ่น 47
รุ่น 48
รายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ
         
วิชาเลือกเสรี
ภาคปกติ
ภาค กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์)
         
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59  
  รหัส 60  
รหัส 61
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 44
รุ่น 46
รุ่น 47
รุ่น 48
รายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ
ภาค กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์)
         
วิชาเลือกเสรี
ภาคปกติ
ภาค กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์)
         
 
วิทยาลัยนานาชาติ 
ภาคปกติ
รหัส 60
รหัส 61
รายวิชาที่เปิดสอน
ภาคปกติ
         
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE กลุ่มวิชาเลือก
ภาคปกติ
ภาค กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์)
         
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาคปกติ
ภาค กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์)
         

 

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

สำหรับนักศึกษาภาคกศ.พบ.