มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตารางสอบสำหรับนักศึกษาตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

                         ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

                         ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ.

 
ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์ )
คณะ รหัส 57 รหัส 58 รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61 รหัส 62
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
           การแพทย์แผนไทย          
  • วิทยาลัยการฝึกหัดครู


 
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
  • คณะวิทยาการจัดการ
   
           การจัดการธุรกิจสายการบิน      
           การสื่อสารผ่านสื่อใหม่          
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
           การจัดการโลจิสติกส์      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UPDATE 20 ก.พ. 62

 

 

ภาคกศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์ )
คณะ รุ่น 37 รุ่น 38 รุ่น 39 รุ่น 40 รุ่น 41 รุ่น 42 รุ่น 43 รุ่น 44 รุ่น 45 รุ่น 46 รุ่น 47 รุ่น 48 รุ่น 49
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
  • วิทยาลัยการฝึกหัดครู
                         
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
  • คณะวิทยาการจัดการ
 
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UPDATE 20 ก.พ. 62