มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคปกติ
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
 
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 41
รุ่น42
รุ่น43
รุ่น44
วิทยาลัยการฝึกหัดครู     
ภาคปกติ

รหัส 56

รหัส 57
รหัส 58
      รหัส 59                           รหัส 60     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
รหัส 60
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 35
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 41
รุ่น 42
รุ่น 44
รุ่น 45
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
รหัส 60
 
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 35
รุ่น36
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 41
รุ่น 42
รุ่น 44
รุ่น 45
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
    รหัส 59   
รหัส 60
 
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 40 รุ่น 43
วิทยาลัยนานาชาติ      
ภาคปกติ รหัส 58 รหัส 59 (แก้ไข) รหัส 60