มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางเรียน/รายวิชาที่เปิดสอน/รายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเลือกเสรี

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคปกติ
รหัส 57
รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
        รายวิชาที่เปิดสอน
วิชาเลือกเสรี
วิทยาลัยการฝึกหัดครู     
ภาคปกติ

รหัส 55

รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
        รายวิชาที่เปิดสอน
 ภาคปกติ
วิชาเลือกเสรี
ภาคปกติ
                                                           
                                               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ
รหัส 57
รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
        รายวิชาที่เปิดสอน
วิชาเลือกเสรี
                                          
คณะวิทยาการจัดการ      
ภาคปกติ
รหัส 56
   
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 31
รุ่น33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น39
รุ่น40
รุ่น42
        รายวิชาที่เปิดสอน
 ภาคปกติ 
กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) 
วิชาเลือกเสรี
ภาคปกติ  
กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) 
               
                                                                
                                
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ
รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
        รายวิชาที่เปิดสอน
วิชาเลือกเสรี
  
รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
        รายวิชาที่เปิดสอน
รายวิชา GE กลุ่มวิชาเลือก
ภาคปกติ
 
                       
                                        แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE )                                   
                    

หมายเหตุ :  รายงานตารางเรียนของนักศึกษา ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกับอาจารย์ผู้สอน หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 22 ห้อง 22101