มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางเรียน/รายวิชาที่เปิดสอน/รายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเลือกเสรี

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคปกติ
รหัส 58
รหัส 60
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
        รายวิชาที่เปิดสอน
วิชาเลือกเสรี
 
วิทยาลัยการฝึกหัดครู     
ภาคปกติ

รหัส 56

รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
        รายวิชาที่เปิดสอน
 ภาคปกติ
วิชาเลือกเสรี
ภาคปกติ
                                                           
                                               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ
รหัส 58
รหัส 60
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น44
        รายวิชาที่เปิดสอน
วิชาเลือกเสรี
กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
                                          
คณะวิทยาการจัดการ      
ภาคปกติ
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
รหัส 60
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 34
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 41
รุ่น42
รุ่น43
รุ่น44
        รายวิชาที่เปิดสอน
 ภาคปกติ 
กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) 
วิชาเลือกเสรี
ภาคปกติ
กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
               
                                                                
                                
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
 
        รายวิชาที่เปิดสอน
วิชาเลือกเสรี
 
วิทยาลัยนานาชาติ
ภาคปกติ
 
รายวิชาที่เปิดสอน                            
 
  
รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
        รายวิชาที่เปิดสอน
รายวิชา GE กลุ่มวิชาเลือก
ภาคปกติ
รายวิชา GE เปิดหมู่เรียนพิเศษ
ภาคปกติ
                       
                                      

  แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE )  ภาคปกติ

                       แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE ) ภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)

 

                    

หมายเหตุ :  รายงานตารางเรียนของนักศึกษา ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกับอาจารย์ผู้สอน หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 22 ห้อง 22101