มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายชื่อ 9/10/2561


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การสอบปลายภาค สาหรับนักศึกษาภาค ปกติ และกศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

ประเภท นักศึกษาภาคปกติ
1. 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3. 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 4. 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 
5. 0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 6. 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
7. 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน   8. 0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน
9. 0020106 โลกร่วมสมัย   10. 0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
11. 0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต   12. 0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
13. 0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 14. 0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
15. 0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 16. 0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
17. 0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 18. 0060101 การประกอบการสมัยใหม่
19. 0060102 องค์กรแห่งความสุข   20. 1500112 ภาษากับวัฒนธรรม  
21. 2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต   22. 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
23. 4000113 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   24. 4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
ประเภท นักศึกษาภาคกศ.พบ.
  1. 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3. 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน   4. 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 
  5. 0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข   6. 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  7. 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน   8. 0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
  9. 0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง   10. 0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
  11. 0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 12. 0060102 องค์กรแห่งความสุข  
  13. 1500107 Communicative English Through Media 14. 1500112 ภาษากับวัฒนธรรม  
  15. 2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต      16. 4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต  
หมายเหตุ   นักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อเข้าสอบให้ติดต่อที่งานตารางสอน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยด่วน