มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางเรียน/รายวิชาที่เปิดสอน/รายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเลือกเสรี

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคปกติ
รหัส 59 update
รหัส 61 update
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 38
รุ่น 40
รุ่น46
        รายวิชาที่เปิดสอน
วิชาเลือกเสรี
วิทยาลัยการฝึกหัดครู     
ภาคปกติ

รหัส 57

รหัส 58 update
รหัส 59 update
รหัส 60 update
        รายวิชาที่เปิดสอน
 ภาคปกติupdate
วิชาเลือกเสรี
ภาคปกติ
                                                           
                                               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ
รหัส 59 update
รหัส 61 update
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
update
รุ่น46 update
        รายวิชาที่เปิดสอน
วิชาเลือกเสรี
                                          
คณะวิทยาการจัดการ      
ภาคปกติ
รหัส 58
รหัส 59 update
รหัส 60 update
รหัส 61 update
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 36
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40 update
รุ่น 41
รุ่น 42 update
รุ่น 43 update
รุ่น45
รุ่น46 update
        รายวิชาที่เปิดสอน
 ภาคปกติ update
กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) update
วิชาเลือกเสรี
ภาคปกติ
กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
               
                                                                
                                
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
 
รุ่น 47
        รายวิชาที่เปิดสอน
วิชาเลือกเสรี
 
วิทยาลัยนานาชาติ
ภาคปกติ
รหัส 61 update
รายวิชาที่เปิดสอน update                          
 
 
  
รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
        รายวิชาที่เปิดสอน
รายวิชา GE กลุ่มวิชาเลือก
ภาคปกติ update
                                            

หมายเหตุ :  รายงานตารางเรียนของนักศึกษา ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกับอาจารย์ผู้สอน หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 22 ห้อง 22101