มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ เรื่องการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ.

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคปกติ
รหัส 58
รหัส 59
รหัส 60
 
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 41
รุ่น 42
รุ่น 43
รุ่น44
รุ่น46
รุ่น47
วิทยาลัยการฝึกหัดครู     
ภาคปกติ

รหัส 57

รหัส 58
รหัส 59
      รหัส 60                           รหัส 61
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ
รหัส 58
รหัส 59
รหัส 60
รหัส 61
            ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 37
รุ่น 40
รุ่น 41
รุ่น 43
รุ่น 44
รุ่น 47

 ศูนย์วัดธรรมมงคล

รุ่น 1
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ
รหัส 58
รหัส 59
รหัส 60
รหัส 61
 
            ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 37
รุ่น38
รุ่น 40
รุ่น 41
รุ่น 43
รุ่น 44
รุ่น 46
รุ่น 47
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
    รหัส 60   
รหัส 61
 
            ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 43 รุ่น 47
วิทยาลัยนานาชาติ      
ภาคปกติ รหัส 58 รหัส 59 รหัส 60                                          รหัส 61