มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ตารางสอนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคปกติ
 
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 43
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 43
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 44
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ภาคปกติ

                    

 

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
วิชาศึกษาทั่วไป (GE) กลุ่มวิชาเลือก

 

รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี  

ภาคปกติ
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม