1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การสอบปลายภาค สาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประเภท นักศึกษาภาคปกติ
  1. 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3. 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน   4. 0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  
  5. 0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร   6. 0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  
  7. 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร   8. 0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข  
  9. 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   10. 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน  
  11. 0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน   12. 0020106 โลกร่วมสมัย  
  13. 0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   14. 0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  
  15. 0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง   16. 0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์  
  17. 0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต   18. 0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
  19. 0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์   20. 0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  
  21. 0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   22. 0060102 องค์กรแห่งความสุข  
  23. 1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   24. 1500106 English for Communication  
  25. 1500107 Communicative English Through Media   26. 1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย  
  27. 1500112 ภาษากับวัฒนธรรม   28. 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ  
  29. 2500107 วิถีโลก   30. 2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต  
  31. 2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน   32. 2500116 กฎหมายในชีวิตประจำวัน  
  33. 4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต   34. 4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ  
  35. 4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา    
     
     
 
ประเภท นักศึกษาภาค กศ.พบ.
  1. 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2. 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
  3. 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน   4. 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร  
  5. 0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข   6. 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  7. 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน   8. 0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
  9. 0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง   10. 0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์  
  11. 0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์   12. 0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  
  13. 0050101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   14. 1500107 Communicative English Through Media  
  15. 1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย   16. 1500112 ภาษากับวัฒนธรรม  
  17. 2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต   18. 2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก  
  19. 2500116 กฎหมายในชีวิตประจำวัน   20. 4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต  
     
     
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560