มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคปกติ
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 30
รุ่น 31
รุ่น 32
รุ่น 33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น39
รุ่น40
รุ่น41
วิทยาลัยการฝึกหัดครู     
ภาคปกติ

รหัส 55

รหัส 56
รหัส 57
      รหัส 58                   รหัส 59      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 30
รุ่น 31
รุ่น33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 41
คณะวิทยาการจัดการ      
ภาคปกติ
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 30
รุ่น 31
รุ่น 32
รุ่น33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 41
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
        รหัส 58                 รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 32
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 40

 

หมายเหตุ :  ตารางสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบกับอาจารย์ผู้สอนอีกครั้ง ก่อนลงทะเบียนเรียนร่วม หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 22 ห้อง 22101

 

รายวิชาเปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

คณะ
รายวิชาที่เปิดสอน
วิชาเลือกเสรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยการฝึกหัดครู  

 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ประกาศสำหรับวิชาเลือกเสรี            

หมายเหตุ:    ตารางสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบกับอาจารย์ผู้สอนอีกครั้ง ก่อนลงทะเบียนเรียนร่วม หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 22 ห้อง 22101