มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ.ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคปกติ
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 30
รุ่น 31
รุ่น 32
รุ่น 33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น39
รุ่น40
รุ่น41
วิทยาลัยการฝึกหัดครู     
ภาคปกติ

รหัส 55

รหัส 56
รหัส 57
      รหัส 58                   รหัส 59      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 30
รุ่น 31
รุ่น33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 41
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 30
รุ่น 31
รุ่น 32
รุ่น33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น 38
รุ่น 39
รุ่น 40
รุ่น 41
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
        รหัส 58                 รหัส 59
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 32
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 40