รายชื่อผู้เข้าสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE สำหรับการสอบปลายภาค 1/2559
ภาคปกติ ( จันทร์-ศุกร์ )
ภาค กศ.พบ ( เสาร์-อาทิตย์ )
0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข
0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 0020104 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
1500101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1500101 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1500106 English for Communication 1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 2500107 วิถีโลก
2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
2500107 วิถีโลก 2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก
2500116 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2500116 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
4000111 การคิดและการตัดสินใจ 40000113 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.พบ.ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙