*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         

ภาค ปกติ
คณะ
รุ่น54
รุ่น55
รุ่น56
รุ่น57
รุ่น58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
1
1
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
1
1
1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
1
1
1
1
วิทยาลัยฝึกหัดครู
1
1
1
1
1

  

ภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
คณะ
รุ่น28
รุ่น29
รุ่น30
รุ่น31
รุ่น32
รุ่น33
รุ่น34
รุ่น35
รุ่น36
รุ่น37
รุ่น38
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
คณะวิทยาการจัดการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1     1 1 1 1 1 1 1
วิทยาลัยฝึกหัดครู                      

 

  รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2558         

คณะ
ภาคปกติ
ภาค กศ.พบ
เลือกเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
1
วิทยาลัยฝึกหัดครู
1
วิชาการศึกษาทั่วไป
1

 

    วิชาเลือกเสรี

    ประกาศ   การลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ.(ส.-อา.)ในภาคการศึกษาที่ 1/2558