มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางสอบนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ   เรื่องการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.พบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ภาคปกติ
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
 
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 28

รุ่น 29

รุ่น30
รุ่น 31
รุ่น 32
รุ่น 33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น36
รุ่น37
รุ่น38
วิทยาลัยการฝึกหัดครู     
ภาคปกติ

รหัส 54

รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ภาคปกติ
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
 
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 28

รุ่น 29

รุ่น30
รุ่น 31
รุ่น 32
รุ่น 33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น36
รุ่น37
รุ่น38
คณะวิทยาการจัดการ      
ภาคปกติ
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
 
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 28

รุ่น 29

รุ่น30
รุ่น 31
รุ่น 32
รุ่น 33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น36
รุ่น37
รุ่น38
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ภาคปกติ
รหัส 54
รหัส 55
รหัส 56
รหัส 57
รหัส 58
 
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
รุ่น 28

รุ่น 29

รุ่น32
รุ่น 33
รุ่น 34
รุ่น 35
รุ่น 36
รุ่น 37
รุ่น38