รายชื่อผู้เข้าสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE สำหรับการสอบปลายภาค 1/2558
ภาคปกติ ( จันทร์-ศุกร์ )
ภาค กศ.พบ ( เสาร์-อาทิตย์ )
1500107 Communicative English Through Media 1500106 English for Communication
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 1500107 Communicative English Through Media
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
2000103 ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
2500106 วิถีไทย 2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
2500107 วิถีโลก 2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
2500108 ความจริงของชีวิต 2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 2500116 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 4000110 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก 4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
2500116 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
4000111 การคิดและการตัดสินใจ 4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
4000113 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต  
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ  
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา