ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554  (รอบ 3)
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่  31 สิงหาคม  2555
*** บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน  ต้องกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  (www.pnru.ac.th) และพิมพ์ใบรับรองการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  นำมายื่นพร้อมใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล  อาคาร 4  ชั้น 2  เพื่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ คลิกที่นี่!
ขั้นตอนปฏิบัติการรับเอกสาร
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ>เลือก คำร้อง พน.28// หรือเข้าไปหน้าที่เช็คผลการเรียน เลือกพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต        
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ ติดต่อชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)  
3. ยื่นคำร้องรอใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่การเงิน(อาคาร 4 ห้อง 413)  ซึ่งจะถัวจ่ายกับค่าประกันของเสียหาย(กรุณามาติดต่อการเงินก่อน 15.00 น.)   
3. เช็คกำหนดการ รับเอกสาร>>แยกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้<< 
 ทุกวุฒิ!!! (รับเอกสารวันที่ 13 ก.ย. 55 เป็นต้นไป) 
ตรวจสอบรายชื่อ/วันเดือนปีเกิด / หากไม่ถูกต้อง รีบมาแก้ไขโดยด่วน!!    
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
1 5110122527001 นางสาวธนาพร  แจ้งไธสง 30 ธ.ค. 2532 2.69 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230797/2555 ปกติ 51    
2 5110122527003 นางสาวรัตนาพร  ทองนอก 24 มิ.ย. 2532 2.72 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230798/2555 ปกติ 51    
3 5110122527005 นายนัทที  นาคทั่ง 4 ก.ค. 2532 2.21 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230799/2555 ปกติ 51    
4 5110122527007 นางสาววิกานดา  ศรพรหม 14 เม.ย. 2533 2.64 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230800/2555 ปกติ 51    
5 5110122527008 นางสาวสุนทรี  ศรีเพชร์ 9 ม.ค. 2533 2.50 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230801/2555 ปกติ 51    
6 5110122527011 นางสาวสุทธิดา  เหมกุล 23 ธ.ค. 2532 2.86 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230802/2555 ปกติ 51    
7 5110122527012 นางสาวกนกวรรณ  หาประโคน 20 ต.ค. 2533 2.96 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230803/2555 ปกติ 51    
8 5110122527013 นายศักดิโชติ  เดวีเลาะ 28 เม.ย. 2532 2.51 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230804/2555 ปกติ 51    
9 5110122527021 นายเกษมศักดิ์  สะสม 6 ต.ค. 2532 2.60 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230805/2555 ปกติ 51    
10 5110122527022 นายฐานันดร  สันทะสอน 7 ก.พ. 2533 2.36 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230806/2555 ปกติ 51    
11 5110122527023 นายภัทรวิทย์  เอี่ยมจะโร 21 ก.พ. 2533 3.18 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230807/2555 ปกติ 51    
12 5110122527025 นางสาวฐาปนี  นาคกุล 20 ธ.ค. 2532 2.57 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230808/2555 ปกติ 51    
13 5110122527030 นางสาวพัชรกมล  คงศรีทอง 19 ก.ย. 2531 2.96 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230809/2555 ปกติ 51    
14 5110122527031 นายนรากร  อิ่นคำ 28 ต.ค. 2531 2.75 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230810/2555 ปกติ 51    
15 5110122527032 นางสาวจิราพร  พรหมเสนา 19 ส.ค. 2532 2.56 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230811/2555 ปกติ 51    
16 5110122527033 นางสาวขนิษฐา  วิริยะพันธ์ 13 พ.ย. 2532 3.03 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230812/2555 ปกติ 51    
17 5110122527034 นางสาวอรวรรณ  ภู่สำลี 4 ก.พ. 2533 2.15 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230813/2555 ปกติ 51    
18 5110122527035 นายสุทธิพงศ์  อรุณประเสริฐศรี 9 พ.ค. 2533 2.42 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230814/2555 ปกติ 51    
19 5110122527039 นางสาวภรณ์ทิพย์  คลองมีคุณ 11 เม.ย. 2533 3.10 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230815/2555 ปกติ 51    
20 5110122527040 นายอิทธิพร  ภู่แย้ม 13 พ.ค. 2533 2.88 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230816/2555 ปกติ 51    
21 5110122527042 นางสาวจริยา  ใจมั่น 22 ธ.ค. 2532 2.79 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230817/2555 ปกติ 51    
22 5110122527047 นางสาวณัฐพร  กัณเทศ 28 มิ.ย. 2532 2.78 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230818/2555 ปกติ 51    
23 5110122108003 นางสาวรัชฎาพร  ราชชุมพล 26 มิ.ย. 2533 2.79 เคมี 30 ก.ค. 2555 พน. 230819/2555 ปกติ 51    
24 5010122113046 นายณัฐศร  เทียนไพโรจน์ 12 ธ.ค. 2531 2.04 ท.สารสนเทศ 30 ก.ค. 2555 พน. 230820/2555 ปกติ 50    
25 5110122526026 นายพิทักษ์  วุฒิ 19 ก.พ. 2531 2.30 เทคโนโลยีไฟฟ้า 30 ก.ค. 2555 พน. 230821/2555 ปกติ 51    
26 5110122526031 นายโจ  เชื้อดี 7 ส.ค. 2532 2.50 เทคโนโลยีไฟฟ้า 30 ก.ค. 2555 พน. 230822/2555 ปกติ 51    
27 5110122529003 นางสาวภัสราภรณ์  พงษ์ธรรมสถิต 3 มี.ค. 2533 2.85 ทอ.อิเล็กฯ 30 ก.ค. 2555 พน. 230823/2555 ปกติ 51    
28 5110122529033 นายอธิวัฒน์  สมสุข 30 ม.ค. 2533 2.28 ทอ.อิเล็กฯ 30 ก.ค. 2555 พน. 230824/2555 ปกติ 51    
29 5110122530007 นายโอ  จันทร์ศรี 11 ต.ค. 2532 2.22 ทอ.การจัดการอุต 30 ก.ค. 2555 พน. 230825/2555 ปกติ 51    
30 5030122115045 สิบเอกชิตพล  ขุนศรี 15 ธ.ค. 2530 2.10 วิทย์.คอม 30 ก.ค. 2555 พน. 230826/2555 กศ.พบ. 15    
31 5030122115067 นางสาววรารัตน์  คำมนตรี 15 ก.พ. 2531 2.50 วิทย์.คอม 30 ก.ค. 2555 พน. 230827/2555 กศ.พบ. 15    
32 5130122115060 นายธนากร  ถิระการ 15 ม.ค. 2529 2.11 วิทย์.คอม 30 ก.ค. 2555 พน. 230828/2555 กศ.พบ. 18    
33 4.84192E+12 นายสันชัย  สุทธิบุตร 12 ก.ย. 2530 2.32 วิทย์.คอม 30 ก.ค. 2555 พน. 230829/2555 กศ.พท. 48    
34 5.01013E+12 นายไพบูลย์  ยองใย 22 ม.ค. 2530 2.02 ทอ.เครื่องกล 30 ก.ค. 2555 พน. 230830/2555 ปกติ 50    
35 5210132513020 นายพะเนช  พัตรประดิษฐ 23 มิ.ย. 2532 2.53 ทอ.ไฟฟ้า 30 ก.ค. 2555 พน. 230831/2555 ปกติ 52    
36 5210132513021 นายธีระวัฒน์  วงศ์สุเพ็ง 5 พ.ค. 2531 2.12 ทอ.ไฟฟ้า 30 ก.ค. 2555 พน. 230832/2555 ปกติ 52    
37 5230132513006 นายจักรกฤษ  บุตรพรม 8 ก.ค. 2527 2.10 ทอ.ไฟฟ้า 30 ก.ค. 2555 พน. 230833/2555 กศ.พบ. 21    
38 5230132513009 นายณัฐพล  นนทวัฒน์ 10 เม.ย. 2521 2.07 ทอ.ไฟฟ้า 30 ก.ค. 2555 พน. 230834/2555 กศ.พบ. 21    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
1 5131923316201 นายประพันธ์  จันทร์ร่องคำ 30 มี.ค. 2520 3.71 รปศ. 30 ก.ค. 2555 พน. 330884/2555 กศ.พบ. 11 ก 1  
2 5231703310024 นายสมบูรณ์  สุภิรมย์ 20 มิ.ย. 2509 3.44 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330885/2555 กศ.พบ. 21 ก 2  
3 5231703310019 นายวิชัย  เธียรพิทยามาศ 11 มิ.ย. 2515 3.39 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330886/2555 กศ.พบ. 21 ก 2  
4 5231703310051 นางสาวชลียา  อะขะเหร็ม 17 มี.ค. 2528 3.34 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330887/2555 กศ.พบ. 21 ก 2  
5 5231703310026 นายประนพ  แก้วประดิษฐ์ 26 พ.ย. 2509 3.30 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330888/2555 กศ.พบ. 21 ก 2  
6 5110123314072 นางสาวธัญญฐาน์  คุณวัฒนานนท์ 31 ม.ค. 2533 2.92 ภาษาอังกฤษ 30 ก.ค. 2555 พน. 330889/2555 ปกติ 51    
7 4.83012E+12 นายชุติภาส  สิริยากร 12 ธ.ค. 2529 2.00 ประชาสัมพันธ์ 30 ก.ค. 2555 พน. 330890/2555 กศ.พบ. 11    
8 5130123316011 จ่าสิบเอกเจษฎา  นิลบดี 28 ส.ค. 2515 2.75 รปศ. 30 ก.ค. 2555 พน. 330891/2555 กศ.พบ. 18    
9 5130123316012 นางสาวพิตานัญป์  ชูเถื่อน 9 มี.ค. 2533 2.51 รปศ. 30 ก.ค. 2555 พน. 330892/2555 กศ.พบ. 18    
10 5130123316014 พันจ่าอากาศตรีขวัญชัย  เพ็งละมูล 19 ธ.ค. 2528 3.02 รปศ. 30 ก.ค. 2555 พน. 330893/2555 กศ.พบ. 18    
11 5130123316015 นายณรงค์  หลงทอง 15 พ.ค. 2521 2.85 รปศ. 30 ก.ค. 2555 พน. 330894/2555 กศ.พบ. 18    
12 5130123316027 นายภาคิน  มุสิกา 3 ส.ค. 2522 2.80 รปศ. 30 ก.ค. 2555 พน. 330895/2555 กศ.พบ. 18    
13 5131923316206 นายศุภชัย  หมอแพทย์ 12 ธ.ค. 2524 2.91 รปศ. 30 ก.ค. 2555 พน. 330896/2555 กศ.พบ. 11    
14 5131923316211 นายรณกฤต  อุ่นเครือ 7 ก.พ. 2526 2.80 รปศ. 30 ก.ค. 2555 พน. 330897/2555 กศ.พบ. 11    
15 5131923316216 นายวุฒินันท์  อวสานะพันธุ์ 15 ก.ย. 2525 2.58 รปศ. 30 ก.ค. 2555 พน. 330898/2555 กศ.พบ. 11    
16 5131923316217 นายทแกล้ว  เกิดทองคำ 23 ก.ย. 2522 2.42 รปศ. 30 ก.ค. 2555 พน. 330899/2555 กศ.พบ. 11    
17 4930123103539 ว่าที่ร้อยตรีตรีวุฒิ  ฮังโยธา 16 ส.ค. 2526 2.43 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330900/2555 กศ.พบ. 12    
18 5131502310008 นางดอกไม้  ไชยคำนวน 16 มี.ค. 2516 3.06 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330901/2555 กศ.พบ. 18    
19 5131632310006 สิบเอกสุทัศน์  บุญช่วย 27 เม.ย. 2515 2.96 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330902/2555 กศ.พบ. 18    
20 5231703310002 นายอนันต์  เคลือบเพชร 12 พ.ค. 2517 2.81 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330903/2555 กศ.พบ. 21    
21 5231703310005 นางชญาภา  จงศรีวัฒนพร 13 ก.ค. 2522 2.96 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330904/2555 กศ.พบ. 21    
22 5231703310006 นางสาวปาริชาต  แกล้วทนงค์ 7 ส.ค. 2505 2.92 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330905/2555 กศ.พบ. 21    
23 5231703310009 นางสาวรัตนา  หมุดหละ 12 ส.ค. 2528 2.66 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330906/2555 กศ.พบ. 21    
24 5231703310013 นายมานิต  ประดิษฐ์ 1 ก.ค. 2510 3.11 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330907/2555 กศ.พบ. 21    
25 5231703310016 นายสุรศักดิ์  กานู 14 ม.ค. 2503 2.85 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330908/2555 กศ.พบ. 21    
26 5231703310020 นายอพิเชษฐ  อรุณทอง 22 ต.ค. 2521 3.07 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330909/2555 กศ.พบ. 21    
27 5231703310023 นายศิริศักดิ์  กลับทับลังค์ 5 ก.พ. 2508 3.17 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330910/2555 กศ.พบ. 21    
28 5231703310028 นางวิจิตรเลขา  ทองศรี 8 พ.ค. 2511 3.20 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330911/2555 กศ.พบ. 21    
29 5231703310029 นางพันธณีย์  วุ่นน้อย 2 ก.พ. 2510 3.34 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330912/2555 กศ.พบ. 21   มีE
30 5231703310037 นางสาวอาติก๊ะ  หล๊ะสา 1 ก.ค. 2527 3.24 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330913/2555 กศ.พบ. 21    
31 5231703310039 นายสุเชษฐ  พรหมาด 14 ก.ย. 2505 3.03 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330914/2555 กศ.พบ. 21    
32 5231703310042 นายมนตรี  ปะตูกา 14 ธ.ค. 2515 2.87 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330915/2555 กศ.พบ. 21    
33 5231703310047 นางประพิมพร  มุสิกะชัย 27 มี.ค. 2518 3.31 สหวิทยาการ 30 ก.ค. 2555 พน. 330916/2555 กศ.พบ. 21   ติดE
34 4941923422062 นายปิยะพงษ์  รัตนวิวัลย์ 22 ต.ค. 2529 2.00 วิทยุ 30 ก.ค. 2555 พน. 330917/2555 กศ.พท. 49    
35 5140123418100 นายจตุรภัทร  รจนา 28 ม.ค. 2533 2.40 วิทยุ 30 ก.ค. 2555 พน. 330918/2555 กศ.พท. 51    
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
1 5110124309061 นางสาวนันท์ชนก  เรืองตา 31 ส.ค. 2533 2.33 นิติศาสตร์ 30 ก.ค. 2555 พน. 530065/2555 ปกติ 51    
2 4.83012E+12 พันจ่าอากาศตรีคมกฤช  ปิจดี 21 พ.ค. 2527 2.36 นิติศาสตร์ 30 ก.ค. 2555 พน. 530066/2555 กศ.พบ. 9    
3 5030124309009 สิบเอกณัฐชัย  ผาผ่อง 19 ก.พ. 2532 2.77 นิติศาสตร์ 30 ก.ค. 2555 พน. 530067/2555 กศ.พบ. 15    
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
1 4.60215E+11 จ่าสิบเอกขวัญชัย  ณ สกุล 1 ส.ค. 2508 2.01 บริหารทรัพย์ 30 ก.ค. 2555 พน. 731257/2555 กศ.พบ. 5    
2 4730125410357 นางลักขณา  มิตรยอดวงค์ 25 ก.ค. 2511 2.01 การตลาด 30 ก.ค. 2555 พน. 731258/2555 กศ.พบ. 8    
3 4.83013E+12 จ่าอากาศเอกธีรศักดิ์  นาคประสงค์ 6 พ.ย. 2528 2.03 บริหารทรัพย์ 30 ก.ค. 2555 พน. 731259/2555 กศ.พบ. 9    
4 5030125401257 นางสาวอุไรพร  บุญเที่ยง 20 ต.ค. 2529 2.24 การจัดการทั่วไป 30 ก.ค. 2555 พน. 731260/2555 กศ.พบ. 16    
5 5.03013E+12 นายเฉลิมรัตน์  พิณพิพัฒน์ 17 เม.ย. 2525 2.86 การจัดการทั่วไป 30 ก.ค. 2555 พน. 731261/2555 กศ.พบ. 17    
6 5130225410005 นายคทาธร  ทองสุขสว่าง 7 มิ.ย. 2517 2.47 การตลาด 30 ก.ค. 2555 พน. 731262/2555 กศ.พบ. 14    
7 5130225410317 นายภรรณตรี  หนูรัตน์ 25 ก.พ. 2529 2.72 การตลาด 30 ก.ค. 2555 พน. 731263/2555 กศ.พบ. 15    
8 5130235410231 นายทรงธรรม  เลิศณรงค์ 31 มี.ค. 2522 2.53 การตลาด 30 ก.ค. 2555 พน. 731264/2555 กศ.พบ. 14    
9 5230135401257 พันจ่าตรีหญิงแสนสุข  ปิณฑะดิษ 2 มิ.ย. 2520 2.66 การจัดการทั่วไป 30 ก.ค. 2555 พน. 731265/2555 กศ.พบ. 22    
10 5230135401401 นายพัฒญา  สีดา 19 มี.ค. 2529 2.36 การจัดการทั่วไป 30 ก.ค. 2555 พน. 731266/2555 กศ.พบ. 23    
11 5230235401252 นางสาวอนุสรา  พรหมนิมิตร 11 ส.ค. 2529 3.54 การจัดการทั่วไป 30 ก.ค. 2555 พน. 731267/2555 กศ.พบ. 16   เทอมเกิน
ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
1 5010116519013 นางสาวอริสา  ทาสะหลี 19 พ.ย. 2531 3.12 สถาปัตยกรรม 30 ก.ค. 2555 พน. 830007/2555 ปกติ 50    
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ปริญญาครุศาสาตรมหาบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
1 5256971602020 นายวุฒิพงษ์  พลภักดี 28 ม.ค. 2522 3.50 บริหารการศึกษา 15 ก.พ. 2555 พน. 150027/2555 บ.(พิเศษ) 14    
2 4950171620021 นายเทพศิรินทร์  วุฒิยางกูร 22 ก.ย. 2525 3.44 ทน.การสื่อสาร 25 เม.ย. 2555 พน. 150028/2555 บ.(พิเศษ) 1    
3 4950171620043 นางสาวสุนันทา  ปัญญารัตน์ 8 ต.ค. 2525 3.44 ทน.การสื่อสาร 25 เม.ย. 2555 พน. 150029/2555 บ.(พิเศษ) 1    
4 4950171620032 นางสุชาดา  วัชโรทยาน 20 มี.ค. 2495 3.50 ทน.การสื่อสาร 25 เม.ย. 2555 พน. 150030/2555 บ.(พิเศษ) 1    
5 4950171620054 นางนวลสวรรค์  กลิ่นรัศมี 3 ก.ย. 2494 3.44 ทน.การสื่อสาร 25 เม.ย. 2555 พน. 150031/2555 บ.(พิเศษ) 1    
6 4950171620058 นางสาวละมัย  ดอนตะไนย์ 11 ธ.ค. 2523 3.72 ทน.การสื่อสาร 25 เม.ย. 2555 พน. 150032/2555 บ.(พิเศษ) 1    
7 5150171620009 นางสาวสุธาวัลย์  สมานหมู่ 22 ส.ค. 2523 3.77 ทน.การสื่อสาร 6 มิ.ย. 2555 พน. 150033/2555 บ.(พิเศษ) 3    
8 5250171601003 นายสิทธิพล  แซ่เลี่ยว 30 ม.ค. 2520 3.81 เทคโนฯอุต 25 เม.ย. 2555 พน. 150034/2555 บ.(พิเศษ) 10    
9 4950171601004 ร้อยเอกปัญญา  รอสูงเนิน 28 ก.ย. 2518 3.78 เทคโนฯอุต 6 มิ.ย. 2555 พน. 150035/2555 บ.(พิเศษ) 9  
10 4950171601005 เรืออากาศโทภูษิต  บุณยทรรพ 21 ม.ค. 2524 3.57 เทคโนฯอุต 6 มิ.ย. 2555 พน. 150036/2555 บ.(พิเศษ) 9    
11 5250171601006 นายณัฐปกรณ์  ชีรนรวนิชย์ 28 ก.พ. 2515 3.68 เทคโนฯอุต 6 มิ.ย. 2555 พน. 150037/2555 บ.(พิเศษ) 10    
12 5250171602202 นางสาวภัทราพร  ไชยชมภู 24 เม.ย. 2522 3.60 บริหารการศึกษา 28 มี.ค. 2555 พน. 150038/2555 บ.(พิเศษ) 15    
13 4950171604011 นางสุทิน  ศิรินคร 20 ก.พ. 2506 3.62 หลักสูตรและการสอน 6 มิ.ย. 2555 พน. 150039/2555 บ.(พิเศษ) 5  
14 5251671604022 นางธิติมา  จันทรแสน 8 ก.ย. 2507 3.70 หลักสูตรและการสอน 11 ก.ค. 2555 พน. 150040/2555 บ.(พิเศษ) 9  
15 5151671619001 นางกฤษณา  ดามาพงศ์ 13 มิ.ย. 2499 3.91 การจัดการการปฐมวัย 11 ก.ค. 2555 พน. 150041/2555 บ.(พิเศษ) 4  
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
1 5150175628061 นายพิสิษฐ์  วิเศษเนตร์ 10 ก.พ. 2526 3.33 การจัดการทั่วไป 6 มิ.ย. 2555 พน. 750030/2555 บ.(พิเศษ) 10  
ระดับปริญญาเอก
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
ลำดับ รหัส ชื่อ - ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค หมายเหตุ
ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา