1 ปฏิทินวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

     ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ภาคการศึกษาที่ 3/2562

ข้อแนะนำและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียน

     ควรอ่านปฏิทินวิชาการ โดยเฉพาะกำหนดการที่สำคัญ ๆ และขอให้ปฏิบัติตามกำหนดวันโดยเคร่งครัด เช่น
                1. กำหนดวันเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน
                2. กำหนดวันชำระเงินลงทะเบียน
                3. กำหนดวันสุดท้ายของการผ่อนผันชำระเงินลงทะเบียน
                4. กำหนดวันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน

        การชำระเงินลงทะเบียน
             
 มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีการชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ละภาคการศึกษา โดยผ่านธนาคารตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการ         ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการชำระเงิน และไม่ต้องเสียเวลาในการมาชำระเงิน ที่มหาวิทยาลัยฯ
                   มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติให้นักศึกษาทราบ ดังนี้
                   1. หลังจากที่นักศึกษาดำเนินการเพิ่ม - ถอน เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ Pay - in Slip ด้วยตนเองตามวันที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการและตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียน จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน และสาขาวิชาให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงิน ถ้าพบข้อมูลไม่ถูกต้องให้นำใบ
        Pay - in Slip ไปยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูล ที่ กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                   2. นำ Pay - in Slip ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุทุกสาขา ตามวันที่กำหนดไว้ใน Pay - in Slip
                   3. ห้ามขูด ลบ ขีดฆ่า แก้ไขรายวิชา หรือจำนวนเงินที่ต้องชำระในใบ Pay - in Slip มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถชำระเงินได้ ในกรณีที่ใบ Pay - in Slip
         หาย นักศึกษาจะต้อง Print Pay - in Slip ทาง Internet ด้วยตนเอง จำนวนเงิน และสาขาวิชาให้ถูกต้อง ก่อนนำไปชำระเงิน ถ้าพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้นำใบ
         Pay - in Slip ไปยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูลที่ กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน