ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา
     ประจำปีการศึกษา 2564

ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ภาคการศึกษาที่ 3/2564  (ภาคฤดูร้อน)

ข้อแนะนำและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียน

     ควรอ่านปฏิทินวิชาการ โดยเฉพาะกำหนดการที่สำคัญ ๆ และขอให้ปฏิบัติตามกำหนดวันโดยเคร่งครัด เช่น
                1. กำหนดวันเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน
                2. กำหนดวันชำระเงินลงทะเบียน
                3. กำหนดวันสุดท้ายของการผ่อนผันชำระเงินลงทะเบียน
                4. กำหนดวันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน

     การพักการเรียน คือ การขอพักการเรียนตลอดภาคการศึกษา (การรักษาสถานภาพนักศึกษา)
                  - นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พบ. ลาพักการเรียนได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
                      ** ในการพิจารณาการสำเร็จการศึกษาการศึกษา ให้นับรวมภาคการการศึกษาที่มีการรักษาสถานภาพนักศึกษา หรือให้พักการศึกษาด้วย
                  - ถ้านักศึกษายังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน หลังพ้นกำหนดการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ          นักศึกษาต้องทำเรื่องรักษาสถานภาพนักศึกษา และพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
                  - ถ้านักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษานั้น ๆ แล้ว แต่ต้องการพักการเรียน นักศึกษาไม่ต้องทำการรักษาสถานภาพนักศึกษา          จะต้องดำเนินการยกเลิกรายวิชา (w) ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ มิฉะนั้นผลการเรียนจะเป็น E ทุกรายวิชา (ตามปฏิทินวิชาการกำหนด)

     การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน คือ การเพิ่ม และ / หรือ ถอนรายวิชา ให้ดำเนินการดังนี้
                  - ให้นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ดำเนินการเพิ่ม - ถอนรายวิชา ทาง Internet และ Print - out ( 2 ชุด) ยื่นที่         กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา 1 ชุด และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด กรณีที่มีปัญหาในการเพิ่ม - ถอน ทาง Internet         นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการ Print - out มิฉะนั้นจะถือว่าการเพิ่ม - ถอน เป็นโมฆะ

      ยกเว้นนักศึกษาดังต่อไปนี้ที่ต้องยื่นคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                  - นักศึกษาตกค้าง นักศึกษาเรียนเกินหน่วยกิต (ติด E หรือ W โดยแนบเอกสารผลการเรียน) และนักศึกษาไม่สามารถเพิ่ม - ถอนรายวิชาทาง Internet ได้
                  - นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา
                  - นักศึกษาภาค กศ.พบ. ลงทะเบียนเรียน (ภาคการศึกษาที่ 1, 2 ของปีการศึกษา) ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ได้ไม่เกิน 9           หน่วยกิต (นักศึกษาต้องยื่นเพิ่ม - ถอนรายวิชา ตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการ)

        การชำระเงินลงทะเบียน
             
 มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีการชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ละภาคการศึกษา โดยผ่านธนาคาร         ตามวันที่กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกในการชำระเงิน และไม่ต้องเสียเวลาในการมาชำระเงิน ที่มหาวิทยาลัยฯ         มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติให้นักศึกษาทราบ ดังนี้
                   1. หลังจากที่นักศึกษาดำเนินการเพิ่ม - ถอน เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ Pay - in Slip ด้วยตนเองตามวันที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการ         และตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียน จำนวนหน่วยกิต จำนวนเงิน และสาขาวิชาให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงิน ถ้าพบข้อมูลไม่ถูกต้อง         ให้นำใบ Pay - in Slip ไปยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูล ที่ กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                   2. นำ Pay - in Slip ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุทุกสาขา ตามวันที่กำหนดไว้ใน Pay - in Slip
                   3. ห้ามขูด ลบ ขีดฆ่า แก้ไขรายวิชา หรือจำนวนเงินที่ต้องชำระในใบ Pay - in Slip มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถชำระเงินได้ ในกรณีที่ใบ Pay - in          Slip หาย นักศึกษาจะต้อง Print Pay - in Slip ทาง Internet ด้วยตนเอง จำนวนเงิน และสาขาวิชาให้ถูกต้อง ก่อนนำไปชำระเงิน ถ้าพบข้อมูลไม่ถูกต้อง          ให้นำใบ Pay - in Slip ไปยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูลที่ กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                   4. หลังจากสิ้นสุดกำหนดวันชำระเงินที่ธนาคาร โดยไม่เสียค่าปรับ นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ.           จะต้องดำเนินการชำระเงินในช่วงกำหนดการขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ           ที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยเท่านั้น