ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2561 สำหรับอาจารย์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง กำหนดการบันทึก มคอ.3 , มคอ.4 ,มคอ.5 , มคอ.6 และ มคอ.7 ใน ระบบออนไลน์   

 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ภาคการศึกษาที่ 3/2561

 

1