ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2560 สำหรับอาจารย์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กำหนดการบันทึก มคอ.3 , มคอ.4 ,มคอ.5 , มคอ.6 และ มคอ.7 ใน ระบบออนไลน์

 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ภาคการศึกษาที่ 3/2560