1

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)  

ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561    

   
คณะ ภาคกศ.พบ. (เสาร์อาทิตย์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่น 38 - 49        วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่น 38 - 49        วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
คณะวิทยาการจัดการ รุ่น 38 - 49        วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รุ่น 38 - 49        วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562