1

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)  

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ

วิทยาลัยการฝึกหัดครู

ภาคปกติ
วิทยาลัยนานาชาติ
ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคปกติ