มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษา

ด้วยวิธีจัดสรรโควตา (การแนะแนวหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 08.30-15.00 น.ณ หอประชุมพิฆเนศวร

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10302

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 10502

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11302

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11502

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11802

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11902

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 12402

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 12602

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอดิเมชั่นและมัลติมีเดีย 13702
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาดนตรีไทย 30203

คณะวิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 50702
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 53002

 

ขั้นตอนการรายงานตัว

1.กรอกเอกสารรายงานตัวที่  http://mis2.pnru.ac.th/dbslc/intro/index.php และกดบันทึกไม่ต้องพิมพ์เอกสาร

2.นักศึกษาถ่ายรูปพร้อมพิมพ์เอกสารรายงานตัว และยื่นตรวจหลักฐาน ได้ที่หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 15.00 น.

** (แต่งกายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ) **

 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

1.ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา (บันทึกผ่านระบบ) ** (มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิมพ์ให้เท่านั้น) **

2.บัตรประจำตัวประชาชน ให้นำฉบับจริงมาด้วย พร้อมถ่ายสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ

3.วุฒิการศึกษาเดิม (ม.6 , ปวช. , หรือเทียบเท่า) ให้นำฉบับจริงมาด้วย พร้อมถ่ายสำเนา ขนาด A4 เท่านั้น จำนวน 2 ฉบับ

4.(ถ้ามี) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีใบวุฒิไม่ตรงกับชื่อ - สกุลปัจจุบัน) ให้นำฉบับจริงมาด้วย พร้อมถ่ายสำเนาขนาด A4 จำนวน 2 ฉบับ

5.จำนวนเงินที่ต้องชำระในวันรายงานตัว (รับชำระด้วยเงินสดเท่านั้น) เป็นค่าธรรมเนียมรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าบำรุงการศึกษา

ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
ลำดับที่
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
15,500 บาท
2
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
15,500 บาท
3
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
15,500 บาท
4
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
15,500 บาท
5
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
15,500 บาท
6
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
15,500 บาท
7
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(รบ.)
15,500 บาท
8
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
15,500 บาท
9
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
15,500 บาท
10
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
16,500 บาท
11
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
16,500 บาท
12
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
16,500 บาท
13
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
17,500 บาท
หมายเหตุ:กรณีที่นักศึกษาขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายคืน เงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น

 

ตัวอย่างการแต่งกายของนักศึกษา