มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ประจำปี พ.ศ.2560

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและข้อบังคับ

เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 

เกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560

 

 

                ปฎิทินแสดงขั้นตอนการดำเนินงานคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณา ให้ปริญญากิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560

 

 

แบบฟอร์ม เอกสารประกอบการพิจารณา ปริญญากิตติมศักดิ์

 

 

       แบบสรุปเอกสารประกอบการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560