มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2565
 

ระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วท.บ. 4 ปี 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย วท.บ. 4 ปี
  3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4 ปี 4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4 ปี
  5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ วท.บ.4 ปี
  7.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วท.บ.4 ปี 8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.4 ปี
 

9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ วท.บ.4 ปี

10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ วท.บ.4 ปี
  11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติวท.บ.4ปี 12.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วท.บ.4 ปี
  13.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น วท.บ.4ปี 14.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต พทป.บ. 4 ปี
     
     
     
 
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี 2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4ปี
  3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี 4.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี
  5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ศศ.บ. 4 ปี 6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา ค.บ. 4 ปี
  7.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ค.บ. 4 ปี 8.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ค.บ. 4 ปี
  9.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ค.บ. 4 ปี 10.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ. 4 ปี
  11.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี 12.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี
  13.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี 14.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. 4 ป)
     
     
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ศป.บ.4 ปี 2.หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ศล.บ.4 ปี
  3.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี
  5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง ศศ.บ.4 ปี 6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธอภิธัมมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี
  7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 8.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ.4 ปี
  9.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.4 ปี 10.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี
  11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ.4 ปี 12.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี
  13.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 14.หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ศล.บ.4 ปี
     
     
 
คณะวิทยาการจัดการ
  1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บธ.บ. 4 ปี
  3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี 4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ บธ.บ. 4 ปี
  5.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน บธ.บ. 4 ปี 6.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บช.บ.4 ปี
  7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) ศศ.บ.4 ปี 8.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.4 ปี
  9.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นศ.บ. 4 ปี 10.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัล ศ.บ.4ปี
     
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) (ทล.บ.2ปี)  
     
  1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วท.บ. 4 ปี
  3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเซรามิกส์สร้างสรรค์และนวัตกรรม วท.บ. 4 ปี 4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. 4 ปี 6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วท.บ. 4 ปี
  7.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 8.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ทล.บ. 4 ปี
  9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม วท.บ. 4 ปี 10.หลักสูตรวิศวกรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วศ.บ. 4 ปี
  11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วท.บ. 4 ปี  
     
  1.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถ.บ. 5 ปี  
     
 
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565