มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2565 ระดับบัณฑิตศึกษา
 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ค.ม. (การบริหารการศึกษา) M.Ed. (Educational Administration)

 

2. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ น.ม. (นิติศาสตร์) Master of Laws (Laws)

 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) M.P.A. (Public Administration)

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

   
   
 
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 27 กันยายน 2565