มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา
 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี    ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) Ph.D. (Technology Management)

 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา   ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) Ph.D. (Development Strategy)

 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) Grad. Dip. (Teaching Profession)  

 

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  ค .ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  M.Ed. (Mathematics Education)

 

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ค.ม. (การบริหารการศึกษา) M.Ed. (Educational Administration)

 

6. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  M.Ed. (Early Childhood Education)

 

7. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา    .ม. (คณิตศาสตรศึกษา) M.Ed. (Mathematics Education)

 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม       

                   วท.ม.  (สถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม) M.Sc.  (Sustainable Architecture and Environment)

 

9. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  M.Ed. (Curriculum  and  Instruction)

 

10. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)   M.B.A. (Business Administration)

 

11. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  M.P.A. (Public Administration)

   
   
 
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 27 เมษายน 2565