มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2562
 

ระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ. 4ปี) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วท.บ.4 ปี) 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย     (วท.บ.4ปี)
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (วท.บ.4ปี) 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.4ปี)
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.4ปี) 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ (วท.บ.4ปี)
  9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.4ปี) 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (วท.บ.4ปี)
  11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (วท.บ.4ปี) 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4ปี)
  13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.4ปี) 14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.4ปี)
  15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.4ปี) 16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วท.บ.4ปี)
  17. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)  
     
 
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
     
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ.4ปี) 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.4ปี)
  3. หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (ศศ.บ.4ปี) 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ.4ปี)
  5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ค.บ.4ปี) 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.4ปี)
  7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.4ปี) 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.4ปี)
  9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.4ปี) 10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.4ปี)
  11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.4ปี) 12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.4ปี)
  13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.4ปี)  
     
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (ศป.บ.4ปี) 2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (ศล.บ.4ปี)
  3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ศล.บ.4ปี)

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร (ศศ.บ.4ปี)

  5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.4ปี) 6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.4ปี)
  7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.4ปี) 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง (ศศ.บ.4ปี)
  9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ.4ปี) 10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.4ปี)
  11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4ปี) 12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.4ปี)
  13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.4ปี) 14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.4ปี)
  15. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.4ปี)  
     
 
คณะวิทยาการจัดการ
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.4ปี) 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ.4ปี)
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.4ปี) 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (บธ.บ.4ปี)
  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.4ปี) 6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลกัสูตรสองภาษา) (ศศ.บ.4ปี)
  7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.4ปี) 8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นศ.บ.4ปี)
  9. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4ปี) 10. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.4ปี)
     
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) (ทล.บ.2ปี)  
     
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.4ปี) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.4ปี)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (วท.บ.4ปี) 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (วท.บ.4ปี)
  5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (ทล.บ.4ปี) 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (วท.บ.4ปี)
  7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ทล.บ.4ปี) 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม (วท.บ.4ปี)
  9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.4ปี) 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ4ปี)
     
  1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.5ปี)  
     
     
 
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562