มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา
 

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี --- Doctor of Philosophy Program in Technology Management

                                                  ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) Ph.D. (Technology Management)

 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา --- Doctor of Philosophy Program in Development Strategy  

                                               ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) Ph.D. (Development Strategy)

 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู --- Graduate  Diploma  Program  in  Teaching  Profession

                               ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู)  Grad. Dip. (Teaching Profession)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562    

 

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ---Master of Education Program in Mathematics Education

                         ค .ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  M.Ed. (Mathematics Education) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562

 

 

   
 
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562