มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา
 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี --- Doctor of Philosophy Program in Technology Management

                  ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) Ph.D. (Technology Management)

 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา --- Doctor of Philosophy Program in Development Strategy  

                  ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) Ph.D. (Development Strategy)

 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู --- Graduate  Diploma  Program  in  Teaching  Profession

                  ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู)  Grad. Dip. (Teaching Profession)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562    

 

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ---Master of Education Program in Mathematics Education

                  ค .ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  M.Ed. (Mathematics Education) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562

 

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา --- Master of Education Program in Educational Administration

                  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) M.Ed. (Educational Administration) หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2561

 

6. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย --- Master of Education Program in Early Childhood Education

                  ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  M.Ed. (Early Childhood Education) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562

 

7. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา --- Master of Education Program in Mathematics Education

                   .ม. (คณิตศาสตรศึกษา) M.Ed. (Mathematics Education) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562

 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ---

                   Master of Science Program in Sustainable Architecture and  Environment

                   วท.ม.  (สถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม) M.Sc.  (Sustainable Architecture and Environment) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2560

 

9. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน --- Master  of  Education Program in Curriculum  and  Instruction

                   ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  M.Ed. (Curriculum  and  Instruction) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561

 

10. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ---

                   Master of Business Administration Program in Business Administration

                   บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)   M.B.A. (Business Administration) หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2561

 

11. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ---

                   Master of Public Administration Program in Public Administration

                   รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  M.P.A. (Public Administration) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

   
   
 
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 27 เมษายน 2565