มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วท.บ.4ปี 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วท.บ.4ปี
  3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วท.บ.4ปี 4. สาขาวิชาเคมี วท.บ.4ปี
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4ปี 6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4ปี
  7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.4ปี 8. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วท.บ.4ปี
  9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ วท.บ.4ปี 10. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วท.บ.4ปี
  11. สาขาวิชาชีววิทยา วท.บ.4ปี 12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วท.บ.4ปี
  13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย วท.บ.4ปี 14. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ วท.บ.4ปี
  15. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ วท.บ.4ปี 16. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ.4ปี
     
 
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  1. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ศศ.บ.4 ปี (Th)  
     
  1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี
  3. สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ค.บ.5 ปี 4. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ค.บ.5 ปี
  5. สาขาวิชาพลศึกษา ค.บ.5 ปี 6. สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ.5 ปี
  7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี
  9. สาขาวิชาสังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 10. สาขาวิชาฟิสิกส์ ค.บ.5 ปี
  11. สาขาวิชาการประถมศึกษา 5 ปี 12. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ค.บ.5 ปี
  13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี  
     
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4ปี 2. สาขาวิชาดนตรีไทย ศล.บ.4ปี
  3. สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ศศ.บ.4ปี 4. สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ.4ปี
  5. สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ.4ปี 6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.4ปี
  7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4ปี 8. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4ปี
  9. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร.บ.4ปี 10. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ.4ปี
  11. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ศศ.บ.4ปี 12. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วท.บ.4ปี
  13. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ศล.บ.4ปี 14. สาขาวิชาการออกแบบ ศป.บ.4ปี
  15. สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง ศศ.บ.4ปี  
     
 
คณะวิทยาการจัดการ
  1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นศ.บ.4ปี 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.4ปี
  3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ศ.บ.4ปี 4. สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต บช.บ.4ปี
  5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ.4ปี 6. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บธ.บ.4ปี
  7. สาขาวิชาการตลาด บธ.บ.4ปี 8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก บธ.บ.4ปี
     
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) ทล.บ.2ปี 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล(ต่อเนื่อง) ทล.บ.2ปี
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ต่อเนื่อง) ทล.บ.2ปี 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ(ต่อเนื่อง) ทล.บ.2ปี
     
  1. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วท.บ.4ปี 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วท.บ.4ปี
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4ปี 4. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4ปี
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วท.บ.4ปี 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ทล.บ.4ปี
  7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ทล.บ.4ปี 8. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วศ.บ.4ปี
  9. สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม วท.บ.4ปี  
     
  1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถ.บ.5ปี  
     
 
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
  1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน บธ.บ.4ปี 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วท.บ.4ปี
  3. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต พทป.บ.4ปี 4. สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ศศ.บ.4ปี
     
 
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562