มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา
 

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา --- Master of Education Program in Educational Administration

                                                  ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  M.Ed.(Educational Administration)

 

2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม --- Master of Science Program in Sustainable Architecture and  Environment  

                                                วท.ม. (สถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม)  M.Sc.(Sustainable Architecture and Environment)

 

3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน --- Master  of  Education Program in Curriculum  and  Instruction  

                                                    ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  M.Ed. (Curriculum  and  Instruction)

 

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --- Master of Business Administration Program in Business Administration

                                                    บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  M.B.A.(Business Administration)

 

5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ --- Master of Public Administration Program in Public Administration

                                                     รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)   M.P.A. (Public Administration)

   
 
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 4 เมษายน 2562