มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โครงสร้างหลักสูตร ปี 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Th) 2. สาขาวิชาชีววิทยา (Th)
  3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Th) 4. สาขาวิชาเคมี (Th) update
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Th) 6. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (Th)
  7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Th) 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Th)
  9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Th) 10. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร (Th)
  11. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ (Th) 12. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (Th) update
     
 
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  1. สาขาวิชาการประถมศึกษา 5 ปี (Th) 2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 ปี (Th)
  3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (Th) 4. สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 5 ปี (Th)
  5. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 5 ปี (Th) 6. สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี (Th)
  7. สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี (Th) 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ปี (Th)
  9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 ปี (Th) 10. สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (Th)
  11. สาขาวิชาชีววิทยา 5 ปี (Th) 12. สาขาวิชาจิตวิทยา 4 ปี (Th)
  13. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 5 ปี (Th) 14. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (Th)
     
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (Th) 2. สาขาวิชาดนตรีไทย (Th)
  3. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (Th) 4. สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร (Th)
  5. สาขาวิชานิติศาสตร (Th) 6. สาขาวิชาภาษาไทย (Th)
  7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Th) 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Th)
  9. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Th) 10. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (Th)
  11. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง (Th) 12. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Th)
  13. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (Th) 14. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Th)
  15. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Th)  
     
 
คณะวิทยาการจัดการ
  1. สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (Th) 2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (Th)
  3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Th) 4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Th)
  5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Th) 6. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (Th)
  7. สาขาวิชาการตลาด (Th)  
     
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (Th) 2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Th)
  3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Th) 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (Th)
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Th) 6. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Th)
  7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (Th) 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (Th)
  9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (Th) 10. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (Th)
  11. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 2 ปี (Th)  
     
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559