วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่นที่ 21
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 21 1 อาจารย์ปฏิพัทธ์  ภู่งาม 4232 (1)
2 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 21 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทัชพร  ปานะรัตน์ 2061 (1)
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 21 1 อาจารย์พวงผกา  ภูยาดาว 1729 (1)
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 21 2 อาจารย์นัฐพงศ์  ส่งเนียม 1721 (1)
 
คณะวิทยาการจัดการ           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 21 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพัฒน์  วิจิตรภาพ 151007 (1)
2 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 21 2 151007 (2)
3 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 21 1 อาจารย์อรมน  ปั้นทอง 151203 (1)
4 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 21 2 อาจารย์อภิศักดิ์  คู่กระสังข์ 151203 (2)
5 การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บธ.บ. 4 ปี 21 1 อาจารย์คฑาวุฒิ  สังฆมาศ 151204 (1)
6 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจโรงแรม) บธ.บ. 4 ปี 21 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอยเรศ  ลิบลับ 2074 (1)
         
วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 พระพุทธศาสนา ศศ.บ. 4 ปี 21 1 อาจารย์สมพร  เหลาฉลาด 2031
   
   
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่นที่ 22
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 22 1 อาจารย์วัชรินทร์  อินทรพรหม 2061 (2)
             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 22 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  เสนาะ 1731 (1)
             
คณะวิทยาการจัดการ           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 22 1 อาจารย์ปัทมา  สารสุข 2075 (1)
2 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 22 1 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง 151205 (1)
3 การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บธ.บ. 4 ปี 22 1 อาจารย์วรรณภา  ฐิติธนานนท์ 150707 (1)
     
     
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่นที่ 23
 
คณะวิทยาการจัดการ            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 23 1 อาจารย์ภูมิพัฒน์   ตระกูลทัศน์เจริญ 150905
2 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 23 1 อาจารย์ประภาภรณ์  แสนภักดี 150904
3 การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บธ.บ. 4 ปี 23 1 อาจารย์วรลักษณ์  เขียวมีส่วน 151204 (2)
     
     
     
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่น 24
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 24 1 อาจารย์ปฏิพัทธ์  ภู่งาม 4232 (2)
2 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 24 1 อาจารย์อรุณ  ไชยนิตย์ 2065 (1)
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 24 1 อาจารย์สมคิด  สุทธิธารธวัช 1733 (1)
     
คณะวิทยาการจัดการ           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 24 1 อาจารย์โสรยา  งามสนิท 150903 (1)
2 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 24 1 อาจารย์กนกพิชญ์  วิชญวรนันท์ 151205 (2)
3 การบริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ปี 24 1 อาจารย์สุภาภรณ์  พรหมฤาษี 150705 (1)
4 การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บธ.บ. 4 ปี 24 1 อาจารย์เกรียงไกร  โพธิ์มณี 150707 (2)
     
     
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่น พ.24
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี พ.24 1 อาจารย์ปฐมชนก  ศิริพัชระ 4283 (1)
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี พ.24 1 อาจารย์ชาญเวทย์  อิงคเวทย์ 60204 (1)
   
   
   
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่น 25
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 25 1 อาจารย์สืบวงศ์  กาฬวงศ์ 2065 (2)
     
คณะวิทยาการจัดการ            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 การจัดการทั่วไป วท.บ. 4 ปี 25 1 อาจารย์เกรียงไกร  โพธิ์มณี 150707 (3)
     
     
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 26
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 26 1 อาจารย์ปฏิพัทธ์  ภู่งาม 4232 (3)
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 26 1 อาจารย์ธนัท  อาจสีนาค 60203
     
คณะวิทยาการจัดการ           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 26 1 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  ประสานตรี 150907 (1)
2 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 26 2 รองศาสตราจารย์ยงยุทธ  เกษสาคร 150907 (2)
3 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 26 1 อาจารย์ปรียา  สมพืช 2037 (1)
     
     
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 27
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 27 1 อาจารย์นฤมล  ติบวงษา 2035 (1)
2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี 27 1 อาจารย์ภัทราวลี  กระแสร์ 2034 (1)
1 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 27 1 อาจารย์อัณณพ  ภราดรธรรม 4283 (2)
2 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 27 2 อาจารย์ปฐมชนก  ศิริพัชระ 4283 (3)
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี 27 1 อาจารย์สมคิด  สุทธิธารธวัช 1733 (2)
2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 27 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  เสนาะ 1731 (2)
3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 27 2 อาจารย์รณกร  รัตนธรรมมา 1731 (3)
     
คณะวิทยาการจัดการ            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 27 1 อาจารย์จันทนา  อุดม 151008 - 9 (1)
2 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 27 2 อาจารย์โรจนี  พิริยะเวชากุล 150708 - 9 (1)
3 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 27 3 อาจารย์สุรางค์รัตน์  แสงศรี 151008 - 9 (2)
4 การบริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ปี 27 1 อาจารย์ชัชสรัญ  รอดยิ้ม 150703 (1)
5 การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) บธ.บ. 4 ปี 27 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา  ปานปรุง 150704 (1)
6 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 27 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักดี  ขจรไชยกูล 2075 (2)
7 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 27 2 อาจารย์ปัทมา  สารสุข 2075 (3)
             
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.บ. 4 ปี 27 1 อาจารย์ธงชัย  ทองอยู่ 4281
2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) วท.บ. 4 ปี 27 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา  ผลาพรม 4243 (1)
         
         
         
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 28
   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 28 1 อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์ 2032 (1)
2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี 28 1 อาจารย์ปิยะดา  จุลวรรณา 2053 (2)
   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 28 1 อาจารย์ลัดดา  สรรพคุณ 60304 (1)
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี 28 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา  ศรีม่วง 60205 (1)
     
คณะวิทยาการจัดการ           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 28 1 อาจารย์ณัฐนันท์  วิริยะวิทย์ 2037 (2)
2 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 28 1 อาจารย์นัชส์ณภัทร์  เจียมวิจิตร 150908 - 9 (1)
3 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 28 2 อาจารย์ขวัญมิ่ง  คำประเสริฐ 150908 - 9 (2)
4 การบริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ปี 28 1 อาจารย์รัชฏาพร  บุญเรือง 150703 (2)
5 การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) บธ.บ. 4 ปี 28 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา  วุฒิพรชัย 150704 (2)
     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) วท.บ. 4 ปี 28 1 อาจารย์นัคกนก  รักษาทรัพย์ 4243 (2)
   
   
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 29 1 อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์ 2032 (2)
2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี 29 1 อาจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล 2034 (2)
3 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 29 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินีย์  มีผดุง  2038 (1)
3 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 29 2 อาจารย์วีระศักดิ์  พุ่มเพ็ชร 2038 (2)
4 ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ศศ.บ. 4 ปี 29 1 อาจารย์ณัฐวุฒิ  จันทโรทัย 2062
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 29 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหชาติ  สรรพคุณ 60304 (2)
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี 29 1 อาจารย์ณัฐกร  ทองเพียร 60205 (2)
คณะวิทยาการจัดการ           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 29 1 อาจารย์อรอนงค์  โฆษิตพิพัฒน์ 151007 (3)
2 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 29 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพัฒน์  วิจิตรภาพ 151007 (4)
3 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 4 ปี 29 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอยเรศ  ลิบลับ 2074 (2)
4 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 29 1 อาจารย์กิตติวรรณ  สินธุนาวา 150906 (1)
5 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 29 2 อาจารย์นงนุช  ไพบูลย์รัตนานนท์ 150906 (2)
6 การบริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ปี 29 1 อาจารย์สุวพัชร  วุฒิเสน 150705 (2)
7 การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) บธ.บ. 4 ปี 29 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา  พึงรำพรรณ 151004 (1)
8 การบัญชี  บช.บ. 4 ปี 29 1 อาจารย์ชิติพัทธ์  ชิตสกุล 2055 (1)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) วท.บ. 4 ปี 29 1 อาจารย์อภิสิทธิ์  อุปกิจ 4231 (1)
2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) วท.บ. 4 ปี 29 2 รองศาสตราจารย์วิชัย  แหวนเพชร 4231 (2)
     
   
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 30 1 อาจารย์ปาณรดา  วัชรสินธุ์ 2052 (1)
2 รัฐประศาสนศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 30 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินีย์  มีผดุง  2038 (3)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี 30 1 อาจารย์พวงผกา  ภูยาดาว 1729 (2)
คณะวิทยาการจัดการ           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 30 1 อาจารย์ปัทมา  สารสุข 2075 (4)
2 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 30 1 อาจารย์ไพโรจน์  บุตรชีวัน 151206
   
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 31
   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 31 1 ว่าที่ร้อยตำรวจโทกมล  ตันจินวัฒนกุล   2035 (2)
2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี 31 1 อาจารย์ภัทราวลี  กระแสร์  2034 (3)
   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี 31 1 อาจารย์ชาญเวทย์  อิงคเวทย์  60204 (2)
     
คณะวิทยาการจัดการ           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิเทศศาสตร์บัณฑิต นศ.บ. 4 ปี 31 1 อาจารย์โสรยา  งามสนิท 150903 (2)
2 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 31 1 อาจารย์วรวลัญช์  วุฒิ 150708 - 9 (2)
3 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 31 2 อาจารย์โรจนี  พิริยะเวชากุล 150708 - 9 (3)
4 การบริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ปี 31 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤชนนท์  บึงไกร 150706 (1)
5 การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) บธ.บ. 4 ปี 31 1 อาจารย์ปริยาภร  เอี่ยมสำลี 151004 (2)
6 การบัญชี บช.บ. 4 ปี 31 1 อาจารย์บัณฑิต  ประสานตรี 2055 (2)
7 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 4 ปี 31 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอยเรศ  ลิบลับ 2074 (3)
   
   
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 32
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี 32 1 อาจารย์นภพร  เชื้อขำ 2033
2 นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 32 1 อาจารย์ปาน  แดงประเสริฐ 2052 (2)
3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี 32 1 อาจารย์สิริวรรณพิชา  ธนจิราวัฒน์ 2063
4 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี 32 1 อาจารย์ปฐมชนก  ศิริพัชระ 4283 (4)
5 รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี 32 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทัชพร  ปานะรัตน์ 2061 (3)
     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 32 1 อาจารย์พวงผกา  ภูยาดาว 1729 (3)
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี 32 1 อาจารย์นัฐพงศ์  ส่งเนียม 1721 (2)
             
คณะวิทยาการจัดการ           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 32 1 อาจารย์ปรียา  สมพืช 2037 (3)
2 นิเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 32 2 อาจารย์ณัฐนันท์  วิริยะวิทย์ 2037 (4)
3 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 4 ปี 32 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอยเรศ  ลิบลับ 2074 (4)
4 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 32 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเลิศ  อาภานุทัต 2036 (1)
5 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 32 2 อาจารย์อรรถพร  พฤทธิพงษ์ 2036 (2)
6 การบริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ปี 32 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์  ขันธิโชติ 150706 (2)
7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี 32 1 อาจารย์รุจิภา  สินสมบูรณ์ทอง 151005
8 การบัญชี  บช.บ. 4 ปี 32 1 อาจรย์จรรยา  อุทารสวัสดิ์ 151006
     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 32 1 อาจารย์ปาริฉัตร  แก่นสม 2064 (1)
2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) วท.บ. 4 ปี 32 1 อาจารย์ภาสุระ อังกุลานนท์ 4282 (1)
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ทล.บ. 4 ปี 32 1 อาจารย์อุไรวรรณ  คำภูแสน 2071
4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) ทล.บ. 2 ปี 32 1 รองศาสตราจารย์วิชัย  แหวนเพชร 4282 (2)
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม) ทล.บ. 2 ปี 32 2 อาจารย์นัคกนก  รักษาทรัพย์ 4243 (3)
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล) ทล.บ. 2 ปี 32 1 อาจารย์อภิชาติ  มาศมาลัย 2072
6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) ทล.บ. 2 ปี 32 1 อาจารย์อนันตกุล  อินทรผดุง 2064 (2)
7 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) ทล.บ. 2 ปี 32 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี  แก่นสม 2073
     
     
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่นที่ 13 [ย้ายจากศูนย์รามสแควร์ฯ]
คณะวิทยาการจัดการ    
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 13 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  เที่ยงธรรม 151003 (1)
2 การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บธ.บ. 4 ปี 13 1 151003 (2)
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่นที่ 14 [ย้ายจากศูนย์รามสแควร์ฯ]
คณะวิทยาการจัดการ    
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 14 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  เที่ยงธรรม 151003 (3)
   
วันที่  16  มิถุนายน   พ.ศ. 2556  เวลา 09.00 - 11.00 น.
นักศึกษา ภาค กศ.พบ. รุ่นที่ 16 [ย้ายจากศูนย์แฟชั่นฯ]
คณะวิทยาการจัดการ    
ลำดับ สาขาวิชา หลักสูตร รุ่น หมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
1 การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 16 1 อาจารย์อภิศักดิ์  คู่กระสังข์ 151203 (3)
2 การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) บธ.บ. 4 ปี 16 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  เที่ยงธรรม 151003 (4)