รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 รอบ 3
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน                                             (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 6 พ.ย. 60 เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5630122523010 นายวินัย  กองเป็ง 13 มิ.ย. 2537 3.36 อิเล็ก 11 ต.ค. 2560 พน. 0230418/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
2 5510122527003 นายทศพร  จรโคกกรวด 24 มี.ค. 2536 2.12 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230419/2560 ปกติ 55    
3 5610122527001 นายปริญญา  จรัสกิตติตระกูล 22 ก.พ. 2538 2.47 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230420/2560 ปกติ 56    
4 5610122527003 นายรัชพล  เพ็ชรสอาด 11 ก.ค. 2534 2.35 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230421/2560 ปกติ 56    
5 5610122527009 นางสาวชลิตา  กาญจนวงค์ 14 มิ.ย. 2538 2.81 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230422/2560 ปกติ 56    
6 5610122527010 นายวุฒิชัย  ฉวีโชติ 28 ก.พ. 2536 2.41 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230423/2560 ปกติ 56    
7 5610122527013 นางสาวเปรมฤทัย  สันติเพชร 16 ก.พ. 2538 2.46 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230424/2560 ปกติ 56    
8 5610122527019 นายอนุวัฒน์  ร่วมสุข 14 ส.ค. 2537 2.37 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230425/2560 ปกติ 56    
9 5610122527021 นางสาวเนาว์รัตน์  จันทร์ประจักษ์ 01 ก.ย. 2537 2.42 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230426/2560 ปกติ 56    
10 5610122527023 นางสาวเกณวดี  เริกสะโภคีย์ 05 เม.ย. 2538 2.77 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230427/2560 ปกติ 56    
11 5610122527024 นางสาวสุปัญญา  ผ่องอำไพ 19 มิ.ย. 2537 2.29 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230428/2560 ปกติ 56    
12 5610122527025 นายศุภกร  อนันต์คูศรี 22 ก.ย. 2537 2.33 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230429/2560 ปกติ 56    
13 5610122527031 นางสาวนันทวรรณ  บุญม่วง 08 ต.ค. 2538 3.1 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230430/2560 ปกติ 56    
14 5610122527034 นางสาวฐิติมา  บุญประเสริฐ 14 ก.ย. 2537 2.25 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230431/2560 ปกติ 56    
15 5610122527042 นางสาวพัตราภรณ์  ตรีศรี 24 พ.ค. 2538 3.17 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230432/2560 ปกติ 56    
16 5610122527043 นายธีรพงค์  พันธุ์เผือก 23 พ.ค. 2537 2.83 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230433/2560 ปกติ 56    
17 5610122527045 นางสาวณัฏฐธิดา  กันธิยะ 03 พ.ย. 2537 2.61 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230434/2560 ปกติ 56    
18 5610122527048 นายสุพิชาญ  ไสลเพชร 11 พ.ย. 2537 2.96 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230435/2560 ปกติ 56    
19 5610122527049 นายเฉลิมชัย  สินสมุทร์ 12 ต.ค. 2536 2.34 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230436/2560 ปกติ 56    
20 5610122527058 นางสาวศิริพร  วงษ์ต่าย 03 พ.ย. 2537 2.93 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230437/2560 ปกติ 56    
21 5610122527059 นางสาวมลธิรา  ระวังทรัพย์ 01 มิ.ย. 2537 2.62 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230438/2560 ปกติ 56    
22 5610122527061 นางสาวปาลิดา  กิ่งโพธิ์ 29 พ.ย. 2537 2.29 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230439/2560 ปกติ 56    
23 5610122527064 นางสาวธิติมา  ทองวิจิตร 02 ก.ค. 2537 2.72 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230440/2560 ปกติ 56    
24 5610122527071 นายจิรวัฒน์  ศิลป์วิลาศ 24 ก.ค. 2537 2.78 กจ.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230441/2560 ปกติ 56    
25 5610122108004 นางสาวอจลญา  พุฒจันทร์ 22 พ.ย. 2537 2.42 เคมี 11 ต.ค. 2560 พน. 0230442/2560 ปกติ 56    
26 5610122108006 นางสาวพุทธชาติ  คงมั่น 06 พ.ย. 2537 2.69 เคมี 11 ต.ค. 2560 พน. 0230443/2560 ปกติ 56    
27 5510122530007 นายพชร  สงบวาจา 11 ม.ค. 2536 2.13 ทอ.การจัดการอุต 11 ต.ค. 2560 พน. 0230444/2560 ปกติ 55    
28 5610122113010 นายสมิทธิ์  นาควิจิตร 22 ก.ย. 2537 3.01 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230445/2560 ปกติ 56    
29 5610122113016 นางสาววิลาวัณย์  คล้ายประสิทธิ์ 10 เม.ย. 2538 2.48 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230446/2560 ปกติ 56    
30 5610122113023 นายศุภชัย  รุ่งนก 20 เม.ย. 2538 2.48 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230447/2560 ปกติ 56    
31 5610122113038 นายธนวัฒน์  ยุชยะเจริญสิน 06 ก.พ. 2538 2.97 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230448/2560 ปกติ 56    
32 5610122113041 นายธนิดา  โตทิว 13 ส.ค. 2537 2.48 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230449/2560 ปกติ 56    
33 5610122113042 นายสุปัญโญ  ทิพยโสตถิ 19 ส.ค. 2537 3.11 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230450/2560 ปกติ 56    
34 5610122113043 นายศราวุฒิ  บุญเรือง 18 ก.พ. 2538 2.39 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230451/2560 ปกติ 56    
35 5610122113054 นายธนพล  สะพันธ์ 12 ก.ย. 2537 2.56 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230452/2560 ปกติ 56    
36 5610122113079 นางสาวสุกัญญา  คุ้มบุญ 22 พ.ย. 2537 2.62 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230453/2560 ปกติ 56    
37 5610122113084 นายธนนนท์  มังกรทอง 09 ม.ค. 2538 2.28 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230454/2560 ปกติ 56    
38 5610122113094 นายดุลยภาพ  เจริญใจ 20 ต.ค. 2537 2.52 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230455/2560 ปกติ 56    
39 5610122526007 นายกฤติยพงษ์  ขวัญวงษ์ 15 พ.ย. 2536 2.68 เทคโนโลยีไฟฟ้า 11 ต.ค. 2560 พน. 0230456/2560 ปกติ 56    
40 5610122118002 นางสาวศรันพร  แก้วงาม 15 เม.ย. 2538 2.14 วิทย์.อาหาร 11 ต.ค. 2560 พน. 0230457/2560 ปกติ 56    
41 5610122134007 นางสาวศิริวรรณ  วัชระ 10 ก.พ. 2538 2.36 วิทย์ฯสำอาง 11 ต.ค. 2560 พน. 0230458/2560 ปกติ 56    
42 5610122134025 นางสาวเป็นหนึ่ง  อุระชื่น 17 ม.ค. 2538 2.39 วิทย์ฯสำอาง 11 ต.ค. 2560 พน. 0230459/2560 ปกติ 56    
43 5430122113044 นางสาวเอริณ  ชื่นชู 22 ก.พ. 2534 2.21 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230460/2560 กศ.พบ. 27    
44 5430122530224 นายจตุรพร  มานพ 03 เม.ย. 2533 2.43 ทอ.การจัดการอุต 11 ต.ค. 2560 พน. 0230461/2560 กศ.พบ. 28    
45 5630122113032 นายปริญญา  สุวรรณพล 05 ส.ค. 2537 2.4 ท.สารสนเทศ 11 ต.ค. 2560 พน. 0230462/2560 กศ.พบ. 32    
46 5630122523027 จ่าอากาศเอกจักรภพ  แสงสาร 26 พ.ค. 2537 2.79 อิเล็ก 11 ต.ค. 2560 พน. 0230463/2560 กศ.พบ. 32    
47 5630122530004 จ่าอากาศเอกไพศาล  อินทรประสิทธิ์ 19 ต.ค. 2532 2.87 ทอ.การจัดการอุต 11 ต.ค. 2560 พน. 0230464/2560 กศ.พบ. 32    
48 5630122530005 พันจ่าอากาศโทณัฐวุฒิ  กิติวรรณ 26 มี.ค. 2535 2.84 ทอ.การจัดการอุต 11 ต.ค. 2560 พน. 0230465/2560 กศ.พบ. 32    
49 5630122530012 นายมงคล  โสภณพัฒนะนนท์ 10 พ.ค. 2538 2.98 ทอ.การจัดการอุต 11 ต.ค. 2560 พน. 0230466/2560 กศ.พบ. 32    
50 5630122530023 นายนัฐวุฒิ  วิโรจน์รัตน์ 22 ก.ค. 2531 2.37 ทอ.การจัดการอุต 11 ต.ค. 2560 พน. 0230467/2560 กศ.พบ. 32    
51 5430122115235 จ่าสิบเอกวรธัช  ฟักเล็ก 09 มี.ค. 2520 2.37 วิทย์.คอม 11 ต.ค. 2560 พน. 0230468/2560 กศ.พบ. 28    
52 5630122115003 นางสาวนิพรรษา  บุญเข็ม 04 ม.ค. 2535 3.1 วิทย์.คอม 11 ต.ค. 2560 พน. 0230469/2560 กศ.พบ. 32    
53 5630122115023 สิบเอกเอกวัฒน์  เจาะจง 06 มี.ค. 2537 3.04 วิทย์.คอม 11 ต.ค. 2560 พน. 0230470/2560 กศ.พบ. 32    
54 5630122115026 นายประพนธ์  โรจนบุญชัย 09 ธ.ค. 2535 2.75 วิทย์.คอม 11 ต.ค. 2560 พน. 0230471/2560 กศ.พบ. 32    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5630123301012 นางสาวสุกัญญา  อินทนัน 04 มิ.ย. 2535 3.48 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330520/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
2 5630123301011 นายสืบพงษ์พันธ์  คำพญา 17 พ.ค. 2534 3.42 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330521/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
3 5630123301002 นางสาวนัสรี  ดีโซ๊ะ 03 พ.ย. 2537 3.27 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330522/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
4 5410123301014 นางสาวณรรฐวรรณ  ทองเจือ 19 ก.ค. 2535 2.15 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330523/2560 ปกติ 54    
5 5610123301011 นางสาวปรียาภรณ์  นาคบาง 21 พ.ค. 2538 2.76 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330524/2560 ปกติ 56    
6 5610123301012 นางสาวเพ็ญพิชา  เซียววงษ์ครอบ 30 ส.ค. 2537 3.16 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330525/2560 ปกติ 56    
7 5610123301040 นายรัตนชัย  รัตนเกรียงไกร 04 พ.ย. 2537 2.27 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330526/2560 ปกติ 56    
8 5610123301041 นายฤทธิพร  กองเป็ง 27 มิ.ย. 2537 2.46 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330527/2560 ปกติ 56    
9 5610123301054 นางสาวอารียา  ชูภู่ 20 เม.ย. 2537 2.83 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330528/2560 ปกติ 56    
10 5610123301058 นางสาวจุฑาพร  ชำนาญกิจ 25 ธ.ค. 2537 2.65 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330529/2560 ปกติ 56    
11 5610123301061 นางสาวฐิติพร  สุระเสียง 09 พ.ย. 2536 2.95 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330530/2560 ปกติ 56    
12 5610123433144 นางสาวดารารัตน์  แซ่เฮ้ง 24 ก.ย. 2537 2.33 การท่องเที่ยวฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0330531/2560 ปกติ 56    
13 5510123418103 นางสาวอักษราภัค  บุญครอง 06 พ.ค. 2536 2.04 โฆษณา 11 ต.ค. 2560 พน. 0330532/2560 ปกติ 55    
14 5510123314020 นายวัชรพงษ์  โคตรจันทร์ 10 ต.ค. 2536 2.05 ภาษาอังกฤษ 11 ต.ค. 2560 พน. 0330533/2560 ปกติ 55    
15 5630123301009 นางสาวอุษณา  สุดประเสริฐ 20 มี.ค. 2537 3.28 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330534/2560 กศ.พบ. 32   มีD
16 5630123301015 นางสาวอโรชา  สุขสกนธ์ 02 ก.ค. 2535 2.65 พัฒนาชุมชน 11 ต.ค. 2560 พน. 0330535/2560 กศ.พบ. 32    
17 5530123418020 นายพงศกร  ปทุมารักษ์ 28 ส.ค. 2532 2.95 ประชาสัมพันธ์ 11 ต.ค. 2560 พน. 0330536/2560 กศ.พบ. 29    
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5630124309013 นางสาวชัญญานุช  ประดับแก้ว 26 พ.ค. 2521 3.62 นิติศาสตร์ 11 ต.ค. 2560 พน. 0530035/2560 กศ.พบ. 32   มียกเว้นรายวิชา
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610125401086 นายชานนท์  ท้วมมี 23 พ.ค. 2538 2.06 การจัดการทั่วไป 11 ต.ค. 2560 พน. 0730457/2560 ปกติ 56    
2 5610125401150 นายธิบดี  พ่วงพร 20 ธ.ค. 2537 2.54 การจัดการทั่วไป 11 ต.ค. 2560 พน. 0730458/2560 ปกติ 56    
3 5610125401171 นางสาวสุดธิดา  ปัจฉิมนันท์ 27 ก.ค. 2537 2.00 การจัดการทั่วไป 11 ต.ค. 2560 พน. 0730459/2560 ปกติ 56    
4 5610125401172 นางสาววราภรณ์  บุญกลาง 15 มี.ค. 2538 2.07 การจัดการทั่วไป 11 ต.ค. 2560 พน. 0730460/2560 ปกติ 56    
5 5610125410094 นายอิทธิพร  สิงห์ทาศร 27 เม.ย. 2538 2.13 การตลาด 11 ต.ค. 2560 พน. 0730461/2560 ปกติ 56    
6 5530125401252 นางสาวณัฐธยาน์  วิริยะวัฒนะ 21 พ.ค. 2532 2.02 การจัดการทั่วไป 11 ต.ค. 2560 พน. 0730462/2560 กศ.พบ. 30    
7 5630125401045 นายสัตยานนท์  จงเหมือนหยก 16 ก.ย. 2534 2.38 การจัดการทั่วไป 11 ต.ค. 2560 พน. 0730463/2560 กศ.พบ. 32    
8 5630125401103 นางสาวฤทัย  คงรอด 20 เม.ย. 2537 2.87 การจัดการทั่วไป 11 ต.ค. 2560 พน. 0730464/2560 กศ.พบ. 32    
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5731311540320 นางสาวภัทราพร  บุตรแสน 23 ม.ค. 2535 3.45 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430225/2560 กศ.พบ. 37 ก 2  
2 5631211532005 นายกนกพจน์  ทรัพย์ทวีวุฒิ 29 มี.ค. 2536 2.98 ทน.อ.การผลิต 11 ต.ค. 2560 พน. 0430226/2560 กศ.พบ. 32    
3 5631211532008 นายธนวัฒน์  ทองวัฒน์ 28 ต.ค. 2528 3.10 ทน.อ.การผลิต 11 ต.ค. 2560 พน. 0430227/2560 กศ.พบ. 32    
4 5631211532009 นางสาวสุวนันท์  หมดมา 18 ส.ค. 2537 2.67 ทน.อ.การผลิต 11 ต.ค. 2560 พน. 0430228/2560 กศ.พบ. 32    
5 5631211532010 นายอนุชิต  เทศนีย์ 24 ก.ค. 2526 3.21 ทน.อ.การผลิต 11 ต.ค. 2560 พน. 0430229/2560 กศ.พบ. 32    
6 5631211532011 นางสาวณัฐาวดี  เริงจิตตรี 29 พ.ย. 2537 2.88 ทน.อ.การผลิต 11 ต.ค. 2560 พน. 0430230/2560 กศ.พบ. 32    
7 5631211532012 นางสาวกรรริการ์  ฤกษ์อุดม 03 มิ.ย. 2538 2.71 ทน.อ.การผลิต 11 ต.ค. 2560 พน. 0430231/2560 กศ.พบ. 32    
8 5631211532014 จ่าอากาศเอกเกรียงไกร  วงษ์เสงี่ยม 25 ธ.ค. 2536 3.01 ทน.อ.การผลิต 11 ต.ค. 2560 พน. 0430232/2560 กศ.พบ. 32    
9 5811311540001 นางสาวมารศรี  สีระสังวร 26 ก.ย. 2537 3.19 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430233/2560 ปกติ 58    
10 5811311540002 นางสาวพลอยไพลิน  ชูปัญญา 13 ม.ค. 2538 2.60 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430234/2560 ปกติ 58    
11 5811311540003 นายชัยยะ  ศรีภา 15 พ.ค. 2538 2.42 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430235/2560 ปกติ 58    
12 5811311540004 นางสาวพรทิพย์  สิงห์ขุนทด 06 เม.ย. 2538 2.74 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430236/2560 ปกติ 58    
13 5811311540005 นางสาวสุมานัส  ภาคาพรต 03 ส.ค. 2537 2.81 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430237/2560 ปกติ 58    
14 5811311540007 นายจักรินทร์  อรรครินทร์ 06 มี.ค. 2538 3.14 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430238/2560 ปกติ 58    
15 5811311540008 นางสาวนิสาชล  ปัจฉิม 13 พ.ย. 2537 2.53 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430239/2560 ปกติ 58    
16 5811311540009 นายกิตตินันท์  พูลทรัพย์ 30 ม.ค. 2538 3.13 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430240/2560 ปกติ 58    
17 5811311540010 นายเกรียงไกร  บุญคุ้ม 27 ก.ย. 2537 2.82 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430241/2560 ปกติ 58    
18 5631311541307 นายชัยยะ  โพธิ์วิพุทธ 04 พ.ย. 2534 2.72 ทล.ไฟฟ้า 11 ต.ค. 2560 พน. 0430242/2560 กศ.พบ. 34    
19 5731311538205 นายปฏิญญา  แซ่ลี้ 31 ม.ค. 2528 2.55 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430243/2560 กศ.พบ. 36    
20 5731311538219 นายศุภชัย  สมตน 15 เม.ย. 2528 3.53 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430244/2560 กศ.พบ. 36   เทอมเกิน
21 5731311538227 นายคมฉัตร  สละ 03 พ.ย. 2534 2.42 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430245/2560 กศ.พบ. 36    
22 5731311538228 นางสาวภานิดา  ตันสุ 12 ก.ค. 2536 2.19 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430246/2560 กศ.พบ. 36    
23 5731311538237 นางนวินดา  ปลิวมา 27 ก.ย. 2529 2.33 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430247/2560 กศ.พบ. 36    
24 5731311538240 นางสาวบุปผชาติ  เหนือแจ้ง 08 ม.ค. 2536 2.28 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430248/2560 กศ.พบ. 36    
25 5731311538256 นางสาวจิดาภา  พักศาลา 25 ต.ค. 2534 2.14 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430249/2560 กศ.พบ. 36    
26 5731311538307 นายเอกชัย  ชำนิ 10 ต.ค. 2532 2.32 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430250/2560 กศ.พบ. 37    
27 5731311538319 นายเกียรติชัย  ผดุงศักดิ์เมธา 12 พ.ย. 2524 2.43 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430251/2560 กศ.พบ. 37    
28 5731311538325 นายพงษ์พัฒน์  สมบูรณ์สิน 28 มิ.ย. 2535 2.19 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430252/2560 กศ.พบ. 37    
29 5731311538328 นางสาวธัญญามาศ  หนูราช 25 เม.ย. 2530 2.75 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430253/2560 กศ.พบ. 37    
30 5731311538329 นายณัฐพงศ์  ศระเกษี 27 ก.พ. 2530 2.80 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430254/2560 กศ.พบ. 37    
31 5731311538330 นายวิชญ์พล  สุทินเผือก 04 เม.ย. 2535 2.56 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430255/2560 กศ.พบ. 37    
32 5731311538334 จ่าอากาศเอกวิโรจน์  ยุปานันต์ 01 ต.ค. 2531 2.81 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430256/2560 กศ.พบ. 37    
33 5731311538335 นายพิสิฐ  บุตร์เพชร 21 เม.ย. 2537 2.53 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430257/2560 กศ.พบ. 37    
34 5731311538336 นางสาวรัตนภรณ์  ยิ้มกระโทก 12 พ.ค. 2535 2.77 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430258/2560 กศ.พบ. 37    
35 5731311538337 นางสาวณฤทัย  ใจมา 31 มี.ค. 2536 2.50 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430259/2560 กศ.พบ. 37    
36 5731311538338 นายปราโมทย์  ลาภศรี 12 มิ.ย. 2536 2.17 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430260/2560 กศ.พบ. 37    
37 5731311538339 นายชัชเวชช์  จันทร์เคลื่อน 18 ต.ค. 2532 2.43 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430261/2560 กศ.พบ. 37    
38 5731311538341 นางสาวนภัสภรณ์  พาเจริญ 29 ธ.ค. 2529 2.61 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430262/2560 กศ.พบ. 37    
39 5731311538342 นางสาวพจนีย์  ศรีสุนทร 23 ก.พ. 2533 3.10 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430263/2560 กศ.พบ. 37    
40 5731311538343 นางสาววราภรณ์  โคตรบุตร 17 พ.ย. 2533 3.27 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430264/2560 กศ.พบ. 37   ปวส.3.15
41 5731311538345 นายวิษณุ  ไทยเมืองทอง 16 พ.ค. 2517 3.23 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430265/2560 กศ.พบ. 37    
42 5731311538346 นายเอก  ระวังภัย 27 ต.ค. 2533 2.36 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430266/2560 กศ.พบ. 37    
43 5731311538347 นายชัชชานนท์  วันชะเอม 06 พ.ค. 2532 2.49 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430267/2560 กศ.พบ. 37    
44 5731311538350 นายเอกชัย  ง่อนไธสง 28 เม.ย. 2532 2.74 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430268/2560 กศ.พบ. 37    
45 5731311538351 นายปรีชา  ทองแดง 08 ก.ย. 2533 2.57 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430269/2560 กศ.พบ. 37    
46 5731311538353 นางสาวกาญจนา  สุขเหลือ 04 ธ.ค. 2527 2.95 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430270/2560 กศ.พบ. 37    
47 5731311538357 นายทรงพล  ชาวสวนกล้วย 31 ส.ค. 2535 2.06 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430271/2560 กศ.พบ. 37    
48 5731311538359 นางสาวปวีณา  อุระ 09 ม.ค. 2536 2.54 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430272/2560 กศ.พบ. 37    
49 5731311538362 นายธีระพงษ์  วรรณา 14 ก.ค. 2531 2.19 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430273/2560 กศ.พบ. 37    
50 5731311538364 นายปิยรัช  ทับพิลา 11 พ.ย. 2535 2.26 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430274/2560 กศ.พบ. 37    
51 5731311538366 นางสาวประภาวรินทร์  ทำทาน 06 พ.ย. 2533 2.46 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430275/2560 กศ.พบ. 37    
52 5731311538367 สิบเอกอลงกรณ์  สกุลเพ็ชร 02 พ.ย. 2535 3.09 ทล.จัดอุตฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430276/2560 กศ.พบ. 37    
53 5731311540017 นายประวิทย์  แสงพนา 28 ต.ค. 2535 2.86 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430277/2560 กศ.พบ. 35    
54 5731311540031 นางสาวจันทิรา  ใจตรง 24 ม.ค. 2537 2.80 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430278/2560 กศ.พบ. 35    
55 5731311540032 นายวรเชษฐ์  พันธุ์ทอง 19 ต.ค. 2536 2.59 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430279/2560 กศ.พบ. 35    
56 5731311540205 นายสราวุธ  ชูดอนหวาย 08 พ.ย. 2530 2.26 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430280/2560 กศ.พบ. 36    
57 5731311540212 นายนัฐชัย  ผลละออ 29 ก.ค. 2527 2.91 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430281/2560 กศ.พบ. 36    
58 5731311540301 นางสาวพัชรี  แย้มอาภา 06 มิ.ย. 2534 2.83 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430282/2560 กศ.พบ. 37    
59 5731311540303 นายรวย  พูลสวัสดิ์ 18 พ.ค. 2536 2.47 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430283/2560 กศ.พบ. 37    
60 5731311540305 นายต่อศักดิ์  เสรีเสตถ์ 16 ก.ย. 2530 2.33 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430284/2560 กศ.พบ. 37    
61 5731311540307 นายวัฒนา  ประภาเลิศ 23 ส.ค. 2535 2.74 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430285/2560 กศ.พบ. 37    
62 5731311540308 นายอนุชิต  บัวพันธ์ 13 พ.ย. 2535 2.64 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430286/2560 กศ.พบ. 37    
63 5731311540312 นางอรปรียา  อยู่สุข 30 ม.ค. 2520 3.18 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430287/2560 กศ.พบ. 37    
64 5731311540314 นายบุญณฤทธิ์  เพ็ชร์ศรี 01 ก.ค. 2536 2.24 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430288/2560 กศ.พบ. 37    
65 5731311540315 นายอัฎฐชัย  ศรีใส 10 พ.ค. 2532 3.22 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430289/2560 กศ.พบ. 37    
66 5731311540316 นางสาวจีรวรรณ  ศักดา 16 ม.ค. 2524 3.44 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430290/2560 กศ.พบ. 37   ปวส.มีD และปวส.2.31
67 5731311540318 นายธนารัตน์  วาดวารี 31 ม.ค. 2532 2.22 ทล.คอมฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430291/2560 กศ.พบ. 37    
68 5731311541318 สิบเอกอนุวัตร  ใยยอง 26 ส.ค. 2529 2.51 ทล.ไฟฟ้า 11 ต.ค. 2560 พน. 0430292/2560 กศ.พบ. 37    
69 5731311541319 นายรณกร  เหมือนแก้ว 28 พ.ค. 2527 2.98 ทล.ไฟฟ้า 11 ต.ค. 2560 พน. 0430293/2560 กศ.พบ. 37    
70 5731311542006 นายณัฐภาส  เนืองศิลป์ 15 พ.ค. 2537 2.36 ทล.อิเล็กฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430294/2560 กศ.พบ. 35    
71 5731311542008 นายวีระศักดิ์  หินแก้ว 21 ก.ย. 2528 3.36 ทล.อิเล็กฯ 11 ต.ค. 2560 พน. 0430295/2560 กศ.พบ. 35   เทอมเกิน
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5510116519018 นายอนุชา  เหมมาลา 18 ส.ค. 2536 2.67 สถาปัตยกรรม 11 ต.ค. 2560 พน. 0630029/2560 ปกติ 55    
ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5611210326001 นางสาวพรพิมล  งามทรัพย์ 06 ม.ค. 2537 2.83 อ.นิเทศศิลป์ 11 ต.ค. 2560 พน. 1230013/2560 ปกติ 56    
2 5611210326063 นายโยธิน  ปัญญามี 20 ก.ย. 2537 3.40 อ.นิเทศศิลป์ 11 ต.ค. 2560 พน. 1230014/2560 ปกติ 56   เทอมเกิน
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5611217418044 นายวัชรพล  ลาภสันเทียะ 18 ต.ค. 2537 2.41 วารสาร 11 ต.ค. 2560 พน. 1330136/2560 ปกติ 56    
2 5611217418049 นายกอบชัย  แจ้งสว่าง 06 มี.ค. 2538 2.52 วารสาร 11 ต.ค. 2560 พน. 1330137/2560 ปกติ 56    
3 5611217418203 นายกรวีร์  ขัตติวิริยภิญโญ 04 ม.ค. 2538 2.51 วิทยุ 11 ต.ค. 2560 พน. 1330138/2560 ปกติ 56    
ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5531213436328 นางสาวชุติมา  มีสุข 06 ก.ย. 2534 2.39 บัญชี(บช.บ.) 11 ต.ค. 2560 พน. 0930149/2560 กศ.พบ. 31    
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631216316022 สิบโทศุภกิจ  ก้องกำธรธเนศ 15 มี.ค. 2534 2.28 รปศ. 11 ต.ค. 2560 พน. 0830086/2560 กศ.พบ. 32    
ระดับปริญญาโท
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5450171602212 นางรพิรัตน์  ศรีรัตนะ 13 มิ.ย. 2524 3.5 บริหารการศึกษา 11 ต.ค. 2560 พน. 0150020/2560 บ.(พิเศษ) 20    
2 5450171602302 นางสาวพิมพ์พิมล  คงจินดา 28 ม.ค. 2526 3.87 บริหารการศึกษา 11 ต.ค. 2560 พน. 0150021/2560 บ.(พิเศษ) 21    
3 5751751602010 นางสาวอัญชลี  ชมรักษ์ 14 พ.ย. 2519 3.9 การบริหารการศึกษา 11 ต.ค. 2560 พน. 0150022/2560 บ.(พิเศษ) 25    
4 5651751604002 นางจันทร์จิรา  แดงฉาน 04 ก.พ. 2514 4 หลักสูตรและการสอน 11 ต.ค. 2560 พน. 0150023/2560 บ.(พิเศษ) 14    
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5450177617306 จ่าอากาศโททนงศักดิ์  ละออย้อย 24 ส.ค. 2525 3.54 รปศ. 11 ต.ค. 2560 พน. 0850030/2560 บ.(พิเศษ) 5