รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 รอบ 1
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน                                             (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 3 ส.ค. 60 เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5630122115001 นายคีตะพันธ์  มหาคีตะ 15 พ.ค. 2527 3.89 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230341/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
2 5630122115022 นายมังคละณัช  แย้มลีมูล 02 มิ.ย. 2526 3.72 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230342/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
3 5630122530009 นางสาวจารุวรรณ  มากมูล 05 ก.ค. 2526 3.61 ทอ.การจัดการอุต 19 ก.ค. 2560 พน. 0230343/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
4 5630122113018 นายชินดนัย  ฐิตเมธิน 14 ก.พ. 2536 3.53 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230344/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
5 5630122113019 นางสาวชุลีพร  เดสันเทียะ 13 ก.ย. 2526 3.42 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230345/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
6 5610122527002 นายอำนาจ  ชนะศักดิ์ 12 มี.ค. 2538 2.33 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230346/2560 ปกติ 56    
7 5610122527005 นายธิติพงศ์  พุ่มพวง 06 พ.ค. 2538 2.46 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230347/2560 ปกติ 56    
8 5610122527011 นายเกรียงไกร  ชมมณฑา 03 พ.ย. 2537 2.94 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230348/2560 ปกติ 56    
9 5610122527030 นายขจรชัย  สิงหะ 10 ต.ค. 2537 2.74 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230349/2560 ปกติ 56    
10 5610122527032 นายหัสดินทร  ศิริวินันท์ 19 มิ.ย. 2535 2.01 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230350/2560 ปกติ 56    
11 5610122527035 นางสาวปฐวีกานต์  เครืออยู่ 19 ต.ค. 2537 3.43 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230351/2560 ปกติ 56   เทอมเกิน
12 5610122527044 นายธนพล  สุนทรนันท์ 12 มี.ค. 2537 2.51 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230352/2560 ปกติ 56    
13 5610122527046 นางสาวประภากร  แก้วไชยชาติ 15 เม.ย. 2538 2.79 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230353/2560 ปกติ 56    
14 5610122527072 นางสาววรรณพร  แสงเพชร 11 ธ.ค. 2538 2.73 กจ.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230354/2560 ปกติ 56    
15 5610122104009 นางสาววิไลลักษณ์  ศรีฮาด 05 ม.ค. 2538 2.52 คณิตศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230355/2560 ปกติ 56    
16 5610122105039 นางสาวมนัญชยา  ปรีชาโชติ 20 ก.ย. 2537 3.28 คหกรรม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230356/2560 ปกติ 56   เทอมเกิน
17 5610122129004 นางสาวพิพรรธยาน์  คิดพินิจ 14 ก.พ. 2538 2.36 ชีววิทยา 19 ก.ค. 2560 พน. 0230357/2560 ปกติ 56    
18 5610122129009 นางสาวอภิลดา  สุขมณี 10 พ.ย. 2537 2.72 ชีววิทยา 19 ก.ค. 2560 พน. 0230358/2560 ปกติ 56    
19 5310122526019 นายชุติพนธ์  จิระวัฒน์กวี 05 เม.ย. 2535 2.67 เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0230359/2560 ปกติ 53    
20 5310122526024 นายกิตติพงษ์  อิสระสุข 08 มิ.ย. 2535 2.42 เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0230360/2560 ปกติ 53    
21 5610122113029 นางสาวพชรณัฏฐ  พุฒฉานุ 07 พ.ย. 2537 2.71 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230361/2560 ปกติ 56    
22 5610122113047 นายพัสกร  บุญเอนกทรัพย์ 23 ก.ค. 2537 2.55 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230362/2560 ปกติ 56    
23 5610122113057 นางสาวศุภรัชต์  อินทนู 26 พ.ย. 2537 2.3 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230363/2560 ปกติ 56    
24 5610122113082 นายกฤตสรณ์  สวัสดิ์พิพัฒน์ 28 มี.ค. 2538 2.39 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230364/2560 ปกติ 56    
25 5610122113102 นายประธาน  ผลสะอาด 08 ก.ค. 2537 2.51 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230365/2560 ปกติ 56    
26 5610122113109 นายกรปวีณ์  ไชยแสงคำ 10 พ.ย. 2536 2.7 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230366/2560 ปกติ 56    
27 5610122113116 นายตุลา  โสตถิกุล 23 ต.ค. 2536 2.32 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230367/2560 ปกติ 56    
28 5610122126010 นายองอาจ  โตอาจ 20 พ.ค. 2537 2.4 การจัดการเกษตร 19 ก.ค. 2560 พน. 0230368/2560 ปกติ 56    
29 5610122530029 นางสาวอารยา  หวังซัน 15 ม.ค. 2537 2.24 ทอ.การจัดการอุต 19 ก.ค. 2560 พน. 0230369/2560 ปกติ 56    
30 5610122115004 นายเอกไชย  ใจมั่น 29 ม.ค. 2538 2.32 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230370/2560 ปกติ 56    
31 5610122115010 นางสาวเมธาวี  พุ่มทิพย์ 30 ต.ค. 2536 2.1 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230371/2560 ปกติ 56    
32 5610122134004 นางสาววราภรณ์  ผาสี 16 ต.ค. 2537 2.47 วิทย์ฯสำอาง 19 ก.ค. 2560 พน. 0230372/2560 ปกติ 56    
33 5430122530013 นายพงศธร  กำแพงนิล 18 ม.ค. 2536 2.22 ทอ.การจัดการอุต 19 ก.ค. 2560 พน. 0230373/2560 กศ.พบ. 27    
34 5530122113307 นางสาวกษมน  ศรีสงคราม 06 ธ.ค. 2536 2.16 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230374/2560 กศ.พบ. 31    
35 5530122113323 นายวรณัน  บุญประดิษฐ์ 20 ก.ย. 2530 3.12 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230375/2560 กศ.พบ. 31    
36 5530122113324 นางสาวกรวรรณ  ยาใจ 12 ม.ค. 2530 2.74 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230376/2560 กศ.พบ. 31    
37 5530122113342 นายเสริมสวัสดิ์  กาญจนวิทย์ 11 ก.ค. 2523 2.56 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230377/2560 กศ.พบ. 31    
38 5630122113003 นางสาวนฤมล  นาคสุข 26 มี.ค. 2533 2.62 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230378/2560 กศ.พบ. 32    
39 5630122113004 นางสาวชนิกานต์  ทองคำเปลว 26 มี.ค. 2536 2.43 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230379/2560 กศ.พบ. 32    
40 5630122113008 นายณัฐวุฒิ  จันทร์ศิริ 17 ธ.ค. 2535 2.36 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230380/2560 กศ.พบ. 32    
41 5630122113010 นายธนพล  พวงพิกุล 24 เม.ย. 2538 2.77 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230381/2560 กศ.พบ. 32    
42 5630122113013 นายมณเฑียร  โพธิใย 02 พ.ย. 2533 2.39 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230382/2560 กศ.พบ. 32    
43 5630122113014 นางสาวรพีพรรณ  ศรีมะเรือง 13 ธ.ค. 2537 2.64 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230383/2560 กศ.พบ. 32    
44 5630122113020 นางสาวอภิชญา  สุนาวี 10 ต.ค. 2536 2.11 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230384/2560 กศ.พบ. 32    
45 5630122113021 นางสาวประดับพร  วรรณประภา 08 มิ.ย. 2533 2.81 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230385/2560 กศ.พบ. 32    
46 5630122113024 นายนนท์วริศ  ศิลาสิริพงศ์ 24 ก.ค. 2525 3.03 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230386/2560 กศ.พบ. 32    
47 5630122113033 นางสาวหทัยทิพย์  เรืองพิจิตร 13 ก.พ. 2536 2.43 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230387/2560 กศ.พบ. 32    
48 5630122113036 นายธเนศพล  ลุยตัน 27 ส.ค. 2534 2.8 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230388/2560 กศ.พบ. 32    
49 5630122113045 จ่าอากาศเอกณัฐวุฒิ  น่วมภักดี 21 ก.ค. 2536 2.34 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230389/2560 กศ.พบ. 32    
50 5630122113046 จ่าอากาศเอกวีระพงษ์  ปิ่นเพชร 19 ต.ค. 2536 2.32 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230390/2560 กศ.พบ. 32    
51 5630122113047 จ่าอากาศเอกศิวกร  แช่มจะโปะ 26 ส.ค. 2536 2.57 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230391/2560 กศ.พบ. 32    
52 5630122113048 จ่าอากาศเอกวรเดช  กล่อมเกษม 29 ส.ค. 2536 2.67 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230392/2560 กศ.พบ. 32    
53 5630122113050 นายธนรัตน์  วิสารัตน์ 31 พ.ค. 2535 2.21 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230393/2560 กศ.พบ. 32    
54 5630122113059 นายจำรัส  แหวนวงษ์ 23 พ.ค. 2530 2.6 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230394/2560 กศ.พบ. 32    
55 5630122113209 นายเอกพจน์  สิทธิพูล 02 ส.ค. 2525 3.74 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230395/2560 กศ.พบ. 33   มียกเว้น
56 5630122113218 นางสาวอาธิชาร์  อิ่มเจริญ 23 พ.ย. 2536 2.41 ท.สารสนเทศ 19 ก.ค. 2560 พน. 0230396/2560 กศ.พบ. 33    
57 5630122530008 นายมานพชัย  สร้อยพลอย 19 ก.ย. 2535 2.91 ทอ.การจัดการอุต 19 ก.ค. 2560 พน. 0230397/2560 กศ.พบ. 32    
58 5430122115244 นายธนาคาร  มากทอง 03 ก.ย. 2534 2.61 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230398/2560 กศ.พบ. 28    
59 5530122115023 นายพิริยะ  เพ็ชรพิชัย 22 ก.ย. 2527 3.41 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230399/2560 กศ.พบ. 29   มีD+
60 5630122115017 นายวสันต์  กล่อมกลาง 10 ต.ค. 2531 2.9 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230400/2560 กศ.พบ. 32    
61 5630122115030 จ่าอากาศเอกธนากร  ฤกษ์รอด 02 ก.ย. 2535 2.85 วิทย์.คอม 19 ก.ค. 2560 พน. 0230401/2560 กศ.พบ. 32    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5630123315028 นายณัฐชาต  ประพันธ์โชนคร 30 ก.ย. 2526 3.80 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330408/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
2 5630123315007 นางสาวศิริวรรณ  มามุ 22 ธ.ค. 2529 3.76 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330409/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
3 5630123433005 นางสาวปัญญวา  เฉยน่วม 05 พ.ย. 2524 3.59 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330410/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
4 5630123315006 นางสาวเฟริน์  ตันชะลี 02 เม.ย. 2537 3.59 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330411/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
5 5630123315024 พระมหาณพล  เพชรวิเชียร 06 ก.ค. 2535 3.51 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330412/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
6 5630123315031 นายศรัณยู  หมู่เพชร 23 ก.พ. 2532 3.26 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330413/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
7 5310123301032 นายเบญจพล  บุญปลูก 22 พ.ย. 2533 2.01 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330414/2560 ปกติ 53    
8 5610123301002 นางสาวมาลินี  มิ่งมาลัยรักษ์ 21 ก.พ. 2538 2.52 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330415/2560 ปกติ 56    
9 5610123301003 นางสาวปัญชลี  คงดี 07 มิ.ย. 2537 3.18 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330416/2560 ปกติ 56    
10 5610123301013 นายไพโรจน์  จินดาวัลย์ 27 ธ.ค. 2537 2.57 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330417/2560 ปกติ 56    
11 5610123301015 นางสาวกมลชนก  จวนสันเทียะ 09 ส.ค. 2537 2.74 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330418/2560 ปกติ 56    
12 5610123301018 นายศิวกร  พบหิรัญ 09 ก.พ. 2538 2.76 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330419/2560 ปกติ 56    
13 5610123301023 นายอมรพิทักษ์  ภู่ทอง 15 ม.ค. 2538 2.84 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330420/2560 ปกติ 56    
14 5610123301026 นางสาววรรณิภา  ปานสรวง 03 มิ.ย. 2536 2.54 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330421/2560 ปกติ 56    
15 5610123301027 นายธนโชติ  รองรัตน์ 04 พ.ย. 2537 2.56 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330422/2560 ปกติ 56    
16 5610123301028 นางสาววรรณภรณ์  ดวงรัศมี 09 พ.ย. 2536 2.68 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330423/2560 ปกติ 56    
17 5610123301029 นางสาวฐิตาภรณ์  รอดเผื่อน 12 ต.ค. 2537 3.01 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330424/2560 ปกติ 56    
18 5610123301035 นางสาวนวลอนงค์  สังขะพันธ์ 25 ก.ค. 2537 2.91 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330425/2560 ปกติ 56    
19 5610123301038 นางสาวพิมณภัทร  อำนวย 07 พ.ย. 2537 2.80 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330426/2560 ปกติ 56    
20 5610123301039 นางสาวสุทธิดา  เชียงคอน 14 เม.ย. 2538 2.87 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330427/2560 ปกติ 56    
21 5610123301042 นายศตวรรษ  ชูบุญ 11 มิ.ย. 2535 2.76 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330428/2560 ปกติ 56    
22 5610123301049 นายพีระพรต  มาลีพัตร์ 27 ส.ค. 2533 2.59 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330429/2560 ปกติ 56    
23 5610123301050 นายบรรณต  พรหมเกิด 17 ธ.ค. 2535 2.30 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330430/2560 ปกติ 56    
24 5610123301053 นางสาวชนาภา  ยิ่งสบาย 30 ก.ย. 2537 3.02 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330431/2560 ปกติ 56    
25 5610123301056 นางสาววัชราภรณ์  นามโคตร 24 เม.ย. 2537 2.95 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330432/2560 ปกติ 56    
26 5610123301059 นายนิธิภัทร์  บุณยะกมล 25 พ.ย. 2537 3.18 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330433/2560 ปกติ 56    
27 5610123301063 นางสาวสุพรรษา  ผาสุขเมือง 19 ต.ค. 2537 2.65 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330434/2560 ปกติ 56    
28 5610123301067 นายณัฐดนัย  อิสารพายุ 05 ก.ย. 2537 2.71 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330435/2560 ปกติ 56    
29 5610123301069 นายณัฐวุฒิ  อุระวัฒน์ 17 พ.ย. 2535 2.50 พัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 2560 พน. 0330436/2560 ปกติ 56    
30 5610123433004 นางสาวชญานิศ  นนทจิตร์ 09 ก.ย. 2537 3.05 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330437/2560 ปกติ 56    
31 5610123433008 นางสาวกรรวี  ทับแก้ว 09 ม.ค. 2537 2.69 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330438/2560 ปกติ 56    
32 5610123433071 นางสาววราภรณ์  สืบสกุลวรรณ 31 ธ.ค. 2537 3.12 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330439/2560 ปกติ 56    
33 5610123433104 นายวีรชัย  เปรมศรี 22 ก.พ. 2538 3.18 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330440/2560 ปกติ 56    
34 5610123433111 นางสาวอนัตตา  สารบุตร 09 มี.ค. 2537 2.81 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330441/2560 ปกติ 56    
35 5610123433117 นางสาวสุภาภรณ์  เขียวขำ 02 ก.พ. 2538 3.05 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330442/2560 ปกติ 56    
36 5610123433120 นายธีระพงษ์  พงษ์พิละ 20 ม.ค. 2538 2.54 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330443/2560 ปกติ 56    
37 5610123433133 นางสาวณัฐณิชา  โต๊ะทอง 04 พ.ค. 2538 2.91 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330444/2560 ปกติ 56    
38 5610123433142 นางสาวลลิตา  สนิสุริวงษ์ 13 ส.ค. 2534 2.59 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330445/2560 ปกติ 56    
39 5610123433152 นางสาววิสุดา  บุญใหญ่ 30 ธ.ค. 2537 2.47 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330446/2560 ปกติ 56    
40 5310123302010 นางสาวรัชนี  คำชมภู 28 ก.ย. 2530 2.14 ดนตรีไทย 19 ก.ค. 2560 พน. 0330447/2560 ปกติ 53    
41 5410123304011 นายยุทธนา  พงษ์ยศ 03 ก.พ. 2536 2.14 ดนตรี ตะวันตก 19 ก.ค. 2560 พน. 0330448/2560 ปกติ 54    
42 5510123418110 นางสาวสมสมณ  ธนีคุณ 28 ม.ค. 2537 2.59 โฆษณา 19 ก.ค. 2560 พน. 0330449/2560 ปกติ 55    
43 5510123418114 นายเสฏฐวุฒิ  ชุมพล 20 ก.ค. 2537 2.01 วารสาร 19 ก.ค. 2560 พน. 0330450/2560 ปกติ 55    
44 5610123311025 นายณฐพล  เพชรพราว 28 ม.ค. 2534 2.08 บรรณารักฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330451/2560 ปกติ 56    
45 5610123314030 นางสาวสุภาวดี  ชูราษี 14 ต.ค. 2538 2.17 ภาษาอังกฤษ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330452/2560 ปกติ 56    
46 5530123433321 นางสาวสตรีรัตน์  ทองจำปา 19 ต.ค. 2532 2.79 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330453/2560 กศ.พบ. 31    
47 5530123433325 นายกัมปนาท  ทองพันธ์อยู่ 02 ก.ย. 2531 2.92 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330454/2560 กศ.พบ. 31    
48 5630123433002 นางสาวอิสริยาภรณ์  ศรีวงษ์ชัย 11 เม.ย. 2536 3.09 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330455/2560 กศ.พบ. 32    
49 5630123433007 นายปฐมพงศ์  เพชรพูลมา 23 ธ.ค. 2537 2.79 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330456/2560 กศ.พบ. 32    
50 5630123433008 นางสาวลลิตา  ดอนสนธิ์ 21 ส.ค. 2534 3.53 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330457/2560 กศ.พบ. 32   มียกเว้นรายวิชา
51 5630123433010 นางสาวจิตติมา  ยาชมภู 18 พ.ย. 2533 3.14 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330458/2560 กศ.พบ. 32    
52 5630123433013 นางสาวจุฑารัตน์  อินทร์แก้ว 25 พ.ย. 2537 3.23 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330459/2560 กศ.พบ. 32    
53 5630123433018 นางสาวราตรี  หมวดคำ 06 ก.พ. 2535 3.18 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330460/2560 กศ.พบ. 32    
54 5630123433020 นายศุภชัย  เอี่ยมเล็ก 24 ม.ค. 2535 3.12 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330461/2560 กศ.พบ. 32    
55 5630123433021 นางสาวนริศรา  คำลือ 12 ส.ค. 2537 3.43 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330462/2560 กศ.พบ. 32   มีD
56 5630123433027 นายพีระพงษ์  สมประกอบ 30 มิ.ย. 2537 3.19 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330463/2560 กศ.พบ. 32    
57 5630123433032 นางสาวอิศราภรณ์  จันทนากร 17 พ.ย. 2537 3.08 การท่องเที่ยวฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330464/2560 กศ.พบ. 32    
58 5530123418041 นายสิริศักดิ์  สุขมาก 18 ม.ค. 2532 2.74 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330465/2560 กศ.พบ. 29    
59 5530123418123 นางสาวพัทธ์พิชญา  จันทร์จารุกุลกิจ 17 มี.ค. 2534 2.89 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330466/2560 กศ.พบ. 29    
60 5530123418201 นางสาวนันธิตา  เหนือคลอง 27 ธ.ค. 2531 3.18 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330467/2560 กศ.พบ. 30    
61 5530123418320 นายชนกานต์  เทียมณรงค์ 19 ม.ค. 2536 2.32 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330468/2560 กศ.พบ. 31    
62 5530123418331 นายดำรงค์  ประเสริฐศรี 17 ธ.ค. 2537 2.66 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330469/2560 กศ.พบ. 31    
63 5530123418342 นางสาวนรินศิริ  มณีสถิตย์ 17 ธ.ค. 2530 3.07 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330470/2560 กศ.พบ. 31    
64 5430123315225 นายภาสกร  บัวประสิทธิ์ 17 มิ.ย. 2510 3.54 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330471/2560 กศ.พบ. 28   เทอมเกิน
65 5530123315038 นางสาวอลิสา  หล่มเหลา 30 ม.ค. 2530 2.45 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330472/2560 กศ.พบ. 29    
66 5530123315304 นายกฤษฎา  บุบผาราม 13 ก.ย. 2534 3.04 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330473/2560 กศ.พบ. 31    
67 5530123315326 นางสาวกนกวรรณ  หุ่นดี 16 มี.ค. 2535 2.52 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330474/2560 กศ.พบ. 31    
68 5630123315002 นางสาวกนกอร  กิติรัช 10 ก.พ. 2535 2.04 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330475/2560 กศ.พบ. 32    
69 5630123315004 นางสาวภัทราภรณ์  ประคองใจ 10 พ.ย. 2533 2.92 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330476/2560 กศ.พบ. 32    
70 5630123315005 จ่าอากาศโทประกายเพชร  นวลมะ 13 มิ.ย. 2535 3.03 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330477/2560 กศ.พบ. 32    
71 5630123315008 จ่าอากาศเอกณัฐพล  สองห้อง 15 ธ.ค. 2537 2.45 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330478/2560 กศ.พบ. 32    
72 5630123315010 จ่าอากาศเอกพลยุติ  แจ้งอรุณ 07 มี.ค. 2538 2.40 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330479/2560 กศ.พบ. 32    
73 5630123315016 พระปิยะรัตน์  จันทร์เรือง 21 ต.ค. 2526 3.12 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330480/2560 กศ.พบ. 32    
74 5630123315017 นางสาวรุ่งราตรี  แหวนหล่อ 01 ม.ค. 2535 3.02 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330481/2560 กศ.พบ. 32    
75 5630123315022 นางสาวธนิดา  ทิพยเศวต 06 พ.ค. 2536 3.23 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330482/2560 กศ.พบ. 32    
76 5630123315025 จ่าอากาศเอกสตานนท์  ปฐมบัญญัติ 09 พ.ค. 2538 2.52 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330483/2560 กศ.พบ. 32    
77 5630123315030 นางสาวปัทวี  กุดกลาง 15 ก.ค. 2537 2.49 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330484/2560 กศ.พบ. 32    
78 5630123315043 นางสาววรรษมล  สันทะทรัพย์ 11 เม.ย. 2537 2.51 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330485/2560 กศ.พบ. 32    
79 5630123315044 นางสาวอภัชรา  โจมคำ 07 มิ.ย. 2537 2.68 อ.ธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330486/2560 กศ.พบ. 32    
80 5341923418016 นายนัฐกานต์  ใจหาญ 18 ก.พ. 2534 2.27 วิทยุ 19 ก.ค. 2560 พน. 0330487/2560 กศ.พท. 53    
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610124309008 นางสาวนรกมล  สิงห์โท 06 ธ.ค. 2537 2.47 นิติศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0530028/2560 ปกติ 56    
2 5610124309021 นางสาวศิริพร  เวียงคำ 27 ธ.ค. 2537 2.66 นิติศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0530029/2560 ปกติ 56    
3 5610124309025 นางสาวชุติมา  คล้ายอักษร 27 ธ.ค. 2537 2.50 นิติศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0530030/2560 ปกติ 56    
4 5530124309322 นางสาวศิริลักษณ์  มาศเมฆ 16 เม.ย. 2533 2.50 นิติศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0530031/2560 กศ.พบ. 31    
5 5530124309330 นายปิยะ  โสตถิพันธุ์ 18 ต.ค. 2509 2.62 นิติศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0530032/2560 กศ.พบ. 31    
6 5530124309339 นางสาววราภรณ์  บรรดาศักดิ์ 12 ก.ค. 2522 2.94 นิติศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0530033/2560 กศ.พบ. 31    
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5630125401020 นางสาวสรินยา  จันทะศิลา 03 พ.ค. 2529 3.83 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730327/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
2 5630125410037 นายวัฒสันต์  คลังประโคน 29 พ.ค. 2534 3.80 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730328/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
3 5630125437016 พระมหาธนาพงษ์  อวดมูล 09 พ.ค. 2527 3.77 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730329/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
4 5630125401056 นางสาววนิดา  สามูล 22 มิ.ย. 2537 3.61 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730330/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
5 5630125401082 นางสาวกัญญาวรรณ  จอกลอย 22 เม.ย. 2535 3.59 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730331/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
6 5630125401004 นางสาวสิริมาศ  เพ็งแจ่ม 25 ส.ค. 2531 3.56 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730332/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
7 5630125401032 นางสาวลูกนัท  ทองสุทธิ์ 03 เม.ย. 2538 3.55 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730333/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
8 5630125401008 สิบโทหญิงอรุณี  บางโท 06 ส.ค. 2534 3.49 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730334/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
9 5630125401109 นางสาวปุณณ์ภัสสร  ลาภวิบูลย์สุข 07 ม.ค. 2531 3.48 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730335/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
10 5630125410005 นางสาวอุไรวรรณ  ยิ้มพระ 27 เม.ย. 2534 3.45 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730336/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
11 5630125437008 นางสาวศศิวพร  ละอองแก้ว 02 มิ.ย. 2528 3.43 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730337/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
12 5630125410044 นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์  หาญพัฒนภูมิ 16 ก.ย. 2533 3.42 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730338/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
13 5630125401053 นางสาวตัสนีม  ยามันซาบีดีน 25 ก.ค. 2537 3.41 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730339/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
14 5630125401067 นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่จึง 27 ก.ย. 2533 3.41 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730340/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
15 5630125401007 นางสาวกานต์ปรียา  สะมะ 16 ก.ค. 2537 3.40 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730341/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
16 5630125401112 นายยุทธพงศ์  ศรีแย้ม 19 เม.ย. 2532 3.40 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730342/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
17 5630125410006 นางวราพร  แก้วจันทร์ 22 ส.ค. 2511 3.40 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730343/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
18 5630125401016 นางสาวศิริพร  ปาสานะโก 22 ส.ค. 2537 3.36 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730344/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
19 5630125401018 จ่าอากาศโทเฉลิมพล  บุญสิงห์ 04 พ.ค. 2537 3.35 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730345/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
20 5630125401061 นางสาวพรนภา  ใจมูล 29 ก.ค. 2534 3.35 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730346/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
21 5630125401122 นางสาวนัยนา  จรทะผา 04 มิ.ย. 2530 3.33 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730347/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
22 5630125401003 นางสาวธนบรรณ  นาระถี 15 ก.ย. 2524 3.30 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730348/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
23 5630125410045 นางสาววริศรา  กล่ำถาวร 25 ก.ค. 2533 3.30 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730349/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
24 5630125401081 นายอนุรักษ์  รัตนโสภา 03 มี.ค. 2527 3.26 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730350/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
25 5630125410009 นายฐากูร  เลียบมา 16 ม.ค. 2534 3.25 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730351/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
26 5510125401091 นายกรชวิล  รัตนแมด 01 ก.พ. 2536 2.36 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730352/2560 ปกติ 55    
27 5610125401003 นางสาวรังสิมา  ประทุมวงศ์ 14 ก.ค. 2537 2.59 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730353/2560 ปกติ 56    
28 5610125401043 นางสาวฐานิดา  ศิริรัตน์ 30 พ.ค. 2538 2.66 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730354/2560 ปกติ 56    
29 5610125401187 นายอรรถกานต์  วิจิตรแพทย์ 20 มี.ค. 2537 2.32 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730355/2560 ปกติ 56    
30 5610125410012 นายยศกร  ทองคำ 22 พ.ค. 2537 2.15 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730356/2560 ปกติ 56    
31 5610125410026 นางสาวกุลิสรา  จันเสนา 07 เม.ย. 2537 2.44 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730357/2560 ปกติ 56    
32 5610125410027 นางสาวหนึ่งฤทัย  จิตรภิรมย์ 23 ธ.ค. 2536 2.19 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730358/2560 ปกติ 56    
33 5610125410035 นางสาวพัลนิภา  หีตเสมียน 02 พ.ค. 2538 2.03 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730359/2560 ปกติ 56    
34 5610125410055 นางสาวปวีณา  ปาคำ 11 ก.ค. 2537 2.86 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730360/2560 ปกติ 56    
35 5610125410068 นางสาวจิตราพร  ธงไชย 30 มี.ค. 2538 2.52 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730361/2560 ปกติ 56    
36 5610125410071 นายรัตนพล  ปานะเจริญ 21 ต.ค. 2537 2.39 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730362/2560 ปกติ 56    
37 5610125410085 นางสาวนิจวรีย์  สิทธิโยธา 22 ก.พ. 2538 2.08 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730363/2560 ปกติ 56    
38 5610125410086 นายวุฒิชัย  ตั้งอนันต์สกุล 28 ก.ค. 2537 2.30 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730364/2560 ปกติ 56    
39 5610125410092 นายศรายุทธ  คำดวง 03 มิ.ย. 2538 2.09 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730365/2560 ปกติ 56    
40 5610125410096 นายขวัญ  เกาะทอง 17 เม.ย. 2538 2.33 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730366/2560 ปกติ 56    
41 5610125410122 นางสาวระวิวรรณ  คำปันจะ 15 เม.ย. 2533 2.46 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730367/2560 ปกติ 56    
42 5610125437071 นางสาวบุณยาพร  บุณยกะลิน 02 ธ.ค. 2536 2.15 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730368/2560 ปกติ 56    
43 5230225414022 นางสาวศิริพร  เอี่ยมคง 03 ก.พ. 2532 2.00 การบัญชี 19 ก.ค. 2560 พน. 0730369/2560 กศ.พบ. 16    
44 5430125401025 นางสาวอรอนงค์  เวกชาลิกานน 27 ก.ค. 2520 2.31 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730370/2560 กศ.พบ. 27    
45 5430125401268 นายวิชยา  อ้วนวรรณา 04 ก.ย. 2534 2.57 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730371/2560 กศ.พบ. 28    
46 5530125401123 นายภาคภูมิ  อ่างมัจฉา 13 พ.ค. 2537 2.47 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730372/2560 กศ.พบ. 29    
47 5530125401308 นายศิวพจน์  เติมศิริประเสริฐ 02 ก.พ. 2533 2.61 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730373/2560 กศ.พบ. 31    
48 5530125401319 นางสาวกิตติวรา  ชาพิมพ์ 31 ก.ค. 2523 2.81 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730374/2560 กศ.พบ. 31    
49 5530125401325 นายอลงกรณ์  ศรีกรีพุทธนะ 17 พ.ย. 2530 2.85 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730375/2560 กศ.พบ. 31    
50 5530125401333 นายอดิศักดิ์  สำราญศิริกุล 07 มี.ค. 2536 2.22 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730376/2560 กศ.พบ. 31    
51 5530125401337 นางพิมลภัทร  บุญเยี่ยม 22 ก.พ. 2527 2.62 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730377/2560 กศ.พบ. 31    
52 5530125401339 นายศุภศาสตร์  กิตติกาขจร 15 ก.ย. 2527 2.43 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730378/2560 กศ.พบ. 31    
53 5530125401361 นางสาววัชรัตน์  ดวงศร 07 ก.ย. 2532 2.83 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730379/2560 กศ.พบ. 31    
54 5530125410316 นายวินเอก  จันทะมา 05 ก.พ. 2537 2.02 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730380/2560 กศ.พบ. 31    
55 5530125410328 นายเดชเจริญ  ฝ่ายวงค์ 09 ก.ค. 2537 2.68 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730381/2560 กศ.พบ. 31    
56 5630125401002 นางสาวสมฤทัย  รัตนจันทร์ 08 มิ.ย. 2536 2.88 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730382/2560 กศ.พบ. 32    
57 5630125401005 นางสาวเบญจมาศ  แม่นงาม 06 ก.พ. 2536 2.78 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730383/2560 กศ.พบ. 32    
58 5630125401013 นางสาวศกุนชิตา  เธียรอมร 03 ธ.ค. 2536 2.94 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730384/2560 กศ.พบ. 32    
59 5630125401019 นางสาวศรีสกุล  บุบผาชาติ 13 ส.ค. 2530 2.78 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730385/2560 กศ.พบ. 32    
60 5630125401022 นางสาวอารีรัตน์  พันโท 13 ส.ค. 2538 2.78 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730386/2560 กศ.พบ. 32    
61 5630125401023 นางสาวอลิษา  ฮีมวิเศษ 14 ส.ค. 2534 3.05 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730387/2560 กศ.พบ. 32    
62 5630125401025 นางสาวชิดชนก  เสริมศรี 23 ม.ค. 2530 2.88 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730388/2560 กศ.พบ. 32    
63 5630125401026 นายนที  ลายสวัสดิ์ 05 ส.ค. 2534 2.82 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730389/2560 กศ.พบ. 32    
64 5630125401028 นางสาวปภัชญา  ทิพรักษา 10 เม.ย. 2538 3.06 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730390/2560 กศ.พบ. 32    
65 5630125401030 นางสาวสุกัญญา  ดีนิสสัย 25 ธ.ค. 2536 3.09 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730391/2560 กศ.พบ. 32    
66 5630125401033 นางสาววริศรา  บุญลือพันธ์ 16 พ.ค. 2537 2.87 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730392/2560 กศ.พบ. 32    
67 5630125401036 นางสาวณัฐการ  ชัยพร 22 ต.ค. 2535 3.16 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730393/2560 กศ.พบ. 32    
68 5630125401037 นายนัฐ  สังขโกมล 10 ก.ค. 2534 2.88 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730394/2560 กศ.พบ. 32    
69 5630125401038 นางสาวสุธีธิดา  จำปาบุญ 28 ม.ค. 2538 3.13 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730395/2560 กศ.พบ. 32    
70 5630125401040 นางสาวปิยะทิพย์  สามิลา 27 ก.พ. 2534 3.08 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730396/2560 กศ.พบ. 32    
71 5630125401043 นางสาวอำภา  บุญไชย 22 ม.ค. 2532 3.06 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730397/2560 กศ.พบ. 32    
72 5630125401044 นางสาวจิราภรณ์  ฤทธิยา 22 ก.พ. 2532 2.9 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730398/2560 กศ.พบ. 32    
73 5630125401054 นายเจษฎา  หนูโต 28 ก.พ. 2535 3.22 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730399/2560 กศ.พบ. 32    
74 5630125401055 นางสาวสกุลรัตน์  บุญทอง 10 เม.ย. 2537 3.11 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730400/2560 กศ.พบ. 32    
75 5630125401057 นางสาวนิตยา  บุญสูงเพชร 02 ก.พ. 2536 3.1 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730401/2560 กศ.พบ. 32    
76 5630125401062 นางสาวกนกกาญจน์  คุรุสัมฤทธิ์ชัย 06 ก.พ. 2537 2.56 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730402/2560 กศ.พบ. 32    
77 5630125401070 นายสุภัคพล  เจริญพฤกษา 09 มี.ค. 2521 3.23 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730403/2560 กศ.พบ. 32    
78 5630125401075 นายคมสันต์  ออมสิน 28 ก.ย. 2534 2.43 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730404/2560 กศ.พบ. 32    
79 5630125401078 นางสาวนภาพร  ไพสารี 08 ก.ค. 2537 2.89 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730405/2560 กศ.พบ. 32    
80 5630125401083 นางสุรีย์  ศรีภูพาน 09 พ.ค. 2509 3.04 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730406/2560 กศ.พบ. 32    
81 5630125401086 นายภานุวัตร  เพชรทอง 05 มิ.ย. 2521 3.04 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730407/2560 กศ.พบ. 32    
82 5630125401087 นายรุ่งโรจน์  นิลอำพร 26 มิ.ย. 2536 3.21 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730408/2560 กศ.พบ. 32    
83 5630125401090 นางสาวฟ้ารุ่ง  จักรพัด 05 พ.ย. 2537 3.03 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730409/2560 กศ.พบ. 32    
84 5630125401099 นายเฉลิมเดช  พิศเพ็ง 13 มี.ค. 2535 3.21 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730410/2560 กศ.พบ. 32    
85 5630125401120 นางสาวนารีรัตน์  น้อยเรือน 30 พ.ย. 2528 2.79 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730411/2560 กศ.พบ. 32    
86 5630125401127 นางสาวลักษมล  อิ่มไพร 05 เม.ย. 2529 3.19 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730412/2560 กศ.พบ. 32    
87 5630125401129 นายพีรภัส  อินทรเกษตร 13 เม.ย. 2538 2.34 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730413/2560 กศ.พบ. 32    
88 5630125410001 นายสุเมธ  จันทร์อ้าย 31 ม.ค. 2538 3.04 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730414/2560 กศ.พบ. 32    
89 5630125410004 นางสาวลดาวัลย์  ทองดี 09 ม.ค. 2531 2.91 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730415/2560 กศ.พบ. 32    
90 5630125410012 นางสาวรพีพรรณ  ชัดไธสง 15 ต.ค. 2536 2.86 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730416/2560 กศ.พบ. 32    
91 5630125410013 นางสาวสุจิตรา  บุญชู 29 มิ.ย. 2534 2.91 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730417/2560 กศ.พบ. 32    
92 5630125410015 นางสาวกรณ์ริษาภัค  แสงแก้ว 03 ก.ย. 2530 2.95 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730418/2560 กศ.พบ. 32    
93 5630125410016 นางสาวนวลนภา  พงษ์พันธ์ 16 มี.ค. 2536 2.6 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730419/2560 กศ.พบ. 32    
94 5630125410021 นางสาวพนิดา  ม่วงเขียว 22 ก.ย. 2538 2.29 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730420/2560 กศ.พบ. 32    
95 5630125410023 นางสาวสุภาวดี  ธรรมพรดำรง 06 ก.พ. 2533 3.21 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730421/2560 กศ.พบ. 32    
96 5630125410026 นายวรวิช  สิงห์กวาง 09 ต.ค. 2536 2.92 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730422/2560 กศ.พบ. 32    
97 5630125410027 นายรชฏ  โพธิขำ 25 ก.ย. 2531 2.66 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730423/2560 กศ.พบ. 32    
98 5630125410030 นางสาวนิศาชล  เดชศรี 06 มี.ค. 2536 3.21 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730424/2560 กศ.พบ. 32    
99 5630125410031 นางสาวจิตญาดา  ชัยชนะ 19 มี.ค. 2536 3.05 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730425/2560 กศ.พบ. 32    
100 5630125410033 นางสาวมนสิชา  บุญลือ 03 ก.ค. 2535 2.56 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730426/2560 กศ.พบ. 32    
101 5630125410034 นายอธิภัทร  แต่งโยธาสิน 17 พ.ค. 2530 3.22 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730427/2560 กศ.พบ. 32    
102 5630125410038 นายชาตรี  โรจนนิตย์ 13 มี.ค. 2536 2.2 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730428/2560 กศ.พบ. 32    
103 5630125410039 นางสาววนิดา  สาเลิศ 23 มิ.ย. 2536 2.78 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730429/2560 กศ.พบ. 32    
104 5630125410042 นางสาวณัฐจิต  บรรถือ 29 ม.ค. 2532 3.19 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730430/2560 กศ.พบ. 32    
105 5630125410043 นางสาวนรมน  การสะสม 12 ก.ค. 2536 2.73 การตลาด 19 ก.ค. 2560 พน. 0730431/2560 กศ.พบ. 32    
106 5630125437001 นายวิศรุต  สินสกุล 09 มี.ค. 2528 3.46 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730432/2560 กศ.พบ. 32   มีE
107 5630125437005 นายธัชชัย  สุตะโท 10 มิ.ย. 2537 2.78 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730433/2560 กศ.พบ. 32    
108 5630125437006 นางสาวธาดารัตน์  วันทายุทธ 30 ส.ค. 2537 3.15 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730434/2560 กศ.พบ. 32    
109 5630125437009 นางสาวยุรา  จันทรา 17 พ.ย. 2519 2.81 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730435/2560 กศ.พบ. 32    
110 5630125437010 จ่าอากาศโทปิยะ  เทียนคำศรี 23 ต.ค. 2533 3.21 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730436/2560 กศ.พบ. 32    
111 5630125437014 นางสาวกนกวรรณ  ชูดวงแก้ว 15 มี.ค. 2525 3.03 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730437/2560 กศ.พบ. 32    
112 5630125437018 นางสาวฮาวา  มาเลิศ 09 ธ.ค. 2537 2.98 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730438/2560 กศ.พบ. 32    
113 5630125437021 นางสาวปารวี  สุขพลำ 27 พ.ค. 2535 3.11 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730439/2560 กศ.พบ. 32    
114 5630125437025 พระวุฒิพงษ์  ชาหอม 09 เม.ย. 2538 2.92 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730440/2560 กศ.พบ. 32    
115 5630125437032 นางสาวปิยวรรณ  อักษร 09 ส.ค. 2533 2.55 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730441/2560 กศ.พบ. 32    
116 5630125437033 นางสาวนุชรี  กิ่งเพชรเสรีชน 15 เม.ย. 2537 2.8 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730442/2560 กศ.พบ. 32    
117 5630125437035 นายบำรุงศักดิ์  สิงห์ทอง 09 เม.ย. 2527 3.32 จก.ทรัพย์ 19 ก.ค. 2560 พน. 0730443/2560 กศ.พบ. 32   มีE
118 5730125401250 นางสาวชนัญชิดา  รัสมโน 19 ส.ค. 2533 3.09 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730444/2560 กศ.พบ. 36    
119 5730125401330 นางสาววรรณอัมพร  อุ่นที 11 ม.ค. 2531 2.52 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0730445/2560 กศ.พบ. 37    
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631211532002 สิบเอกสุปวัติ  จันทนันท์ 24 พ.ค. 2535 3.62 ทน.อ.การผลิต 19 ก.ค. 2560 พน. 0430136/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
2 5731311541311 นายชาญณรงค์  พงษ์พันธ์ 13 ต.ค. 2523 3.47 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430137/2560 กศ.พบ. 37 ก 2  
3 5731311538306 นางสาวอโณมา  ปิ่นงาม 29 ม.ค. 2525 3.36 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430138/2560 กศ.พบ. 37 ก 2  
4 5731311538316 จ่าเอกหญิงวิภาพร  ชาติอนันต์ 17 พ.ค. 2531 3.32 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430139/2560 กศ.พบ. 37 ก 2  
5 5731311538301 นางสาวนงนุช  วันทอง 05 ก.พ. 2524 3.25 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430140/2560 กศ.พบ. 37 ก 2  
6 5511211532028 นายจักรวุฒิ  สระแก้ว 23 พ.ค. 2537 2.02 ทน.อ.การผลิต 19 ก.ค. 2560 พน. 0430141/2560 ปกติ 55    
7 5631211532004 นายอรรถพันธ์  ฤทธิรณ 01 ม.ค. 2538 2.69 ทน.อ.การผลิต 19 ก.ค. 2560 พน. 0430142/2560 กศ.พบ. 32    
8 5811311538001 นายชาณัฐ  ทรัพย์ยืนยง 26 ก.พ. 2538 2.23 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430143/2560 ปกติ 58    
9 5811311538004 นายอริยะ  คำแก้ว 16 ก.ย. 2536 2.07 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430144/2560 ปกติ 58    
10 5811311538006 นางสาวดัชนีดาว  จันทะวงค์ 04 เม.ย. 2538 2.39 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430145/2560 ปกติ 58    
11 5811311538011 นายสมณะ  จันใด 27 พ.ค. 2536 2.58 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430146/2560 ปกติ 58    
12 5811311538014 นายพัทธพล  วศินสมบูรณ์สุข 16 ธ.ค. 2535 2.12 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430147/2560 ปกติ 58    
13 5811311538032 นายศรัณย์  ทรัพย์สอน 01 ต.ค. 2535 2.07 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430148/2560 ปกติ 58    
14 5631311538001 นายกิตติศักดิ์  เจริญทัศน์ 27 มิ.ย. 2516 2.78 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430149/2560 กศ.พบ. 32    
15 5631311538380 นางสาวอ้อมฤดี  วันทวี 24 ก.พ. 2536 2.12 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430150/2560 กศ.พบ. 34    
16 5631311541001 นายพิพัฒน์  ยอดพุฒ 18 ก.ค. 2527 3.15 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430151/2560 กศ.พบ. 32    
17 5631311541002 นายนริศ  เลี่ยมสืบเชื้อ 20 ก.พ. 2533 2.26 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430152/2560 กศ.พบ. 32    
18 5631311541003 นายอาทิตย์  จันทร์ทิตย์ 14 ก.พ. 2534 2.55 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430153/2560 กศ.พบ. 32    
19 5631311541004 นายประกริช  ภูลา 10 ก.ค. 2534 2.63 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430154/2560 กศ.พบ. 32    
20 5631311541005 นายณัฐวุฒิ  ภูนุชอภัย 19 ก.พ. 2535 2.29 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430155/2560 กศ.พบ. 32    
21 5631311541006 นายสาทิพย์  สรรเสริญ 06 ม.ค. 2513 3.22 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430156/2560 กศ.พบ. 32    
22 5631311541007 นายภัทรพล  ชัยภักดี 04 มี.ค. 2530 3.10 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430157/2560 กศ.พบ. 32    
23 5631311541008 นายจิรวัฒน์  พันธภาค 29 เม.ย. 2530 2.83 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430158/2560 กศ.พบ. 32    
24 5631311541013 นายสุรเชษฐ์  แก้วกับเพชร 18 เม.ย. 2534 3.09 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430159/2560 กศ.พบ. 32    
25 5631311541015 นายสุทธีร์  ศรีสุวรรณ 12 ก.ย. 2529 2.81 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430160/2560 กศ.พบ. 32    
26 5631311541017 นายธนาจิต  คำหล้า 21 มี.ค. 2534 3.10 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430161/2560 กศ.พบ. 32    
27 5631311541018 นายชูศักดิ์  ทองขาว 23 ก.ค. 2534 2.52 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430162/2560 กศ.พบ. 32    
28 5631311541019 นายวีรวัฒน์  ศิริจันทร์ 20 มี.ค. 2525 2.48 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430163/2560 กศ.พบ. 32    
29 5631311541020 นายกิตติพงษ์  ประทุมวัน 15 มี.ค. 2523 2.90 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430164/2560 กศ.พบ. 32    
30 5631311541022 นายยุทธิพงษ์  นามเสนา 06 ธ.ค. 2532 2.79 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430165/2560 กศ.พบ. 32    
31 5631311541023 นายประพนธ์  อ่างแก้ว 21 เม.ย. 2530 3.10 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430166/2560 กศ.พบ. 32    
32 5731311538043 นายพิทักษ์  ปักเคทาติ 23 ก.ย. 2518 2.65 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430167/2560 กศ.พบ. 35    
33 5731311538047 นายอิทธิกร  สาคะรินทร์ 12 มี.ค. 2532 2.09 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430168/2560 กศ.พบ. 35    
34 5731311538211 นายนที  ม่วงศรีจันทร์ 19 ส.ค. 2535 2.05 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430169/2560 กศ.พบ. 36    
35 5731311538217 นายภูตินันท์  ปะทิ 20 ก.พ. 2528 2.48 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430170/2560 กศ.พบ. 36    
36 5731311538221 นางกรองจิต  มุขเงิน 14 มี.ค. 2520 2.69 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430171/2560 กศ.พบ. 36    
37 5731311538249 นางสาวนภัสวรรณ  สะอาด 25 พ.ย. 2528 2.78 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430172/2560 กศ.พบ. 36    
38 5731311538302 นายบุญมี  สมีนาง 28 ก.ค. 2527 2.57 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430173/2560 กศ.พบ. 37    
39 5731311538303 จ่าอากาศเอกธวัชชัย  เถื่อนหงษา 01 ก.ย. 2534 2.75 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430174/2560 กศ.พบ. 37    
40 5731311538305 นางสาวณิชากานต์  คลั่งพิบูลย์ 20 ธ.ค. 2530 3.41 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430175/2560 กศ.พบ. 37   ปวส.มีD
41 5731311538308 นายกิตติชัย  ประสิทธิเมนนท์ 11 ธ.ค. 2524 2.85 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430176/2560 กศ.พบ. 37    
42 5731311538311 นางสาวทาริกา  ศรีคชไกร 16 พ.ค. 2535 3.40 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430177/2560 กศ.พบ. 37   ปวส.3.13
43 5731311538312 นายอนุชิต  ใจเย็น 24 ก.ค. 2526 2.72 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430178/2560 กศ.พบ. 37    
44 5731311538314 นางสาวสุวินชา  ลำใย 15 ก.ค. 2527 3.19 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430179/2560 กศ.พบ. 37    
45 5731311538315 นายจิรวัฒน์  เอี่ยมวิจิตร 26 ธ.ค. 2536 2.65 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430180/2560 กศ.พบ. 37    
46 5731311538317 นางสาวเพ็ญนภา  ชูปาน 01 ธ.ค. 2536 2.70 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430181/2560 กศ.พบ. 37    
47 5731311538318 นายธวัช  จันทร์แจ่ม 22 พ.ย. 2535 2.61 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430182/2560 กศ.พบ. 37    
48 5731311538320 นางสาวชาลิตสา  จันทรศร 01 ก.ย. 2527 2.99 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430183/2560 กศ.พบ. 37    
49 5731311538323 นายวัชรชัย  สารปิง 26 ก.ย. 2525 2.72 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430184/2560 กศ.พบ. 37    
50 5731311538324 นางสาววไลพร  โต๊ะทราย 15 ม.ค. 2535 2.43 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430185/2560 กศ.พบ. 37    
51 5731311538326 นายพีรเดช  รัศมีวิจารณ์ 08 ธ.ค. 2532 2.84 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430186/2560 กศ.พบ. 37    
52 5731311538327 นางสาวนิตยา  ชอบเสียง 25 ม.ค. 2535 3.53 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430187/2560 กศ.พบ. 37    
53 5731311538331 นายทศพล  ถนอมทอง 07 ส.ค. 2533 3.01 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430188/2560 กศ.พบ. 37    
54 5731311538332 นายพรเทพ  มูลเมืองแสน 15 พ.ค. 2524 3.09 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430189/2560 กศ.พบ. 37    
55 5731311538333 สิบโทวงศ์สถิตย์  พึ่งจันดุม 29 มิ.ย. 2534 2.51 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430190/2560 กศ.พบ. 37    
56 5731311538356 นายนพดล  ประมัย 07 ก.พ. 2536 2.66 ทล.จัดอุตฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430191/2560 กศ.พบ. 37    
57 5731311540210 นายองอาจ  เทียนแอม 09 ก.ค. 2515 3.34 ทล.คอมฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430192/2560 กศ.พบ. 36   มียกเว้น
58 5731311540306 นางสาวสายบัว  ประเสริฐสังข์ 14 ก.ค. 2518 3.04 ทล.คอมฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430193/2560 กศ.พบ. 37    
59 5731311540309 นายเชาวน์วิท  เรืองศรี 30 ส.ค. 2527 2.82 ทล.คอมฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430194/2560 กศ.พบ. 37    
60 5731311540319 นางสาวรุ่งรัตน์  ประเสริฐ 18 ม.ค. 2527 3.64 ทล.คอมฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430195/2560 กศ.พบ. 37   ปวส.มีD
61 5731311541301 นายพิชัย  เหล่าเขตรกิจ 23 ส.ค. 2534 2.98 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430196/2560 กศ.พบ. 37    
62 5731311541302 นายนิวัฒน์  ศรีอุดร 24 ต.ค. 2524 3.72 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430197/2560 กศ.พบ. 37   ปวส.มีD
63 5731311541303 นายสมบัติ  บุญช่วย 04 มี.ค. 2515 2.92 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430198/2560 กศ.พบ. 37    
64 5731311541304 นางสาวพรพิมล  มุ่งเจริญ 18 มี.ค. 2529 3.53 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430199/2560 กศ.พบ. 37   มีD
65 5731311541305 นายธารณรัฐ  รูปงาม 24 ก.ย. 2531 2.94 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430200/2560 กศ.พบ. 37    
66 5731311541306 นายอภิชาติ  สีวาดมา 01 มี.ค. 2531 3.14 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430201/2560 กศ.พบ. 37    
67 5731311541308 นายทศพล  ปิ่นประดับ 01 ส.ค. 2526 3.13 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430202/2560 กศ.พบ. 37    
68 5731311541309 นายศราวุฒิ  วรรณอำไพ 12 ต.ค. 2531 3.05 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430203/2560 กศ.พบ. 37    
69 5731311541310 นายสุริยะ  อินทุดม 25 พ.ย. 2508 3.12 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430204/2560 กศ.พบ. 37    
70 5731311541312 นายบุญชู  หนูพัฒน์ 07 มี.ค. 2532 3.57 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430205/2560 กศ.พบ. 37   ปวส.มีD+
71 5731311541314 นายโอภาส  ดาดิน 06 ต.ค. 2535 2.85 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430206/2560 กศ.พบ. 37    
72 5731311541316 นายปฐวีร์  ดีขาย 06 ธ.ค. 2533 3.00 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430207/2560 กศ.พบ. 37    
73 5731311541317 นายไอซ์  ลีเลิศยานนท์ 31 ม.ค. 2534 2.83 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430208/2560 กศ.พบ. 37    
74 5731311541322 นายสุทธิชาติ  คล้ายสมาน 09 มิ.ย. 2531 3.08 ทล.ไฟฟ้า 19 ก.ค. 2560 พน. 0430209/2560 กศ.พบ. 37    
75 5731311542005 นายกนก  ช้ำเกตุ 11 พ.ค. 2535 3.13 ทล.อิเล็กฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430210/2560 กศ.พบ. 35    
76 5731311542010 นางสาวธนนันท์  สุกหอม 27 ก.ย. 2536 2.57 ทล.อิเล็กฯ 19 ก.ค. 2560 พน. 0430211/2560 กศ.พบ. 35    
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5510116519011 นายวารุต  สุนทรเทพวรากุล 17 มิ.ย. 2536 2.68 สถาปัตยกรรม 19 ก.ค. 2560 พน. 0630027/2560 ปกติ 55    
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5611214433045 นางสาวธัญญทิพย์  สว่างพฤกษ์ 02 ม.ค. 2538 2.62 เศรษฐศาสตร์(ศ.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 1030025/2560 ปกติ 56    
ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631213436017 นายวิษณุ  อนันตอัครกุล 17 ส.ค. 2532 3.65 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930124/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
2 5631213436040 นางสาวกมลชนก  สวนมอญ 03 ก.ค. 2532 3.59 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930125/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
3 5631213436009 นายกันย์จารึก  เครือจันทร์ 29 ก.ย. 2537 3.31 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930126/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
4 5611213436017 นางสาวนภาภรณ์  รัศมีพงศ์ 07 เม.ย. 2537 2 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930127/2560 ปกติ 56    
5 5611213436069 นางสาวสุธิดา  คงเพชร 01 ก.ค. 2537 2.08 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930128/2560 ปกติ 56    
6 5611213436114 นายชินพจน์  อุรัสยะนันทน์ 07 เม.ย. 2538 2.54 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930129/2560 ปกติ 56    
7 5611213436120 นางสาวสุจิตรา  คำผา 28 ธ.ค. 2537 2.36 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930130/2560 ปกติ 56    
8 5611213436122 นายวิทวัส  พานทอง 30 พ.ย. 2534 2.33 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930131/2560 ปกติ 56    
9 5611213436134 นางสาวพรสุดา  วิเศษ 10 ธ.ค. 2534 2.24 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930132/2560 ปกติ 56    
10 5631213436005 นางสาวยวนใจ  มะธิเปนา 09 มี.ค. 2537 2.75 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930133/2560 กศ.พบ. 32    
11 5631213436006 นางสาวอริยา  แก้วกนก 15 ธ.ค. 2537 2.33 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930134/2560 กศ.พบ. 32    
12 5631213436010 นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วแท้ 31 ก.ค. 2530 3.17 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930135/2560 กศ.พบ. 32    
13 5631213436012 นางสาวบงกชวรรณ  ขวัญจันทร์ 18 เม.ย. 2538 2.53 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930136/2560 กศ.พบ. 32    
14 5631213436015 นางสาวขวัญมนัส  สังข์สุวรรณ์ 21 ส.ค. 2532 2.77 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930137/2560 กศ.พบ. 32    
15 5631213436019 สิบเอกธนวันต์  พูนเพชร 18 เม.ย. 2538 2.8 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930138/2560 กศ.พบ. 32    
16 5631213436021 จ่าอากาศเอกหญิงวีนัสนันท์  อิสินันท์ 05 มี.ค. 2535 2.59 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930139/2560 กศ.พบ. 32    
17 5631213436028 นางสาวดารณี  นวลนางแย้ม 20 เม.ย. 2538 2.82 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930140/2560 กศ.พบ. 32    
18 5631213436029 นางสาวมณฑิชา  นวลนางแย้ม 20 เม.ย. 2538 2.64 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930141/2560 กศ.พบ. 32    
19 5631213436030 นางสาวจินตนา  ชำนาญ 16 ก.ย. 2536 2.36 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930142/2560 กศ.พบ. 32    
20 5631213436031 นางสาวจิราภรณ์  วงษ์สุวรรณ 30 ก.ค. 2534 3.24 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930143/2560 กศ.พบ. 32    
21 5631213436036 นางสาวนันทา  พิจารณา 24 ก.พ. 2538 3.15 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930144/2560 กศ.พบ. 32    
22 5631213436039 นางสาวอาภาภรณ์  อินนอก 12 เม.ย. 2537 2.42 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930145/2560 กศ.พบ. 32    
23 5631213436054 นางสาวสาวิตรา  นาเมืองรัก 16 มิ.ย. 2538 2.27 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930146/2560 กศ.พบ. 32    
24 5631213436311 นางนัฏฐ์ภัสสร  มณีพงษ์ 06 พ.ค. 2507 3.08 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930147/2560 กศ.พบ. 34    
25 5731213436001 สิบเอกธนินท์  สินสมุทร 14 ธ.ค. 2526 3.34 บัญชี(บช.บ.) 19 ก.ค. 2560 พน. 0930148/2560 กศ.พบ. 35   มียกเว้น
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631217418027 นายโกเมน  ทะสอน 06 มิ.ย. 2537 3.32 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330108/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
2 5631217418008 นางสาวนภาวรรณ  เกตุนาค 23 พ.ย. 2532 3.31 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330109/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
3 5611217418030 นายนาวิน  ทองบรรเทิง 26 พ.ค. 2538 2.85 โฆษณา 19 ก.ค. 2560 พน. 1330110/2560 ปกติ 56    
4 5611217418200 นายธีรเจต  อาจหาญ 13 ธ.ค. 2537 2.46 โฆษณา 19 ก.ค. 2560 พน. 1330111/2560 ปกติ 56    
5 5631217418002 นางสาวสุภารัตน์  ประทุมศรี 28 ก.ค. 2527 2.92 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330112/2560 กศ.พบ. 32    
6 5631217418009 นายตะวัน  บุญจันทร์ 17 พ.ย. 2536 2.94 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330113/2560 กศ.พบ. 32    
7 5631217418010 นายบัณฑิต  วงศ์จันทร์ 17 ก.ค. 2534 3.04 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330114/2560 กศ.พบ. 32    
8 5631217418011 นายพีรณัฐ  พูนพานิชอุปถัมป์ 13 มี.ค. 2535 2.61 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330115/2560 กศ.พบ. 32    
9 5631217418012 นายเสกสรร  จันทร์ทรง 11 ก.พ. 2534 3.10 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330116/2560 กศ.พบ. 32    
10 5631217418016 นายวิรัช  สีทองใส 05 มิ.ย. 2536 3.25 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330117/2560 กศ.พบ. 32   มีD
11 5631217418019 นางสาวณัฏฐนิชา  ลิมาชาน 22 พ.ย. 2537 3.24 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330118/2560 กศ.พบ. 32    
12 5631217418020 นายณัฐพล  ลับพลกรัง 02 พ.ย. 2530 3.19 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330119/2560 กศ.พบ. 32    
13 5631217418025 นายณัฐพงศ์  พันธุศาสตร์ 09 เม.ย. 2530 2.75 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330120/2560 กศ.พบ. 32    
14 5631217418028 นางสาวนริศรา  วังสมุทร 12 ต.ค. 2534 2.74 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330121/2560 กศ.พบ. 32    
15 5631217418029 นางสาวธนิดา  ประสาสตร์ 10 มี.ค. 2536 3.03 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330122/2560 กศ.พบ. 32    
16 5631217418030 นายวินัย  อยู่เพ็ชร 03 พ.ย. 2536 3 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330123/2560 กศ.พบ. 32    
17 5631217418033 นางสาวทอฝัน  บุญไปล่ 13 ก.พ. 2532 2.51 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330124/2560 กศ.พบ. 32    
18 5631217418036 นางสาวสุณิสา  ป่าเกลือ 07 พ.ค. 2536 3.05 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330125/2560 กศ.พบ. 32    
19 5631217418037 นางสาววโรบล  ภิภัทรบุญทรา 08 ก.ย. 2529 3.23 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330126/2560 กศ.พบ. 32    
20 5631217418039 นางสาวกาญจนา  ศิลปพงษ์ 09 เม.ย. 2521 3.46 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330127/2560 กศ.พบ. 32   มียกเว้น
21 5631217418046 นายธนวัฒน์  ประสาท 21 ธ.ค. 2536 2.46 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330128/2560 กศ.พบ. 32    
22 5631217418051 นางสาวภาณุมาศ  ประเสริฐสัมพันธ์ 30 มิ.ย. 2537 2.75 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330129/2560 กศ.พบ. 32    
23 5631217418052 นางสาวสรวงกนก  คงระเบียบ 02 พ.ย. 2537 2.72 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330130/2560 กศ.พบ. 32    
24 5631217418056 นายปราชนา  ขันตี 04 เม.ย. 2529 3.2 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330131/2560 กศ.พบ. 32    
25 5631217418062 นางสาวสุภาภรณ์  กุลนนท์ 23 ธ.ค. 2530 3.29 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330132/2560 กศ.พบ. 32   มีE
26 5631217418072 นางสาวนันทวัน  แซ่ลิ้ม 31 ก.ค. 2526 2.51 ประชาสัมพันธ์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1330133/2560 กศ.พบ. 32    
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631215334006 จ่าสิบตำรวจถนัดกิจ  วงษ์หาญ 06 ก.ค. 2528 3.79 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130036/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
2 5631215334020 นายนัฐพล  ทวีการไถ 18 เม.ย. 2524 3.67 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130037/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
3 5631215334019 นายฉัตรชัย  อบเทศ 30 ม.ค. 2533 3.62 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130038/2560 กศ.พบ. 32 ก 1  
4 5631215334005 นางสาวถิรดา  วงษ์หาญ 22 เม.ย. 2527 3.5 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130039/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
5 5631215334010 นางสาวปิยะดา  ดวงจำปา 14 มิ.ย. 2536 3.45 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130040/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
6 5631215334001 พันจ่าอากาศโทรติกร  หวังการ 05 ต.ค. 2531 3.35 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130041/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
7 5631215334052 นางสาวศิรินภา  คล่องแคล่ว 26 เม.ย. 2538 3.29 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130042/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
8 5631215334002 นายธีระพงษ์  เคนไชยวงค์ 15 ม.ค. 2537 3.06 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130043/2560 กศ.พบ. 32    
9 5631215334003 จ่าสิบโทบัณฑิต  นามนนท์ 09 ก.ค. 2522 3.02 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130044/2560 กศ.พบ. 32    
10 5631215334007 นางสาวนันทิยา  เลิศตระกูลพิทักษ์ 20 ต.ค. 2536 2.33 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130045/2560 กศ.พบ. 32    
11 5631215334008 จ่าอากาศเอกเจตพัฒน์  เกิดนาค 20 ต.ค. 2535 2.59 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130046/2560 กศ.พบ. 32    
12 5631215334009 นายวีรวัฒน์  คำมานะ 03 เม.ย. 2537 2.39 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130047/2560 กศ.พบ. 32    
13 5631215334014 นางสาวสมศรี  สังวรดี 22 พ.ค. 2507 2.75 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130048/2560 กศ.พบ. 32    
14 5631215334015 จ่าอากาศโทหญิงปัฐน์ธินันต์  ประสงค์ 26 ส.ค. 2529 2.8 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130049/2560 กศ.พบ. 32    
15 5631215334017 สิบเอกณัฐวุฒิ  อาจขาว 24 ต.ค. 2536 2.6 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130050/2560 กศ.พบ. 32    
16 5631215334028 นางสาวพรวิกา  ดาทอง 08 พ.ย. 2533 3.18 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130051/2560 กศ.พบ. 32    
17 5631215334030 นางสาวพรทิวา  ประประโคน 05 ก.ค. 2531 2.77 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130052/2560 กศ.พบ. 32    
18 5631215334031 นางสาวธัญพิชชา  บัวสีมา 11 มิ.ย. 2537 2.86 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130053/2560 กศ.พบ. 32    
19 5631215334038 นางสาวภัทรียา  พิบูลย์เวช 21 ต.ค. 2537 2.63 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130054/2560 กศ.พบ. 32    
20 5631215334040 จ่าอากาศเอกวธาวุธ  กมลเพ็ชร์ 20 ก.ย. 2537 2.82 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130055/2560 กศ.พบ. 32    
21 5631215334041 นางสาวพรพิกา  นิระดา 02 ม.ค. 2537 2.94 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130056/2560 กศ.พบ. 32    
22 5631215334042 นางสาวปรีญาพัชญ์สร  หาญมนตรี 22 ก.ย. 2535 2.61 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130057/2560 กศ.พบ. 32    
23 5631215334044 นายเสรี  วงษ์นาค 15 ส.ค. 2535 2.65 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130058/2560 กศ.พบ. 32    
24 5631215334055 สิบเอกสมโภชน์  ศรีสุวรรณ 20 ก.ค. 2530 2.58 รัฐศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 พน. 1130059/2560 กศ.พบ. 32    
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631216316023 นางสาวอาภัสรา  พันธุ์ปัทมา 14 มี.ค. 2510 3.28 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830068/2560 กศ.พบ. 32 ก 2  
2 5611216316015 นายยงยุทธ  ปัดทุม 20 ต.ค. 2537 3.20 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830069/2560 ปกติ 56    
3 5611216316056 นางสาวณัฏฐาพร  สนใจยิ่ง 24 มิ.ย. 2536 2.86 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830070/2560 ปกติ 56    
4 5631216316002 สิบเอกสิทธิพร  ไชยวงษา 20 มี.ค. 2536 3.5 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830071/2560 กศ.พบ. 32   มีE
5 5631216316004 นางสุรัสวดี  ทิพย์พิมพ์วงศ์ 07 พ.ย. 2514 2.92 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830072/2560 กศ.พบ. 32    
6 5631216316005 นายสมาธิ  บุญแรง 08 ก.ย. 2532 3.04 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830073/2560 กศ.พบ. 32    
7 5631216316007 นายติณณภัทร์  รอดพึ่งผา 23 มิ.ย. 2535 3.23 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830074/2560 กศ.พบ. 32    
8 5631216316009 จ่าอากาศเอกธนบัตร  จิตต์อำนวยศักดา 11 ก.ย. 2533 2.74 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830075/2560 กศ.พบ. 32    
9 5631216316012 นางสาวดวงรัตน์  ตู้จำรูญ 08 ม.ค. 2535 3.33 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830076/2560 กศ.พบ. 32   มีD+
10 5631216316013 พันจ่าอากาศตรีณัฐวุฒิ  พรมมา 07 ส.ค. 2533 3.15 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830077/2560 กศ.พบ. 32    
11 5631216316014 พันจ่าอากาศตรีวีระยุทธ  วงค์จำปา 15 เม.ย. 2535 2.91 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830078/2560 กศ.พบ. 32    
12 5631216316018 จ่าอากาศเอกรังสิมันตุ์  พืชนะ 17 ส.ค. 2536 3.03 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830079/2560 กศ.พบ. 32    
13 5631216316020 สามเณรสุชาติ  มานะกุล 18 เม.ย. 2537 2.47 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830080/2560 กศ.พบ. 32    
14 5631216316025 สิบโทหญิงสุภารัตน์  หงษ์เวียงจันทร์ 02 เม.ย. 2531 2.99 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830081/2560 กศ.พบ. 32    
15 5631216316029 นางสาวชิษณุชา  จารุพันธ์ 27 มิ.ย. 2529 3.27 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830082/2560 กศ.พบ. 32   มีD
16 5631216316037 นายรัชต์เขตต์  ตาอ้าย 22 ส.ค. 2519 2.92 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0830083/2560 กศ.พบ. 32    
ระดับปริญญาโท
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5651751604301 นายพีรดนย์  วงศ์จรัสเกษม 01 ส.ค. 2521 4 หลักสูตรและการสอน 19 ก.ค. 2560 พน. 0150017/2560 บ.(พิเศษ) 15    
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5450175628202 นายอมร  ถาวรมาศ 08 มิ.ย. 2488 3.88 การจัดการทั่วไป 19 ก.ค. 2560 พน. 0750006/2560 บ.(พิเศษ) 17    
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5751755641006 นายเอกวิทย์  แสงเงิน 31 ต.ค. 2529 3.68 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0850017/2560 บ.(พิเศษ) 12    
2 5751755641201 นางสาวฐิติกาล  ตาคำรุ้ง 09 พ.ย. 2521 3.77 รปศ. 19 ก.ค. 2560 พน. 0850018/2560 บ.(พิเศษ) 13    
ระดับปริญญาเอก
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5470195635004 นางสุบัน  บัวขาว 28 มี.ค. 2516 3.72 ก.การธุรกิจ 19 ก.ค. 2560 พน. 0770001/2560 ปกติ(ป.เอก) 1