รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รอบ 1
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องไปเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน                                 (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 27 มี.ค. 61 เป็นต้นไป)
ปริญญาตรี
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610111228024 นางสาววิชุดา  แก้วแสงสี 11-ต.ค.-37 3.95 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130003/2561 ปกติ 56 ก 1  
2 5610111250020 นางสาวอริสา  กองม่วง 4-เม.ย.-38 3.92 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130004/2561 ปกติ 56 ก 1  
3 5610111204054 นางสาวณัฐณิชา  แถมยิ้ม 20-ก.ย.-37 3.92 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130005/2561 ปกติ 56 ก 1  
4 5610111223019 นางสาวจุฑาภรณ์  พวงศรี 1-ต.ค.-37 3.92 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130006/2561 ปกติ 56 ก 1  
5 5610111250033 นางสาวนงเยาว์  สุขอนันต์ 3-พ.ค.-38 3.9 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130007/2561 ปกติ 56 ก 1  
6 5610111223033 นางสาวสุวนันท์  ถนอมดำรงศักดิ์ 3-มี.ค.-38 3.9 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130008/2561 ปกติ 56 ก 1  
7 5610111236039 นางสาวนิศากร  จ่าเพ็ง 29-เม.ย.-38 3.89 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130009/2561 ปกติ 56 ก 1  
8 5610111250012 นางสาวศรีจันทร์  พนมเชิดชู 22-ก.พ.-36 3.87 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130010/2561 ปกติ 56 ก 1  
9 5610111236017 นางสาวอารียา  โตประเสริฐศักดิ์ 13-เม.ย.-38 3.87 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130011/2561 ปกติ 56 ก 1  
10 5610111248005 นางสาวมานิดา  ทองบ่อ 5-ก.พ.-38 3.87 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130012/2561 ปกติ 56 ก 1  
11 5610111226029 นางสาวจิราพรรณ  ทองหนูเอียด 12-ก.ค.-37 3.87 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130013/2561 ปกติ 56 ก 1  
12 5610111250031 นางสาวธารารัตน์  รวมศิลป์ 22-เม.ย.-38 3.85 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130014/2561 ปกติ 56 ก 1  
13 5610111251009 นางสาวพิจิตรา  ดอกเข็ม 15-ธ.ค.-37 3.85 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130015/2561 ปกติ 56 ก 1  
14 5610111224006 นายชานนท์  แดงรักษ์ 26-มี.ค.-38 3.85 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130016/2561 ปกติ 56 ก 1  
15 5610111203038 นางสาวกาญจนา  โสมาบุตร 15-เม.ย.-37 3.84 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130017/2561 ปกติ 56 ก 1  
16 5610111250004 นางสาวธัญลักษณ์  ดวงประทุม 30-พ.ค.-37 3.84 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130018/2561 ปกติ 56 ก 1  
17 5610111250022 นางสาวณัฐวิภา  ศรีสองเมือง 5-มิ.ย.-37 3.84 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130019/2561 ปกติ 56 ก 1  
18 5610111250029 นางสาวอุดมพร  มีวิเชียร 13-มี.ค.-38 3.84 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130020/2561 ปกติ 56 ก 1  
19 5610111236025 นางสาวรสรินทร์  นาคทอง 6-ก.ค.-37 3.84 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130021/2561 ปกติ 56 ก 1  
20 5610111250016 นางสาวปรารถนา  มากคช 5-ก.ย.-37 3.83 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130022/2561 ปกติ 56 ก 1  
21 5610111219016 นายสาธิต  เพ็ชร์งาม 9-ธ.ค.-37 3.83 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130023/2561 ปกติ 56 ก 1  
22 5610111251012 นางสาวจิรานันท์  วงศ์สวัสดิ์ 18-เม.ย.-38 3.82 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130024/2561 ปกติ 56 ก 1  
23 5610111224018 นางสาวสุนันฑา  ปลายตลาด 21-ต.ค.-37 3.81 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130025/2561 ปกติ 56 ก 1  
24 5610111250028 นางสาวสายธาร  แสงบุญเย็น 30-ม.ค.-38 3.8 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130026/2561 ปกติ 56 ก 1  
25 5610111224013 นางสาวปทุมมา  ทองมณี 30-ส.ค.-37 3.8 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130027/2561 ปกติ 56 ก 1  
26 5610111228022 นายวัชรพล  เพชรี 3-ธ.ค.-37 3.8 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130028/2561 ปกติ 56 ก 1  
27 5610111250008 นางสาวสุกัญญา  ประดาสุข 16-ก.ย.-37 3.79 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130029/2561 ปกติ 56 ก 1  
28 5610111204024 นางสาวสุปราณี  จันทร์ประกอบ 16-มิ.ย.-37 3.79 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130030/2561 ปกติ 56 ก 1  
29 5610111224002 นางสาวน้องออม  จันทร์มีดี 18-ส.ค.-37 3.79 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130031/2561 ปกติ 56 ก 1  
30 5610111224048 นางสาวชนัดดา  สุขีนาค 4-พ.ย.-37 3.79 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130032/2561 ปกติ 56 ก 1  
31 5610111236019 นางสาวนันทิกานต์  ดวงแก้ว 20-ต.ค.-37 3.78 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130033/2561 ปกติ 56 ก 1  
32 5610111221037 นายณัฐพงศ์  บุญอ่อน 19-ต.ค.-36 3.78 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130034/2561 ปกติ 56 ก 1  
33 5610111224040 นางสาวณัฐริดา  บริสุทธิ์ 19-ม.ค.-38 3.78 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130035/2561 ปกติ 56 ก 1  
34 5610111224049 นางสาวณิชาภัทร  ทองนาค 12-มิ.ย.-37 3.78 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130036/2561 ปกติ 56 ก 1  
35 5610111252020 นายเทวัณ  ดำดี 15-พ.ค.-38 3.77 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130037/2561 ปกติ 56 ก 1  
36 5610111236041 นางสาวชนม์นิภา  วรรณศรี 30-เม.ย.-38 3.77 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130038/2561 ปกติ 56 ก 1  
37 5610111251004 นางสาววัชรากร  มีแวว 18-ก.ย.-37 3.77 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130039/2561 ปกติ 56 ก 1  
38 5610111224003 นางสาวจุฬามณี  สุวรรณนุรักษ์ 23-ธ.ค.-37 3.77 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130040/2561 ปกติ 56 ก 1  
39 5610111226007 นางสาวศิรภัสสร  ฤทธิ์เนติกุล 14-ก.พ.-36 3.77 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130041/2561 ปกติ 56 ก 1  
40 5610111250023 นางสาวสุทธิดา  ศรีแก้ว 6-พ.ค.-37 3.76 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130042/2561 ปกติ 56 ก 1  
41 5610111204007 นางสาวซารีนา  เสาโป๊ะ 9-ม.ค.-38 3.76 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130043/2561 ปกติ 56 ก 1  
42 5610111236036 นางสาวอมรรัตน์  เหลืองชมพู 19-ต.ค.-38 3.76 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130044/2561 ปกติ 56 ก 1  
43 5610111224050 นางสาวสุนทรียา  กิตติปรัชญากุล 25-ก.พ.-38 3.76 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130045/2561 ปกติ 56 ก 1  
44 5610111204013 นางสาวขวัญจิรา  งามทวี 26-ธ.ค.-37 3.75 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130046/2561 ปกติ 56 ก 1  
45 5610111252008 นายอาทิตย์  พรหมมาก 30-ต.ค.-37 3.75 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130047/2561 ปกติ 56 ก 1  
46 5610111223022 นางสาวสุภัทราวดี  แสงซอน 28-เม.ย.-38 3.75 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130048/2561 ปกติ 56 ก 1  
47 5610111224038 นางสาวกันยนา  น้อยกำเนิด 4-ก.ย.-38 3.75 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130049/2561 ปกติ 56 ก 1  
48 5610111224043 นายจิรวัฒน์  ไพโรจน์ 21-ม.ค.-37 3.75 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130050/2561 ปกติ 56 ก 1  
49 5610111228007 นางสาวนิตยา  คำศรี 19-ธ.ค.-37 3.75 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130051/2561 ปกติ 56 ก 1  
50 5610111203043 นางสาวฐิติกัลญา  ขันธ์ทอง 9-ต.ค.-37 3.74 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130052/2561 ปกติ 56 ก 1  
51 5610111203044 นางสาวภาณุมาศ  เทียนสันต์ 6-ก.ค.-38 3.74 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130053/2561 ปกติ 56 ก 1  
52 5610111248010 นางสาวนิโลบล  คมประพันธ์ 14-ก.ย.-37 3.74 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130054/2561 ปกติ 56 ก 1  
53 5610111228030 นางสาวจารุวรรณ  กะนันตัง 9-ต.ค.-37 3.74 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130055/2561 ปกติ 56 ก 1  
54 5610111251013 นางสาวธัญญารัตน์  สุวดิษฐ์ 13-ก.ค.-38 3.73 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130056/2561 ปกติ 56 ก 1  
55 5610111251022 นางสาวฤทัย  สีหะวงษ์ 19-ม.ค.-38 3.73 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130057/2561 ปกติ 56 ก 1  
56 5610111236015 นางสาวปภาวดี  อภัยไธสง 3-พ.ค.-37 3.72 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130058/2561 ปกติ 56 ก 1  
57 5610111236034 นางสาวชนัญญา  ประดิษฐสุวรรณ์ 4-เม.ย.-38 3.72 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130059/2561 ปกติ 56 ก 1  
58 5610111215004 นางสาววราพร  เพ็ชรจะบก 5-ก.ย.-37 3.72 ดนตรีศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130060/2561 ปกติ 56 ก 1  
59 5610111251005 นายดิเรก  ดิลกโสภณ 3-ก.ย.-37 3.72 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130061/2561 ปกติ 56 ก 1  
60 5610111250018 นางสาวกฤษณา  วงค์ณรัตน์ 23-พ.ค.-38 3.71 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130062/2561 ปกติ 56 ก 1  
61 5610111236024 นางสาวสราลีวรรณ  ขุมทอง 25-ส.ค.-37 3.71 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130063/2561 ปกติ 56 ก 1  
62 5610111224009 นางสาวณัฐวดี  หวังวิวัฒนา 17-พ.ค.-38 3.71 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130064/2561 ปกติ 56 ก 1  
63 5610111224010 นางสาวอรพิม  สมัยกลาง 4-ก.ย.-37 3.71 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130065/2561 ปกติ 56 ก 1  
64 5610111203025 นางสาวสุดารัตน์  สมสนุก 22-ธ.ค.-38 3.7 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130066/2561 ปกติ 56 ก 1  
65 5610111250035 นางสาวสุพัตรา  แก้วลอย 16-ก.พ.-38 3.7 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130067/2561 ปกติ 56 ก 1  
66 5610111248023 นางสาวนฤมล  น้อยบุญทัน 3-ต.ค.-37 3.7 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130068/2561 ปกติ 56 ก 1  
67 5610111224001 นางสาวนาตยาพร  เกินสอน 9-พ.ค.-37 3.7 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130069/2561 ปกติ 56 ก 1  
68 5610111228039 นางสาวกมลวรรณ  นรเนตร 17-ก.ค.-38 3.7 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130070/2561 ปกติ 56 ก 1  
69 5610111203045 นางสาวจันทร์จิรา  เล็กรุ่งโรจน์ 13-มี.ค.-38 3.69 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130071/2561 ปกติ 56 ก 1  
70 5610111250006 นางสาวพิชยา  ล้อมวงษ์ 29-ก.ย.-37 3.69 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130072/2561 ปกติ 56 ก 1  
71 5610111250007 นางสาวกนกวรรณ  รักษ์วงค์ 5-ก.ย.-37 3.69 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130073/2561 ปกติ 56 ก 1  
72 5610111251018 นายอธิวัฒน์  มงคลแท้ 28-ธ.ค.-37 3.69 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130074/2561 ปกติ 56 ก 1  
73 5610111223003 นางสาวดวงหทัย  ไทยขวัญ 15-ส.ค.-37 3.69 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130075/2561 ปกติ 56 ก 1  
74 5610111223004 นางสาวสุนิสา  เภากัน 21-เม.ย.-38 3.69 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130076/2561 ปกติ 56 ก 1  
75 5610111224024 นางสาวกนกทิพย์  สุดใจ 31-ส.ค.-37 3.69 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130077/2561 ปกติ 56 ก 1  
76 5610111228016 นายพีระยุทธ์  บุญมีประเสริฐ 8-พ.ย.-37 3.69 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130078/2561 ปกติ 56 ก 1  
77 5610111250030 นางสาวปิยธิดา  นุ่มมีศรี 28-ก.ค.-37 3.68 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130079/2561 ปกติ 56 ก 1  
78 5610111215002 นางสาวพิมพ์พรรณ  กลิ่นนิ่มนวล 2-พ.ค.-38 3.68 ดนตรีศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130080/2561 ปกติ 56 ก 1  
79 5610111224023 นางสาวมินทิรา  โหมขุนทด 22-ก.ย.-37 3.68 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130081/2561 ปกติ 56 ก 1  
80 5610111224047 นางสาวณญาดา  ทองมาก 2-ก.ย.-37 3.68 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130082/2561 ปกติ 56 ก 1  
81 5610111226021 นางสาวชลธิชา  พรมรัตน์ 2-มิ.ย.-38 3.68 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130083/2561 ปกติ 56 ก 1  
82 5610111203077 นางสาวชนันท์นิฏฐา  เหมือนคล้าย 6-ม.ค.-38 3.67 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130084/2561 ปกติ 56 ก 1  
83 5610111250026 นางสาววศินี  เก่งเขตกรณ์ 28-ธ.ค.-37 3.67 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130085/2561 ปกติ 56 ก 1  
84 5610111226036 นายณัฐพงศ์  ผิวขำ 5-ธ.ค.-37 3.67 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130086/2561 ปกติ 56 ก 1  
85 5610111228013 นายพิเชษฐ์  สว่างศรี 16-ก.ย.-37 3.67 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130087/2561 ปกติ 56 ก 1  
86 5610111228031 นางสาววิภารัตน์  นิสัยกล้า 8-ธ.ค.-37 3.67 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130088/2561 ปกติ 56 ก 1  
87 5610111204005 นายวิโรจน์  เจ๊ะมิน 21-พ.ย.-37 3.66 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130089/2561 ปกติ 56 ก 1  
88 5610111204017 นางสาวนิตยา  ปรุงผล 29-ม.ค.-38 3.66 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130090/2561 ปกติ 56 ก 1  
89 5610111251002 นายประยุทธ  แซมทอง 3-มิ.ย.-37 3.66 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130091/2561 ปกติ 56 ก 1  
90 5610111250013 นางสาวปวีณา  ธราพร 15-ธ.ค.-37 3.65 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130092/2561 ปกติ 56 ก 1  
91 5610111236018 นางสาววันวิสาข์  พิมพ์ศรี 13-พ.ค.-38 3.65 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130093/2561 ปกติ 56 ก 1  
92 5610111223023 นางสาวพรทิพย์  เทียมพักตร์ 2-ก.พ.-38 3.65 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130094/2561 ปกติ 56 ก 1  
93 5610111223032 นางสาวณัฐกานต์  ใจดำ 13-ต.ค.-37 3.65 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130095/2561 ปกติ 56 ก 1  
94 5610111226018 นายพรชัย  ปรินแคน 24-ม.ค.-38 3.65 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130096/2561 ปกติ 56 ก 1  
95 5610111228040 นางสาวชลทิณี  ทองเลือง 28-มี.ค.-38 3.65 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130097/2561 ปกติ 56 ก 1  
96 5610111204048 นางสาวพีรดา  อยู่นัด 3-ม.ค.-38 3.64 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130098/2561 ปกติ 56 ก 1  
97 5610111204059 นางสาวดวงใจ  เจิมแหล่ 28-ส.ค.-37 3.64 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130099/2561 ปกติ 56 ก 1  
98 5610111236006 นางสาวอัจฉรา  มานิมนต์ 6-พ.ค.-38 3.64 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130100/2561 ปกติ 56 ก 1  
99 5610111236008 นางสาวชลิตา  อิ่มดี 27-ก.ย.-37 3.64 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130101/2561 ปกติ 56 ก 1  
100 5610111251035 นางสาวอารดา  จันทร์สอน 5-มิ.ย.-37 3.64 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130102/2561 ปกติ 56 ก 1  
101 5610111223021 นางสาวปิยธิดา  สุทาวัน 6-มิ.ย.-37 3.64 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130103/2561 ปกติ 56 ก 1  
102 5610111223042 นางสาวณัฐนันท์  ศรีซังส้ม 22-พ.ย.-38 3.64 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130104/2561 ปกติ 56 ก 1  
103 5610111224041 นางสาววรารัตน์  นาคเขียว 5-ม.ค.-38 3.64 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130105/2561 ปกติ 56 ก 1  
104 5610111228010 นายพฤฒานันท์  ก้อนภูธร 26-ม.ค.-38 3.64 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130106/2561 ปกติ 56 ก 1  
105 5610111228017 นายนันทกร  แว่นแก้ว 19-ธ.ค.-37 3.64 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130107/2561 ปกติ 56 ก 1  
106 5610111203073 นางสาวกาญจนา  แดงเดช 4-ก.ค.-37 3.63 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130108/2561 ปกติ 56 ก 1  
107 5610111204030 นายธีรภัทร  สร้อยคำ 13-ธ.ค.-37 3.63 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130109/2561 ปกติ 56 ก 1  
108 5610111236040 นางสาวตรีรยา  ศรีศักดา 29-ก.ค.-37 3.63 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130110/2561 ปกติ 56 ก 1  
109 5610111223017 นางสาวปาริจิตร  ไพเราะ 3-ธ.ค.-37 3.63 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130111/2561 ปกติ 56 ก 1  
110 5610111203086 นางสาวรวินทรา  ชมแค 17-ก.ค.-38 3.62 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130112/2561 ปกติ 56 ก 1  
111 5610111204014 นางสาวจุฑาภรณ์  งามสะพรั่ง 17-ธ.ค.-37 3.62 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130113/2561 ปกติ 56 ก 1  
112 5610111204041 นางสาวศิวพร  พุกพิลา 3-มี.ค.-38 3.62 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130114/2561 ปกติ 56 ก 1  
113 5610111204042 นายธนพล  ดวงเงิน 17-ต.ค.-37 3.62 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130115/2561 ปกติ 56 ก 1  
114 5610111224015 นางสาวดารณีรัตน์  เหลาคำ 16-มี.ค.-38 3.62 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130116/2561 ปกติ 56 ก 1  
115 5610111224025 นางสาววันวิสาข์  โพธิ์พงษ์ 24-พ.ค.-37 3.62 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130117/2561 ปกติ 56 ก 1  
116 5610111226001 นางสาวปาริชาติ  จันทร์ย้อย 19-ส.ค.-37 3.62 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130118/2561 ปกติ 56 ก 1  
117 5610111203046 นางสาวสกุลวรรณ  บุญหนุน 12-ธ.ค.-37 3.61 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130119/2561 ปกติ 56 ก 1  
118 5610111203063 นางสาวจันทรา  รุ้งแสง 19-ธ.ค.-37 3.61 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130120/2561 ปกติ 56 ก 1  
119 5610111236033 นางสาวกาญจนาพร  ทะเรรัมย์ 14-ก.ย.-37 3.61 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130121/2561 ปกติ 56 ก 1  
120 5610111221029 นางสาวปาริฉัตร  ปรางโหมด 29-ก.ย.-37 3.61 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130122/2561 ปกติ 56 ก 1  
121 5610111251026 นางสาวกนกวรรณ  เมืองแทน 23-ก.ย.-37 3.61 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130123/2561 ปกติ 56 ก 1  
122 5610111223036 นางสาวสุจิรา  จันทร์ไพโรจน์ 2-ก.พ.-38 3.61 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130124/2561 ปกติ 56 ก 1  
123 5610111203011 นางสาวภาณุมาส  วงษ์ศรีไข 13-ต.ค.-37 3.6 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130125/2561 ปกติ 56 ก 1  
124 5610111250047 นางสาวประภาดา  เอกวงษ์ 16-พ.ย.-34 3.6 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130126/2561 ปกติ 56 ก 1  
125 5610111224017 นางสาวธนัชพร  ศรีเมือง 17-ต.ค.-37 3.6 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130127/2561 ปกติ 56 ก 1  
126 5610111224039 นางสาวชลทิชา  ไวยรัตน์ 14-ม.ค.-38 3.6 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130128/2561 ปกติ 56 ก 1  
127 5610111226042 นางสาวเจือทิพย์  ชิณวงศ์ 13-ม.ค.-38 3.6 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130129/2561 ปกติ 56 ก 1  
128 5610111203029 นางสาวภัทราพันธ์  ใจฟู 23-พ.ค.-38 3.59 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130130/2561 ปกติ 56 ก 2  
129 5610111203087 นางสาวอรุณโรจน์  นาคขำพันธ์ 13-ธ.ค.-37 3.59 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130131/2561 ปกติ 56 ก 2  
130 5610111204038 นางสาวนิรมล  มาตรภูมี 18-มี.ค.-38 3.59 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130132/2561 ปกติ 56 ก 2  
131 5610111204053 นางสาววราภรณ์  แดงปุ่น 15-ต.ค.-37 3.59 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130133/2561 ปกติ 56 ก 2  
132 5610111219003 นางสาววราพร  ทองแฉล้ม 19-มิ.ย.-38 3.59 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130134/2561 ปกติ 56 ก 2  
133 5610111219007 นางสาวณิชากร  วรรณทอง 7-พ.ค.-38 3.59 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130135/2561 ปกติ 56 ก 2  
134 5610111223008 นายสิทธิชัย  ศรีคุณ 26-ส.ค.-37 3.59 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130136/2561 ปกติ 56 ก 2  
135 5610111203014 นางสาวสุกัญญา  จำบัวขาว 23-ก.ย.-37 3.58 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130137/2561 ปกติ 56 ก 2  
136 5610111250003 นางสาวฟ้าใหม่  จีกระโทก 29-ม.ค.-38 3.58 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130138/2561 ปกติ 56 ก 2  
137 5610111236044 นางสาวอังคณา  ทองเล็ก 16-พ.ย.-37 3.58 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130139/2561 ปกติ 56 ก 2  
138 5610111219019 นางสาวกนกพร  โฆษวสันต์ 13-มี.ค.-38 3.58 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130140/2561 ปกติ 56 ก 2  
139 5610111223018 นางสาวสาธิตา  มูลเพ็ญ 24-ธ.ค.-37 3.58 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130141/2561 ปกติ 56 ก 2  
140 5610111236023 นางสาววราภรณ์  ยศนาง 15-ม.ค.-38 3.57 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130142/2561 ปกติ 56 ก 2  
141 5610111236028 นางสาววิมลรัตน์  เวียงนนท์ 10-ธ.ค.-37 3.57 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130143/2561 ปกติ 56 ก 2  
142 5610111236037 นางสาวพนิดา  คงเสือ 10-พ.ย.-37 3.57 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130144/2561 ปกติ 56 ก 2  
143 5610111251030 นางสาวจินตนา  แก่นการ 15-ส.ค.-37 3.57 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130145/2561 ปกติ 56 ก 2  
144 5610111224045 นางสาววรรณกานต์  มีแก้ว 29-มิ.ย.-37 3.57 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130146/2561 ปกติ 56 ก 2  
145 5610111228006 นางสาวศิริโสภา  ทิพย์ชาติ 24-ส.ค.-37 3.57 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130147/2561 ปกติ 56 ก 2  
146 5610111203083 นางสาวสุภัคณี  บุญดอนคา 9-มี.ค.-38 3.56 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130148/2561 ปกติ 56 ก 2  
147 5610111219038 นายชินภัทร  มีทอง 28-ม.ค.-38 3.56 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130149/2561 ปกติ 56 ก 2  
148 5610111250017 นางสาวศุจีภรณ์  จันขอนแก่น 28-เม.ย.-38 3.55 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130150/2561 ปกติ 56 ก 2  
149 5610111250021 นางสาวดวงหทัย  จันดี 10-ธ.ค.-37 3.55 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130151/2561 ปกติ 56 ก 2  
150 5610111204051 นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม 29-พ.ย.-37 3.55 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130152/2561 ปกติ 56 ก 2  
151 5610111236010 นางสาวประภาภรณ์  ทองบ่อ 16-ก.พ.-38 3.55 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130153/2561 ปกติ 56 ก 2  
152 5610111219020 นางสาวศศิตาภรณ์  สุวรรณประทีป 30-ก.ค.-37 3.55 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130154/2561 ปกติ 56 ก 2  
153 5610111219034 นายอดิเทพ  พุ่มอรุณ 2-ธ.ค.-37 3.55 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130155/2561 ปกติ 56 ก 2  
154 5610111219039 นางสาวมินตา  นพคุณธนสมบัติ 18-มี.ค.-38 3.55 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130156/2561 ปกติ 56 ก 2  
155 5610111251015 นางสาวลาวัณย์  สังข์วรรณะ 1-ก.พ.-38 3.55 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130157/2561 ปกติ 56 ก 2  
156 5610111223007 นางสาวปัทมา  บางใหญ่ 9-ก.ค.-36 3.55 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130158/2561 ปกติ 56 ก 2  
157 5610111203032 นางสาวอารีรัตน์  บุญกล่ำ 23-ส.ค.-37 3.54 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130159/2561 ปกติ 56 ก 2  
158 5610111251014 นางสาวโศรดา  หอมสุวรรณ 3-ม.ค.-38 3.54 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130160/2561 ปกติ 56 ก 2  
159 5610111224011 นางสาวเจนจิรา  แสงสุรีย์ 10-มิ.ย.-37 3.54 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130161/2561 ปกติ 56 ก 2  
160 5610111226015 นางสาวอัญชลีลักษณ์  อินบำรุง 31-ต.ค.-37 3.54 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130162/2561 ปกติ 56 ก 2  
161 5610111203057 นางสาวจิราลัย  ไชยชนะ 19-ต.ค.-36 3.53 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130163/2561 ปกติ 56 ก 2  
162 5610111203069 นางสาวขวัญชณก  กลิ่นสอาด 8-ก.ย.-37 3.53 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130164/2561 ปกติ 56 ก 2  
163 5610111252002 นายทวีวัฒน์  บานฤทัย 9-พ.ค.-38 3.53 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130165/2561 ปกติ 56 ก 2  
164 5610111236004 นางสาวประภาวิณี  ศรีพิไล 7-ม.ค.-38 3.53 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130166/2561 ปกติ 56 ก 2  
165 5610111219029 นางสาวสุวนันท์  เถาสุวรรณ 27-ต.ค.-37 3.53 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130167/2561 ปกติ 56 ก 2  
166 5610111228008 นางสาวนริศรา  หาญแวง 30-ส.ค.-37 3.53 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130168/2561 ปกติ 56 ก 2  
167 5610111250005 นางสาวฝนทิพย์  นามมาลี 30-เม.ย.-38 3.52 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130169/2561 ปกติ 56 ก 2  
168 5610111250039 นางสาวละมัย  ธรรมวิเศษ 8-มี.ค.-37 3.52 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130170/2561 ปกติ 56 ก 2  
169 5610111252022 นายจิรวัฒน์  เนตรเสนา 31-ต.ค.-37 3.52 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130171/2561 ปกติ 56 ก 2  
170 5610111215011 นางสาวสุธาสินี  ทรัพย์พืช 31-ธ.ค.-37 3.52 ดนตรีศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130172/2561 ปกติ 56 ก 2  
171 5610111219032 นางสาวนันทิยา  ทองหลาง 25-พ.ย.-37 3.52 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130173/2561 ปกติ 56 ก 2  
172 5610111228025 นายปฏิวัติ  ผิวทอง 9-ส.ค.-37 3.52 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130174/2561 ปกติ 56 ก 2 มีD+
173 5610111203075 นางสาวณัฐสุดา  วงษ์ปราชญ์ 24-พ.ค.-38 3.51 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130175/2561 ปกติ 56 ก 2  
174 5610111204040 นางสาวโยธกา  กองขันธ์ 16-ก.ค.-37 3.51 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130176/2561 ปกติ 56 ก 2  
175 5610111204058 นางสาวปัทมปาณี  ทับทิมศรี 7-ก.พ.-38 3.51 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130177/2561 ปกติ 56 ก 2  
176 5610111252034 นายณัฐวุฒิ  มาเกิด 20-ม.ค.-38 3.51 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130178/2561 ปกติ 56 ก 2  
177 5610111204045 นางสาวกฤติยา  โสภิณ 31-ก.ค.-37 3.5 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130179/2561 ปกติ 56 ก 2  
178 5610111204068 นายนวพล  พันธุกุลรัตน 12-ก.ย.-36 3.5 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130180/2561 ปกติ 56 ก 2  
179 5610111219022 นางสาวอรพรรณ  นากอก 10-เม.ย.-37 3.5 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130181/2561 ปกติ 56 ก 2  
180 5610111219035 นางสาวสมฤดี  สีชมภู 8-ก.ค.-37 3.5 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130182/2561 ปกติ 56 ก 2  
181 5610111251007 นางสาวมาลีวัลย์  อ่อนจันทร์ 31-มี.ค.-38 3.5 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130183/2561 ปกติ 56 ก 2  
182 5610111251034 นายชานนท์  ทองเต็ม 10-ส.ค.-37 3.5 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130184/2561 ปกติ 56 ก 2  
183 5610111224042 นายธนวัฒน์  เรืองสมบัติ 11-มี.ค.-38 3.5 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130185/2561 ปกติ 56 ก 2  
184 5610111203033 นางสาววัฒนาภรณ์  บุญกล่ำ 23-ส.ค.-37 3.49 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130186/2561 ปกติ 56 ก 2  
185 5610111250015 นายจักรกฤษณ์  โทอ่อน 12-พ.ย.-38 3.49 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130187/2561 ปกติ 56 ก 2  
186 5610111219008 นางสาวชฎาพร  เสี่ยงบุญ 9-ธ.ค.-37 3.49 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130188/2561 ปกติ 56 ก 2  
187 5610111248004 นางสาวปราณี  แป้นน้อย 8-พ.ย.-37 3.49 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130189/2561 ปกติ 56 ก 2  
188 5610111223024 นางสาวฐิติมา  สุดชู 8-ก.ย.-38 3.49 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130190/2561 ปกติ 56 ก 2  
189 5610111226002 นางสาวอรณี  ชูขันธ์ 20-ก.พ.-37 3.49 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130191/2561 ปกติ 56 ก 2  
190 5610111203006 นางสาวพิราอร  ชมชิด 27-ก.ค.-37 3.48 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130192/2561 ปกติ 56 ก 2  
191 5610111203076 นางสาวมลิษา  บุญเรือง 10-มี.ค.-36 3.48 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130193/2561 ปกติ 56 ก 2  
192 5610111250041 นางสาวอัฐภิญญา  ถาวร 21-มิ.ย.-37 3.48 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130194/2561 ปกติ 56 ก 2  
193 5610111250045 นางสาวชุติมา  สุราฤทธิ์ 10-ก.พ.-38 3.48 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130195/2561 ปกติ 56 ก 2  
194 5610111219009 นางสาวพิมประพา  สังขฤทธิ์ 22-ก.ย.-37 3.48 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130196/2561 ปกติ 56 ก 2  
195 5610111203005 นางสาววรรณวิษา  บุตรโคตม์ 14-ก.พ.-38 3.47 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130197/2561 ปกติ 56 ก 2  
196 5610111250038 นางสาวศิริพร  จิตรบวร 17-ก.พ.-38 3.47 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130198/2561 ปกติ 56 ก 2  
197 5610111204010 นางสาวภัทรพรรณ  ศรีรักษา 1-ธ.ค.-37 3.47 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130199/2561 ปกติ 56 ก 2  
198 5610111204028 นางสาวรสจรินทร์  รุ่งเรือง 20-พ.ย.-37 3.47 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130200/2561 ปกติ 56 ก 2  
199 5610111204050 นางสาววิจิตรา  เสียงใส 14-ก.พ.-37 3.47 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130201/2561 ปกติ 56 ก 2  
200 5610111236013 นางสาวสิริวิมล  ปะตาทะโย 17-ธ.ค.-37 3.47 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130202/2561 ปกติ 56 ก 2  
201 5610111215008 นางสาวณัฐชา  ร่มไทร 11-ธ.ค.-37 3.47 ดนตรีศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130203/2561 ปกติ 56 ก 2  
202 5610111236003 นางสาวปวีณา  คำปัญญา 2-ธ.ค.-37 3.46 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130204/2561 ปกติ 56 ก 2  
203 5610111228028 นางสาวพิมผกา  กิ่งก้าน 25-ส.ค.-37 3.46 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130205/2561 ปกติ 56 ก 2  
204 5610111203013 นางสาววิชชุดา  พรหมชีหมุน 16-ก.พ.-37 3.45 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130206/2561 ปกติ 56 ก 2  
205 5610111203024 นางสาววนิตา  ตั้งระเบียบ 24-พ.ค.-38 3.45 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130207/2561 ปกติ 56 ก 2  
206 5610111252009 นายอาทิตย์  โพธิ์คำ 1-ม.ค.-38 3.45 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130208/2561 ปกติ 56 ก 2  
207 5610111219012 นายพรชัย  ปั้นสังข์ 28-ก.ย.-37 3.44 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130209/2561 ปกติ 56 ก 2  
208 5610111221031 นายธวัชชัย  โอฬาร 22-ต.ค.-37 3.44 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130210/2561 ปกติ 56 ก 2  
209 5610111224028 นางสาวพัชราภรณ์  บุรวัตร์ 10-พ.ค.-38 3.44 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130211/2561 ปกติ 56 ก 2  
210 5610111215003 นายธีระเสน  ยิ่งสูง 17-เม.ย.-38 3.43 ดนตรีศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130212/2561 ปกติ 56 ก 2  
211 5610111219002 นางสาวสมัชชา  โฉมอุปฮาด 7-ก.ค.-38 3.43 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130213/2561 ปกติ 56 ก 2  
212 5610111251036 นางสาวทักษพร  อุไรวงศ์ 21-พ.ย.-37 3.43 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130214/2561 ปกติ 56 ก 2  
213 5610111223006 นางสาวเดือน  สีคำภา 11-ม.ค.-37 3.43 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130215/2561 ปกติ 56 ก 2  
214 5610111223025 นางสาวนัยนา  มาเสือบอง 14-ก.ย.-37 3.43 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130216/2561 ปกติ 56 ก 2  
215 5610111224020 นางสาวพิมศิริ  ชมภูวงษ์ 18-ม.ค.-38 3.43 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130217/2561 ปกติ 56 ก 2  
216 5610111226011 นายสุระเดช  บงเรือน 5-ม.ค.-37 3.43 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130218/2561 ปกติ 56 ก 2  
217 5610111226049 นางสาวจุฑารัตน์  จิตมหา 18-ม.ค.-38 3.43 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130219/2561 ปกติ 56 ก 2  
218 5610111203054 นางสาวภัทราพร  ชุ่มกิ่ง 6-ก.พ.-38 3.42 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130220/2561 ปกติ 56 ก 2  
219 5610111203072 นางสาวประภาวัลย์  วิจิตรแพทย์ 17-ม.ค.-38 3.42 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130221/2561 ปกติ 56 ก 2  
220 5610111252039 นางสาวณัชชา  ตรงศิริ 10-ก.ค.-38 3.42 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130222/2561 ปกติ 56 ก 2  
221 5610111221010 นางสาวปาริฉัตร  รักษาราษฎร์ 5-พ.ค.-37 3.42 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130223/2561 ปกติ 56 ก 2  
222 5610111251024 นางสาวสุนันท์  เสนอใจ 1-มิ.ย.-37 3.42 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130224/2561 ปกติ 56 ก 2  
223 5610111203027 นางสาวนนทกร  พุทธชาติ 7-พ.ย.-37 3.41 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130225/2561 ปกติ 56 ก 2  
224 5610111203065 นางสาวญาณี  ธีระชาติ 30-มิ.ย.-37 3.41 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130226/2561 ปกติ 56 ก 2  
225 5610111203074 นางสาวรัตนาพร  กองสนั่น 8-เม.ย.-38 3.41 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130227/2561 ปกติ 56 ก 2  
226 5610111250036 นางสาวอนุสรา  บัวแสน 8-ส.ค.-37 3.41 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130228/2561 ปกติ 56 ก 2  
227 5610111223039 นางสาวอาทิตยา  ธีระโพธิ์ 30-ต.ค.-37 3.41 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130229/2561 ปกติ 56 ก 2  
228 5610111224037 นางสาวฐิณิดา  กลางนอก 7-ส.ค.-37 3.41 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130230/2561 ปกติ 56 ก 2  
229 5610111226014 นางสาวณัฐกานต์  อ่วมคร้าม 19-ก.ย.-37 3.41 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130231/2561 ปกติ 56 ก 2  
230 5610111203031 นางสาวนุชนาฏ  ศิริวัฒน์ 1-พ.ย.-37 3.4 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130232/2561 ปกติ 56 ก 2  
231 5610111250046 นางสาวสยมพร  แซ่เต็ง 12-ธ.ค.-37 3.4 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130233/2561 ปกติ 56 ก 2  
232 5610111252016 นายเสกสิทธิ์  แสมสี 25-ม.ค.-38 3.4 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130234/2561 ปกติ 56 ก 2  
233 5610111252033 นางสาวอารีรัตน์  ชุ่มเพ็งพันธุ์ 15-ก.ย.-37 3.4 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130235/2561 ปกติ 56 ก 2  
234 5610111219004 นางสาวเอมอร  พระสว่าง 18-ธ.ค.-37 3.4 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130236/2561 ปกติ 56 ก 2  
235 5610111221036 นายกิตติภพ  ทับบุรี 12-ก.พ.-38 3.4 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130237/2561 ปกติ 56 ก 2  
236 5610111252025 นายชนาธิป  เกษกิจ 26-มิ.ย.-37 3.39 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130238/2561 ปกติ 56 ก 2  
237 5610111203028 นางสาวขวัญกมล  ฉุนสนิท 31-ต.ค.-37 3.38 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130239/2561 ปกติ 56 ก 2  
238 5610111203035 นางสาววิจิตรา  มิ่งมูล 13-ต.ค.-37 3.38 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130240/2561 ปกติ 56 ก 2  
239 5610111203078 นางสาวสิรปภา  ชละกุล 21-ก.พ.-38 3.38 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130241/2561 ปกติ 56 ก 2  
240 5610111219010 นางสาวปาณิสรา  สุขสำราญ 27-ก.ย.-37 3.38 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130242/2561 ปกติ 56 ก 2  
241 5610111251008 นางสาวสุมาลี  เชิดทอง 14-ก.ย.-34 3.38 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130243/2561 ปกติ 56 ก 2  
242 5610111226046 นางสาววรางคณา  รัตนวราหะ 12-ก.ค.-37 3.38 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130244/2561 ปกติ 56 ก 2  
243 5610111250043 นางสาวขวัญฤดี  จิตรชัยสาร 10-พ.ค.-38 3.37 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130245/2561 ปกติ 56 ก 2  
244 5610111204029 นางสาวสาริณี  วงหาริมาตย์ 2-ธ.ค.-37 3.37 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130246/2561 ปกติ 56 ก 2  
245 5610111219027 นายสุวุฒิ  เหล่ารอด 28-พ.ย.-37 3.37 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130247/2561 ปกติ 56 ก 2  
246 5610111228015 นางสาวสุกัญญา  แก้วอยู่ 7-ก.ค.-37 3.37 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130248/2561 ปกติ 56 ก 2  
247 5610111203007 นางสาวสิริมา  ชาญตะกั่ว 18-พ.ย.-37 3.36 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130249/2561 ปกติ 56 ก 2  
248 5610111203051 นางสาวศรันย์พร  ทาบุเรศ 19-มี.ค.-37 3.36 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130250/2561 ปกติ 56 ก 2  
249 5610111219043 นายโพธิรัตน์  หนูรอด 26-ม.ค.-38 3.36 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130251/2561 ปกติ 56 ก 2  
250 5610111226040 นายทักษิณ  ธุระตา 16-ธ.ค.-37 3.36 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130252/2561 ปกติ 56 ก 2  
251 5610111236022 นางสาวจุรีวรรณ  คงมีทรัพย์ 6-ก.ย.-37 3.35 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130253/2561 ปกติ 56 ก 2  
252 5610111251003 นางสาวจิรพรรณ  เย็นขาว 5-มิ.ย.-37 3.35 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130254/2561 ปกติ 56 ก 2  
253 5610111203059 นางสาวจารุมน  สารพันลำ 2-ส.ค.-37 3.34 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130255/2561 ปกติ 56 ก 2  
254 5610111223012 นางสาวไอริน  ชาติชนะ 20-เม.ย.-38 3.33 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130256/2561 ปกติ 56 ก 2  
255 5610111203002 นางสาวน้ำหวาน  มะลิจันทร์ 11-พ.ย.-37 3.32 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130257/2561 ปกติ 56 ก 2  
256 5610111203037 นางสาวมุกนิภา  ศรีสว่าง 4-พ.ย.-37 3.32 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130258/2561 ปกติ 56 ก 2  
257 5610111203042 นางสาววลัยภรณ์  แตงอ่อน 21-เม.ย.-38 3.32 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130259/2561 ปกติ 56 ก 2  
258 5610111204021 นางสาวนุสรา  ขันตะ 14-ส.ค.-37 3.32 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130260/2561 ปกติ 56 ก 2  
259 5610111252014 นายภานุพงศ์  ครองงาม 27-ธ.ค.-37 3.32 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130261/2561 ปกติ 56 ก 2  
260 5610111251010 นางสาวพิรุฬห์รัตน์  เพ็ชรพรม 2-ก.ค.-37 3.32 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130262/2561 ปกติ 56 ก 2  
261 5610111224036 นางสาววีร์สุดา  ชูสุข 6-ก.ย.-37 3.32 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130263/2561 ปกติ 56 ก 2  
262 5610111228020 นางสาวฐิติพร  โพธิ์อ่อง 23-ก.พ.-38 3.32 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130264/2561 ปกติ 56 ก 2  
263 5610111228032 นางสาวชลนรรจ์  ชัยมีแรง 29-ส.ค.-37 3.32 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130265/2561 ปกติ 56 ก 2  
264 5610111203052 นางสาวมาษสุภา  แก้วคำ 5-ก.ย.-37 3.31 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130266/2561 ปกติ 56 ก 2  
265 5610111252028 นางสาวอัญธิกา  ป้องทัพไทย 7-ธ.ค.-37 3.31 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130267/2561 ปกติ 56 ก 2  
266 5610111226003 นางสาวเครือฟ้า  พรสุข 11-มี.ค.-38 3.31 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130268/2561 ปกติ 56 ก 2  
267 5610111203034 นางสาววชิราพร  เหนือร้อยเอ็ด 22-มิ.ย.-37 3.3 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130269/2561 ปกติ 56 ก 2  
268 5610111203062 นางสาวปิยะธิดา  หมู่หัวนา 25-มิ.ย.-37 3.3 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130270/2561 ปกติ 56 ก 2  
269 5610111236035 นางสาวนุชจรี  แสนศรี 8-ม.ค.-38 3.3 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130271/2561 ปกติ 56 ก 2  
270 5610111219025 นางสาวศุภาภรณ์  โยฆะวัตร์ 22-เม.ย.-37 3.3 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130272/2561 ปกติ 56 ก 2  
271 5610111219036 นางสาววศินี  ทองหล่อ 22-มี.ค.-38 3.3 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130273/2561 ปกติ 56 ก 2  
272 5610111226033 นางสาวนันทกา  ไหมทอง 18-มี.ค.-37 3.29 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130274/2561 ปกติ 56 ก 2  
273 5610111203058 นางสาวนิสยา  แสนทอง 2-เม.ย.-38 3.28 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130275/2561 ปกติ 56 ก 2  
274 5610111250040 นางสาวอลิตา  สังข์ทอง 6-ก.ย.-37 3.28 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130276/2561 ปกติ 56 ก 2  
275 5610111250044 นางสาวบุญจิรา  เหล่าจำปา 26-ก.ค.-37 3.28 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130277/2561 ปกติ 56 ก 2  
276 5610111252004 นางสาววรรณวิมล  ยาม่วง 2-มี.ค.-38 3.28 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130278/2561 ปกติ 56 ก 2  
277 5610111203004 นางสาวพรชนก  เอื้อนจิตร 29-ส.ค.-37 3.27 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130279/2561 ปกติ 56 ก 2  
278 5610111203047 นางสาวกณิศนันท์  นาวัง 19-ม.ค.-37 3.27 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130280/2561 ปกติ 56 ก 2  
279 5610111203050 นางสาวขนิษฐา  เสริมแสง 4-มิ.ย.-37 3.27 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130281/2561 ปกติ 56 ก 2  
280 5610111221022 นายพีรณัฐ  วิชชุกุล 9-ส.ค.-38 3.27 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130282/2561 ปกติ 56 ก 2  
281 5610111228029 นางสาวแพรวดาว  สุระ 23-ส.ค.-37 3.27 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130283/2561 ปกติ 56 ก 2  
282 5610111203009 นางสาวบังอร  ขานสันเทียะ 20-พ.ย.-38 3.25 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130284/2561 ปกติ 56 ก 2  
283 5610111203049 นางสาวปุณยาพร  ดาศรี 9-พ.ค.-38 3.25 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130285/2561 ปกติ 56 ก 2  
284 5610111250019 นางสาวเกศินี  เตชะนัง 29-พ.ค.-38 3.25 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130286/2561 ปกติ 56 ก 2  
285 5610111204027 นางสาวพรสิณี  มาณะน้อย 8-พ.ย.-37 3.25 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130287/2561 ปกติ 56 ก 2  
286 5610111236012 นางสาวสุนิสา  ทรัพย์สุวรรณ์ 12-มิ.ย.-38 3.25 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130288/2561 ปกติ 56 ก 2  
287 5610111248001 นางสาวศศิธร  จันทร์โต 21-เม.ย.-38 3.25 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130289/2561 ปกติ 56 ก 2  
288 5610111203001 นางสาวภัทราพร  โตอ่วม 13-ก.พ.-38 2.8 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130290/2561 ปกติ 56    
289 5610111203003 นางสาวสุดารัตน์  อยู่เกตุ 21-มิ.ย.-37 3.09 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130291/2561 ปกติ 56    
290 5610111203010 นางสาวสุภัทตา  ปะวะศรี 18-ก.พ.-38 3.21 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130292/2561 ปกติ 56    
291 5610111203015 นางสาวเจนจิรา  เชื้อโชติ 17-ก.พ.-38 2.93 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130293/2561 ปกติ 56    
292 5610111203016 นางสาวธีรภรณ์  ร่มโพธิ์ชี 11-เม.ย.-38 2.52 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130294/2561 ปกติ 56    
293 5610111203017 นางสาวอังศณา  พิมพ์ไทย 8-ธ.ค.-37 3.02 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130295/2561 ปกติ 56    
294 5610111203022 นางสาวสุพัชรา  เล็กลับ 14-ก.พ.-38 3.15 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130296/2561 ปกติ 56    
295 5610111203026 นางสาวสุธาวัลย์  เฉื่อยฉ่ำ 5-พ.ย.-37 3.1 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130297/2561 ปกติ 56    
296 5610111203030 นางสาวดมิสา  มุรธาพร 3-ม.ค.-38 3.1 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130298/2561 ปกติ 56    
297 5610111203039 นางสาววิรัญญา  ทศวัฒน์ 6-เม.ย.-38 3.05 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130299/2561 ปกติ 56    
298 5610111203056 นางสาวบุษกร  ยี่สุ่นซ้อน 15-ม.ค.-38 3.2 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130300/2561 ปกติ 56    
299 5610111203064 นางสาวรัชนีกร  แก่นจันดี 2-พ.ค.-38 3.22 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130301/2561 ปกติ 56    
300 5610111203068 นางสาวอรอุมา  รสสา 20-ก.พ.-37 3.17 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130302/2561 ปกติ 56    
301 5610111203071 นางสาวอนุสรา  จันทศร 7-พ.ค.-38 2.96 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130303/2561 ปกติ 56    
302 5610111203079 นางสาวประภัสสร  คงเงิน 20-เม.ย.-38 2.82 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130304/2561 ปกติ 56    
303 5610111203080 นางสาวเจนจิรา  แดนไธสง 25-ธ.ค.-37 3.05 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130305/2561 ปกติ 56    
304 5610111203084 นางสาวกิตติ์ธัญญา  เพิ่มทรัพย์ 25-มี.ค.-37 3.22 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130306/2561 ปกติ 56    
305 5610111203085 นางสาวสายชล  โพธิจักร 4-มี.ค.-36 3.03 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130307/2561 ปกติ 56    
306 5610111203088 นางสาวเกวลี  อภัยวงศ์ 27-เม.ย.-38 3.1 การศึกษาปฐมวัย 14-มี.ค.-61 พน. 0130308/2561 ปกติ 56    
307 5610111250027 นางสาวพัชรีพร  โลหะกุล 26-ต.ค.-37 3.17 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130309/2561 ปกติ 56    
308 5610111250042 นางสาวยุพาภรณ์  โคตรตาแสง 9-มี.ค.-37 3.15 ป.ถ.ศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130310/2561 ปกติ 56    
309 5610111204002 นางสาวจันจิรา  ไอยศูรย์ 22-ก.พ.-37 3 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130311/2561 ปกติ 56    
310 5610111204006 นางสาวศรีสอางค์  จันคนา 8-ก.ค.-37 3.38 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130312/2561 ปกติ 56   มีD
311 5610111204008 นางสาวรัชดา  จันทสนธ์ 9-พ.ย.-37 3.52 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130313/2561 ปกติ 56   มีD
312 5610111204015 นางสาวชนัญชิดา  ศรีสุข 19-พ.ย.-37 3.19 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130314/2561 ปกติ 56    
313 5610111204016 นางสาวสุวนันท์  มูลสาร 19-ธ.ค.-37 2.98 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130315/2561 ปกติ 56    
314 5610111204020 นางสาวอารียา  แทบทาม 3-ก.ค.-37 3.13 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130316/2561 ปกติ 56    
315 5610111204022 นางสาวเกตษรี  สิทธิประเสริฐ 29-เม.ย.-38 3.15 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130317/2561 ปกติ 56    
316 5610111204025 นางสาวธวัลหทัย  ยับ 10-ก.ค.-38 3.28 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130318/2561 ปกติ 56   มีD
317 5610111204026 นางสาวปัฐมาอร  นาคกุล 26-พ.ค.-37 3.34 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130319/2561 ปกติ 56   มีD
318 5610111204031 นางสาวอารียา  กระแสจันทร์ 26-มิ.ย.-37 3.1 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130320/2561 ปกติ 56    
319 5610111204034 นายสายชล  แก้วพุฒตาล 1-ก.ค.-37 3.03 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130321/2561 ปกติ 56    
320 5610111204043 นางสาวนุชนภา  พันธ์ดนตรี 27-พ.ค.-37 3.27 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130322/2561 ปกติ 56   มีD
321 5610111204044 นายพิพัฒพงษ์  ทองมาก 23-ก.พ.-38 2.91 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130323/2561 ปกติ 56    
322 5610111204047 นางสาวปทุมฤดี  ขอหมั่นกลาง 9-ก.ย.-37 2.94 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130324/2561 ปกติ 56    
323 5610111204049 นางสาวอิงฟ้า  อุตรวิเศษ 10-พ.ค.-37 2.83 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130325/2561 ปกติ 56    
324 5610111204052 นายธีรเมธ  เทพสุริยวงศ์ 28-มิ.ย.-37 2.95 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130326/2561 ปกติ 56    
325 5610111204056 นายวีระวัฒน์  วรรณโภชน์ 21-เม.ย.-37 2.77 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130327/2561 ปกติ 56    
326 5610111204062 นายพิริยะ  ปิยะรัตน์ 26-ก.พ.-38 3.62 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130328/2561 ปกติ 56   มีD
327 5610111204063 นายวัชรินทร์  วงศ์ขัน 19-ต.ค.-37 3.19 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130329/2561 ปกติ 56    
328 5610111204064 นางสาวจันทร์ฉาย  เทิมกระโทก 4-ต.ค.-37 2.96 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130330/2561 ปกติ 56    
329 5610111204065 นางสาววรรณา  สิทธิวงศ์ษะ 4-ก.พ.-37 3.01 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130331/2561 ปกติ 56    
330 5610111204066 นางสาวนฤมล  บุญลาภ 8-ส.ค.-37 3.57 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130332/2561 ปกติ 56   มีD+
331 5610111204067 นายวริทธิ์นันท์  หนูกระจ่าง 26-พ.ย.-37 2.91 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130333/2561 ปกติ 56    
332 5610111204069 นางสาวเยาวลักษณ์  สุภาพ 25-ก.ย.-37 2.93 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130334/2561 ปกติ 56    
333 5610111252003 นายพงศ์พล  ศรีสุธรรม 25-มิ.ย.-37 2.95 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130335/2561 ปกติ 56    
334 5610111252007 นางสาวปิยะดา  สีมาพันธ์ 17-มิ.ย.-36 3.27 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130336/2561 ปกติ 56   มีD+
335 5610111252017 นายชัยพร  อุดม 9-ก.ย.-37 2.95 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130337/2561 ปกติ 56    
336 5610111252019 นายวรุต  ถามูลเลศ 12-ม.ค.-38 3.31 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130338/2561 ปกติ 56   มีD+
337 5610111252023 นางสาวสุทธิดา  เหลาทอง 7-ต.ค.-37 3.2 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130339/2561 ปกติ 56    
338 5610111252029 นางสาวณิชา  ศิริคง 7-พ.ค.-38 3.13 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130340/2561 ปกติ 56    
339 5610111252030 นายปกรณ์  ครุประทีป 21-ก.ย.-37 3.02 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130341/2561 ปกติ 56    
340 5610111252037 นางสาวปรียามล  ปราบพาล 4-พ.ย.-37 3.21 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130342/2561 ปกติ 56    
341 5610111252038 นายมณฑล  จันทร์รักงาม 1-ธ.ค.-37 3.41 คอมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130343/2561 ปกติ 56   มีD
342 5610111236002 นางสาวกิจธิญา  โฉมปราชญ์ 12-ต.ค.-37 3.39 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130344/2561 ปกติ 56   มีD+
343 5610111236011 นางสาววัชรี  นิสัยตรง 25-พ.ย.-37 3.08 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130345/2561 ปกติ 56    
344 5610111236020 นางสาวฉันทนา  หลวงซา 17-พ.ค.-37 3.07 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130346/2561 ปกติ 56    
345 5610111236029 นางสาวขวัญฤทัย  คล่องดี 12-มิ.ย.-37 3.37 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130347/2561 ปกติ 56   มีD
346 5610111236032 นางสาวสุวัลยา  จันทรา 26-ส.ค.-37 3.36 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130348/2561 ปกติ 56   มีD+
347 5610111236042 นางสาวพาวิไล  พันธะลี 17-ส.ค.-37 2.75 ชีววิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0130349/2561 ปกติ 56    
348 5610111215018 นายเอกลักษณ์  หอมชะเอม 26-ก.ค.-37 3.45 ดนตรีศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130350/2561 ปกติ 56   มีD+
349 5610111219005 นางสาววาสนา  สีอ่อน 17-มิ.ย.-38 3.19 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130351/2561 ปกติ 56    
350 5610111219011 นางสาวสุทิศา  สิงห์ทอง 18-มี.ค.-37 3.1 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130352/2561 ปกติ 56    
351 5610111219014 นางสาววริศรา  อาจนะ 3-ต.ค.-37 3.02 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130353/2561 ปกติ 56    
352 5610111219015 นางสาวอรอิริญา  บัวหอม 18-เม.ย.-38 3.21 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130354/2561 ปกติ 56    
353 5610111219018 นางสาวกัลชลิการ์  ทิ้งโคตร์ 19-ส.ค.-36 2.94 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130355/2561 ปกติ 56    
354 5610111219021 นางสาวปนัดดา  ยาชูชีพ 13-ก.ย.-37 2.62 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130356/2561 ปกติ 56    
355 5610111219024 นางสาวณิชมน  สุปินะ 30-พ.ค.-36 3.1 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130357/2561 ปกติ 56    
356 5610111219030 นางสาวอัจฉริยา  รัสมี 20-ก.ย.-37 2.88 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130358/2561 ปกติ 56    
357 5610111219037 นายณัฐพงษ์  พงษ์เจริญ 9-พ.ย.-37 3.42 นาฏศิลป์ 14-มี.ค.-61 พน. 0130359/2561 ปกติ 56   มีD
358 5610111221003 นางสาวพัชชา  บุญช่วย 16-ต.ค.-37 3.43 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130360/2561 ปกติ 56   มีD+
359 5610111221004 นายกัมปนาท  จำปาทอง 5-ก.ย.-37 2.78 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130361/2561 ปกติ 56    
360 5610111221006 นายคมศักดิ์  นารี 17-มิ.ย.-37 3.36 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130362/2561 ปกติ 56   มีD
361 5610111221008 นายธนพล  ไพรคณะฮก 27-ก.พ.-38 3.45 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130363/2561 ปกติ 56   มีD+
362 5610111221009 นางสาวรัชฎาพร  ทองรอด 22-ม.ค.-38 3.09 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130364/2561 ปกติ 56    
363 5610111221011 นายรณชัย  ม่วงแดง 12-ม.ค.-38 3.31 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130365/2561 ปกติ 56   มีD+
364 5610111221012 นายสมโภชน์  สมบูรณ์ 7-ม.ค.-38 3.23 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130366/2561 ปกติ 56    
365 5610111221013 นายมานัส  สุดตานนท์ 25-ก.ค.-37 3.41 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130367/2561 ปกติ 56   มีD+
366 5610111221014 นายนิยมศักดิ์  รูปขำ 19-เม.ย.-38 3.46 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130368/2561 ปกติ 56   มีD+
367 5610111221015 นายชูเกียรติ  จันดี 21-ส.ค.-37 2.86 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130369/2561 ปกติ 56    
368 5610111221016 นายอัมรินทร์  ชนิตาทรัพย์ธนา 29-พ.ค.-37 2.82 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130370/2561 ปกติ 56    
369 5610111221018 นายอภิวัฒน์  โพธิจักร์ 28-เม.ย.-37 2.71 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130371/2561 ปกติ 56    
370 5610111221020 นายจักริน  พิชญ์สิทธิกร 28-พ.ค.-38 2.98 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130372/2561 ปกติ 56    
371 5610111221023 นางสาวสุวนันท์  กล่องแก้ว 1-มี.ค.-38 3.36 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130373/2561 ปกติ 56   มีD+
372 5610111221024 นายวิทวัส  อุดใจ 20-พ.ค.-37 3.05 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130374/2561 ปกติ 56    
373 5610111221025 นายศรีสุวรรณ  บุญนำ 4-ส.ค.-37 3.43 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130375/2561 ปกติ 56   มีD+
374 5610111221026 นายพิเชษฐ  เต่าให้ 18-พ.ย.-37 2.68 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130376/2561 ปกติ 56    
375 5610111221027 นายปฏิญญา  ปานพุ่ม 5-ต.ค.-37 2.78 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130377/2561 ปกติ 56    
376 5610111221028 นายวุฒิพงษ์  วินาสันตุ 13-เม.ย.-38 3.4 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130378/2561 ปกติ 56   มีD+
377 5610111221032 นายภัทรกร  เขื่อนอ้าย 3-ก.ย.-37 3.09 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130379/2561 ปกติ 56    
378 5610111221034 นายทศพร  รัศมียูงทอง 10-เม.ย.-38 3.27 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130380/2561 ปกติ 56   มีD+
379 5610111221035 นายวีระพงษ์  เศษฐารักษ์ 25-ม.ค.-38 3.42 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130381/2561 ปกติ 56   มีD+
380 5610111221039 นายธรรมรัฐ  ศรีเตชะ 1-ส.ค.-37 3.4 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130382/2561 ปกติ 56   มีD+
381 5610111221040 นายศรราม  อุส่าห์ดี 2-ก.ย.-37 3.22 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130383/2561 ปกติ 56    
382 5610111221041 นายปิยะบุตร  ปัทมาลัย 24-ก.ย.-37 2.97 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130384/2561 ปกติ 56    
383 5610111221042 นายเดชาวัต  เดชบุญ 7-มี.ค.-38 3.07 พลศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130385/2561 ปกติ 56    
384 5610111251006 นางสาวหทัยรัตน์  ป้องเศร้า 14-ธ.ค.-37 3 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130386/2561 ปกติ 56    
385 5610111251017 นางสาวสุชาดา  ดวงตา 14-ม.ค.-37 3.25 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130387/2561 ปกติ 56   มีD+
386 5610111251019 นางสาวรุ่งนภา  เชื้อดวงผุย 19-มี.ค.-37 3.13 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130388/2561 ปกติ 56    
387 5610111251021 นางสาวจริยาภรณ์  ทวีรัตน์ 12-ก.ค.-37 3.18 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130389/2561 ปกติ 56    
388 5610111251023 นางสาวอัญชนา  วานิช 6-พ.ย.-37 2.95 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130390/2561 ปกติ 56    
389 5610111251025 นางสาวกชพรรณ  บุญธรรม 7-พ.ย.-37 3.36 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130391/2561 ปกติ 56   มีD
390 5610111251028 นางสาวมินตรา  จันทร์วิเศษ 12-มิ.ย.-37 3.46 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130392/2561 ปกติ 56   มีD+
391 5610111251029 นางสาวดวงกมล  คนชม 12-ก.พ.-38 3.69 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130393/2561 ปกติ 56   มีE
392 5610111251031 นางสาวอทิตยา  เฉื่อยประโคน 4-ก.ย.-37 3.06 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130394/2561 ปกติ 56    
393 5610111251032 นางสาวไพลิน  พึบขุนทด 25-มิ.ย.-37 3.06 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130395/2561 ปกติ 56    
394 5610111251033 นางสาวกัญญ์วรา  สามาอาพัฒน์ 12-เม.ย.-38 3.23 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130396/2561 ปกติ 56    
395 5610111251037 นางสาวกนกวรรณ  พูพิลึก 4-ก.ค.-37 3.29 พระพุทธศาสนา 14-มี.ค.-61 พน. 0130397/2561 ปกติ 56   มีD
396 5610111248002 นางสาวจิราภรณ์  ภูนาสูง 21-ต.ค.-37 2.96 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130398/2561 ปกติ 56    
397 5610111248003 นางสาวอนงค์ชนก  ภูโอบ 28-ส.ค.-38 3.38 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130399/2561 ปกติ 56   มีD+
398 5610111248009 นางสาวปรินยานุช  ทีหอคำ 18-เม.ย.-38 2.93 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130400/2561 ปกติ 56    
399 5610111248011 นางสาวศศิประภา  รินแก้ว 10-พ.ย.-37 3.1 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130401/2561 ปกติ 56    
400 5610111248012 นางสาวนริศรา  พงษ์จินดา 22-ต.ค.-37 3.01 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130402/2561 ปกติ 56    
401 5610111248016 นางสาววิจิตรา  อินคุ้ม 14-พ.ค.-38 3.07 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130403/2561 ปกติ 56    
402 5610111248017 นางสาวนันทวัน  มาดี 7-พ.ย.-37 3.21 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130404/2561 ปกติ 56    
403 5610111248019 นางสาวสุพรรณี  ปานทอง 14-พ.ค.-37 2.8 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130405/2561 ปกติ 56    
404 5610111248020 นางสาวธิดารัตน์  เอมสมบูรณ์ 11-ส.ค.-37 3.02 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130406/2561 ปกติ 56    
405 5610111248021 นางสาวอาทิตยา  ราศรี 26-มี.ค.-38 2.73 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130407/2561 ปกติ 56    
406 5610111248022 นางสาวอัมพิกา  แตงอำไพ 21-ต.ค.-37 3.29 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130408/2561 ปกติ 56   มีD
407 5610111248025 นางสาวภรณ์ทิพย์  คันธมาลย์ 8-ธ.ค.-37 2.63 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130409/2561 ปกติ 56    
408 5610111248026 นางสาวรสสุคนธ์  เอี่ยมเกตุ 23-ธ.ค.-37 2.96 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130410/2561 ปกติ 56    
409 5610111248027 นายวุฒิพงศ์  บุตรไธสง 11-ส.ค.-37 3.9 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130411/2561 ปกติ 56   มีD+
410 5610111248028 นางสาวจิราพร  โหง่นคำ 8-ก.ย.-37 2.73 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130412/2561 ปกติ 56    
411 5610111248029 นางสาววัลลี  ไกรยา 3-มิ.ย.-37 3.14 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130413/2561 ปกติ 56    
412 5610111248030 นางสาวจันทมณี  เกรียนโคกกรวด 13-ม.ค.-38 2.75 ฟิสิกส์(คบ.) 14-มี.ค.-61 พน. 0130414/2561 ปกติ 56    
413 5610111223001 นางสาวนุชนาฏ  กุลเสือ 22-เม.ย.-38 3.36 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130415/2561 ปกติ 56   มีD+
414 5610111223002 นางสาวณัฐศิญา  รอดเล็ก 31-มี.ค.-38 3.46 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130416/2561 ปกติ 56   มีD+
415 5610111223005 นางสาวอรฤดี  ประชาโรจน์ 18-มี.ค.-37 3.53 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130417/2561 ปกติ 56   มีD+
416 5610111223009 นายพิชญุตม์  ขวัญพูล 16-พ.ย.-37 3.49 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130418/2561 ปกติ 56   มีD+
417 5610111223010 นางสาวอัญธิกา  สามารถ 3-ก.พ.-38 3.21 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130419/2561 ปกติ 56    
418 5610111223011 นางสาวทนัดดา  คล่องการ 25-ก.ย.-37 3.52 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130420/2561 ปกติ 56   มีD+
419 5610111223013 นางสาวกนกพรรณ  ชำนิกล้า 24-ม.ค.-37 3.79 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130421/2561 ปกติ 56   มีD+
420 5610111223014 นางสาวศรัญญา  หิรัญศิริ 23-เม.ย.-38 3.47 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130422/2561 ปกติ 56   มีD+
421 5610111223015 นางสาวเทพศิรินทร์  ทินกร 2-เม.ย.-38 3.67 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130423/2561 ปกติ 56   มีD+
422 5610111223016 นางสาวอาภัสรา  ทรัพย์ใหญ่ 4-ส.ค.-37 3.23 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130424/2561 ปกติ 56    
423 5610111223020 นางสาวอังคณารักษ์  พรายงาม 22-มิ.ย.-37 3.3 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130425/2561 ปกติ 56   มีD+
424 5610111223027 นางสาวกิ่งแก้ว  สังข์ทิพย์ 7-ส.ค.-38 3.44 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130426/2561 ปกติ 56   มีD+
425 5610111223028 นางสาวศศิกานต์  จงเพิ่มวัฒนะผล 12-ส.ค.-37 3.16 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130427/2561 ปกติ 56    
426 5610111223030 นางสาวสาธุพร  ส่วยลี 3-ส.ค.-37 3.4 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130428/2561 ปกติ 56   มีD+
427 5610111223031 นางสาวรัตนาภรณ์  สิทธิเวช 17-มี.ค.-38 3.26 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130429/2561 ปกติ 56   มีD
428 5610111223034 นายถิรเดช  ทิพยฤกษ์ 24-เม.ย.-37 3.42 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130430/2561 ปกติ 56   มีD+
429 5610111223035 นางสาวปัญชนิตฑ์  อรุโณทัย 10-พ.ย.-35 3.32 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130431/2561 ปกติ 56   มีD
430 5610111223037 นางสาวฟารีดา  จีนจันทร์ 26-ต.ค.-37 3.64 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130432/2561 ปกติ 56   มีD+
431 5610111223040 นางสาวภัทราวรินทร์  วิชัยหิน 26-มิ.ย.-38 3.41 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130433/2561 ปกติ 56   มีD
432 5610111223041 นายณัฐพล  ชูแก้ว 28-มิ.ย.-38 3.29 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130434/2561 ปกติ 56   มีD
433 5610111223043 นางสาวณัฐรุจา  ศรีซังส้ม 22-พ.ย.-38 3.6 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0130435/2561 ปกติ 56   มีD+
434 5610111224004 นายปรัญญา  เริงชัยภูมิ 27-ก.พ.-38 3.35 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130436/2561 ปกติ 56   มีD
435 5610111224008 นางสาวปิยนุช  ค้าสุวรรณ์ 26-ม.ค.-38 3.53 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130437/2561 ปกติ 56   มีD+
436 5610111224012 นางสาวปวีณา  งอนครบุรี 3-พ.ค.-38 3.27 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130438/2561 ปกติ 56   มีD+
437 5610111224016 นางสาวพัชรี  นิสัยตรง 25-พ.ย.-37 3.37 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130439/2561 ปกติ 56   มีD+
438 5610111224019 นางสาวอุไรลักษณ์  พับขุนทด 29-พ.ค.-37 3.68 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130440/2561 ปกติ 56   มีD+
439 5610111224021 นางสาวกมลรัตน์  ปุณประวัติ 12-ส.ค.-37 3.26 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130441/2561 ปกติ 56   มีD
440 5610111224027 นางสาวชลธิชา  ขวัญเมือง 10-ต.ค.-37 3.6 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130442/2561 ปกติ 56   มีD+
441 5610111224031 นางสาวจุฑารัตน์  ทองสอน 16-ก.พ.-37 3.47 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130443/2561 ปกติ 56   มีD+
442 5610111224033 นางสาวน่าดา  เรืองปราชญ์ 29-ก.ย.-37 3.28 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130444/2561 ปกติ 56   มีD+
443 5610111224035 นางสาวปานตา  บุตรเพ็ง 1-เม.ย.-38 3.27 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130445/2561 ปกติ 56   มีD+
444 5610111224044 นางสาวพิมลพรรณ  ดุลย์รักชาติ 22-ก.ย.-37 3.37 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130446/2561 ปกติ 56   มีD
445 5610111224046 นางสาวสุพัตรา  สายคูณ 18-ก.พ.-38 3.4 ภาษาอังกฤษ 14-มี.ค.-61 พน. 0130447/2561 ปกติ 56   มีD+
446 5610111226005 นางสาวณัฐนันท์  สุโพธิ์ 3-มี.ค.-37 3.05 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130448/2561 ปกติ 56    
447 5610111226006 นางสาวเบญจวรรณ  ปะโปตินัง 18-ส.ค.-37 3.08 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130449/2561 ปกติ 56    
448 5610111226008 นางสาวพัชริดา  บุญจิต 27-ก.ค.-38 2.67 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130450/2561 ปกติ 56    
449 5610111226010 นายอภิวัฒน์  แว่นแก้ว 17-มี.ค.-38 3.68 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130451/2561 ปกติ 56   มีD+
450 5610111226012 นางสาววรพรรณ  สังข์ทอง 6-พ.ย.-37 3.15 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130452/2561 ปกติ 56    
451 5610111226013 นางสาวราตรี  ดวงศรี 8-พ.ค.-37 3.22 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130453/2561 ปกติ 56    
452 5610111226016 นางสาวรุ่งนภา  ศรีหงษ์ 21-ก.ค.-37 3.16 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130454/2561 ปกติ 56    
453 5610111226019 นางสาวอำภา  หวังผล 5-มิ.ย.-37 3.37 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130455/2561 ปกติ 56   มีD
454 5610111226020 นางสาววารุณี  ขันโท 31-ม.ค.-38 3.11 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130456/2561 ปกติ 56    
455 5610111226022 นายปราสาทพร  เจิมถาวร 4-ส.ค.-37 3.09 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130457/2561 ปกติ 56    
456 5610111226028 นางสาวปรียานุช  หมวกสังข์ 18-มิ.ย.-37 3.25 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130458/2561 ปกติ 56   มีD
457 5610111226034 นางสาวเทวารัตน์  มีรักธรรม 13-ธ.ค.-37 3.24 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130459/2561 ปกติ 56    
458 5610111226035 นางสาวณัฐฐา  วรบุตร 27-ต.ค.-37 3.09 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130460/2561 ปกติ 56    
459 5610111226037 นางสาวณัฐนิช  สุขแพทย์ 9-เม.ย.-38 3.21 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130461/2561 ปกติ 56    
460 5610111226039 นางสาวกนกพร  พุทธา 17-เม.ย.-38 3.32 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130462/2561 ปกติ 56   มีD
461 5610111226043 นางสาวรสชรินทร์  จะมาลี 25-ก.ค.-37 2.95 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130463/2561 ปกติ 56    
462 5610111226045 นายนิรุ่งเรือง  พันธุ์ยา 22-ส.ค.-37 3.09 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130464/2561 ปกติ 56    
463 5610111226047 นางสาวจุฑารัตน์  พรมโสภา 11-ส.ค.-37 3.25 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130465/2561 ปกติ 56   มีD
464 5610111226048 นางสาววรรณา  ดวงแก้ว 22-ต.ค.-37 2.97 วิทย์.ทั่วไป 14-มี.ค.-61 พน. 0130466/2561 ปกติ 56    
465 5610111228003 นางสาวนิฎ์ฌามนต์  ทองไหม 7-ธ.ค.-37 3.55 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130467/2561 ปกติ 56   มีD+
466 5610111228004 นางสาวสุจิตรา  สอนทรัพย์ 25-ส.ค.-37 3.14 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130468/2561 ปกติ 56    
467 5610111228005 นางสาวศิริลักษณ์  ภูศรีหาเทศ 26-ม.ค.-38 3 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130469/2561 ปกติ 56    
468 5610111228012 นางสาวศศิประภา  ฉัตรสุวรรณ 12-ส.ค.-37 3.34 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130470/2561 ปกติ 56   มีD+
469 5610111228019 นางสาวสิริมงคล  ทองอ่อน 12-ก.ย.-37 3.33 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130471/2561 ปกติ 56   มีD+
470 5610111228021 นางสาวธิดารัตน์  เรืองศรี 15-เม.ย.-38 3.15 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130472/2561 ปกติ 56    
471 5610111228023 นางสาวสุวนันท์  ไพรใหม่ 6-ม.ค.-38 3.5 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130473/2561 ปกติ 56   มีD+
472 5610111228026 นางสาวอุษา  แซ่เติ๋น 5-ก.พ.-38 3.29 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130474/2561 ปกติ 56   มีD+
473 5610111228027 นางสาวปภัสสราภรณ์  ขามเทศ 6-ก.ย.-37 3.37 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130475/2561 ปกติ 56   มีD
474 5610111228034 นางสาววรรณวิภา  มูลเสถียน 9-ก.พ.-38 2.93 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130476/2561 ปกติ 56    
475 5610111228043 นางสาวศิลามล  ศิริชาติ 25-ต.ค.-38 3.11 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130477/2561 ปกติ 56    
476 5610111228045 นางสาวศิริรัตน์  คุสิตา 25-มิ.ย.-37 3.25 สังคมศึกษา 14-มี.ค.-61 พน. 0130478/2561 ปกติ 56   มีD+
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5710122126022 นางสาวสุธาธิณี  ปานแก้ว 18-พ.ย.-38 3.79 การจัดการเกษตร 14-มี.ค.-61 พน. 0230022/2561 ปกติ 57 ก 1  
2 5710122126026 นายธนารักษ์  แหวนทองคำ 25-ต.ค.-38 3.61 การจัดการเกษตร 14-มี.ค.-61 พน. 0230023/2561 ปกติ 57 ก 1  
3 5710122527001 นางสาวบัวขาว  สังข์พวงทอง 16-พ.ค.-39 3.53 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230024/2561 ปกติ 57 ก 2  
4 5710122527029 นายอิทธิพล  คานแก้ว 14-ต.ค.-37 3.5 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230025/2561 ปกติ 57 ก 2 มีD+
5 5710122527002 นางสาวพิมพ์ผกา  พนมชัยวัฒน์ 11-ต.ค.-38 3.47 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230026/2561 ปกติ 57 ก 2  
6 5710122119026 นายชาญชัย  เกาวิจิตร 27-ต.ค.-38 3.45 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230027/2561 ปกติ 57 ก 2  
7 5710122126008 นางสาวรจนา  สมบุญจันทร์ 2-มิ.ย.-36 3.44 การจัดการเกษตร 14-มี.ค.-61 พน. 0230028/2561 ปกติ 57 ก 2  
8 5710122119003 นางสาวจิราพร  ตาลจรัส 7-มิ.ย.-38 3.42 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230029/2561 ปกติ 57 ก 2  
9 5710122126004 นางสาวกนกวรรณ  ช้างเยาว์ 25-มี.ค.-39 3.38 การจัดการเกษตร 14-มี.ค.-61 พน. 0230030/2561 ปกติ 57 ก 2  
10 5710122523039 นายพิริยะ  ว่องสลับศรี 28-ก.ย.-38 3.36 อิเล็ก 14-มี.ค.-61 พน. 0230031/2561 ปกติ 57 ก 2  
11 5710122527020 นางสาวปิยาภรณ์  นิ่มเจริญ 9-พ.ย.-38 3.34 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230032/2561 ปกติ 57 ก 2  
12 5710122104022 นางสาวจันทร์ธิมา  นวลผล 14-พ.ค.-39 3.31 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230033/2561 ปกติ 57 ก 2  
13 5710122527005 นางสาวสุภาภรณ์  ครุฑคล้าย 29-ต.ค.-38 3.29 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230034/2561 ปกติ 57 ก 2  
14 5710122527003 นายสุพจน์พงษ์  ปองไป 13-ก.ย.-38 2.8 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230035/2561 ปกติ 57    
15 5710122527004 นางสาวณัฐสุดา  แก้วแดง 6-ก.ย.-38 3.3 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230036/2561 ปกติ 57   มีD+
16 5710122527008 นางสาวสุทธิดา  สุขะหา 19-ก.ย.-38 3.08 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230037/2561 ปกติ 57    
17 5710122527009 นายอรรถวัฒชัย  แก้วประดิษฐ์ 10-พ.ย.-37 2.58 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230038/2561 ปกติ 57    
18 5710122527017 นายณัฐกานต์  อัมวัฒน์ 19-ก.พ.-39 2.55 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230039/2561 ปกติ 57    
19 5710122527021 นางสาวอนัญญา  ยาพรหม 15-ธ.ค.-38 3.15 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230040/2561 ปกติ 57    
20 5710122527023 นายชานน  ลิมะวรารัตน์ 30-มิ.ย.-39 3.19 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230041/2561 ปกติ 57    
21 5710122527024 นายภูมินทร์  คึมยะราช 12-มี.ค.-39 3.1 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230042/2561 ปกติ 57    
22 5710122527025 นายชัยณรงค์  ถิ่นโสภณ 3-ธ.ค.-38 2.73 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230043/2561 ปกติ 57    
23 5710122527026 นายปฏิภาณ  ยึดพวก 1-ธ.ค.-38 3.1 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230044/2561 ปกติ 57    
24 5710122527032 นางสาวศศิธร  ดิหลกสุนทร 14-ต.ค.-38 2.86 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230045/2561 ปกติ 57    
25 5710122527033 นายณัฐพนธ์  ม่วงสี 8-ม.ค.-39 2.68 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230046/2561 ปกติ 57    
26 5710122527034 นายกรกฎ  แสงเดือนฉาย 15-มิ.ย.-38 2.9 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230047/2561 ปกติ 57    
27 5710122527035 นายบุญญฤทธิ์  กายเกษม 12-ต.ค.-38 2.32 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230048/2561 ปกติ 57    
28 5710122527038 นายจตุพร  เจ๊กจันทึก 23-เม.ย.-39 2.75 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230049/2561 ปกติ 57    
29 5710122527039 นายณพดล  รัตนโชคไชย 10-ต.ค.-37 2.61 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230050/2561 ปกติ 57    
30 5710122527043 นายภัทรวิน  ดาวเฉลิมวงศ์ 14-มี.ค.-39 2.5 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230051/2561 ปกติ 57    
31 5710122527049 นายวิเชียร  แซ่เตีย 2-ต.ค.-37 2.75 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230052/2561 ปกติ 57    
32 5710122527050 นางสาวสุธิดา  ศรีประจำ 3-ก.ค.-37 3.05 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230053/2561 ปกติ 57    
33 5710122527052 นางสาวศุภลักษณ์  นงค์ภา 19-พ.ค.-37 2.54 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230054/2561 ปกติ 57    
34 5710122527055 นายนัทธพงศ์  กิ่งจำปา 29-ม.ค.-39 2.7 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230055/2561 ปกติ 57    
35 5710122527066 นายดิฐษกร  ตันโห 11-ต.ค.-38 2.64 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230056/2561 ปกติ 57    
36 5710122527076 นายนภดล  ศรีศาศวัตกุล 24-ก.ค.-38 3.22 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230057/2561 ปกติ 57    
37 5710122527078 นายวีรวัต  กันทะมัง 6-มี.ค.-39 2.44 กจ.สารสนเทศ 14-มี.ค.-61 พน. 0230058/2561 ปกติ 57    
38 5710122104004 นายณัฐวุฒิ  ซองทุมมินทร์ 17-พ.ค.-39 2.46 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230059/2561 ปกติ 57    
39 5710122104005 นางสาวจงธิป  โทธกานันท์ 26-เม.ย.-39 3.32 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230060/2561 ปกติ 57   มีD+
40 5710122104006 นางสาวจิราภรณ์  ถาวรหมื่น 27-ก.พ.-39 3.2 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230061/2561 ปกติ 57    
41 5710122104008 นางสาวอารยา  ภูมิเหล่าแจ้ง 19-ม.ค.-39 2.42 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230062/2561 ปกติ 57    
42 5710122104010 นายพชร  แก้วเที่ยง 28-พ.ค.-39 3.01 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230063/2561 ปกติ 57    
43 5710122104011 นางสาวจิราภรณ์  บุญวิจิตร 31-ม.ค.-38 2.66 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230064/2561 ปกติ 57    
44 5710122104013 นางสาวสุวิภา  ดอนอ่อนเบ้า 15-ต.ค.-38 2.76 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230065/2561 ปกติ 57    
45 5710122104016 นางสาววิรัญชนา  คุณพฤกษา 19-ม.ค.-39 3.16 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230066/2561 ปกติ 57    
46 5710122104017 นางสาวสุธิดา  เจริญรัมย์ 11-ต.ค.-38 2.73 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230067/2561 ปกติ 57    
47 5710122104024 นางสาวพัชรี  สีลา 22-ก.ย.-38 2.66 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230068/2561 ปกติ 57    
48 5710122104025 นางสาวศิริรัตน์  รานอก 8-มี.ค.-39 3.22 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230069/2561 ปกติ 57    
49 5710122104027 นางสาวธัญลักษณ์  ชายหงษ์ 17-ก.ค.-38 2.82 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230070/2561 ปกติ 57    
50 5710122104029 นางสาวเจวรี  ตรีวิเศษ 19-ต.ค.-38 2.96 คณิตศาสตร์ 14-มี.ค.-61 พน. 0230071/2561 ปกติ 57    
51 5610122126021 นายธนวัฒน์  บัวภิบาล 1-พ.ค.-38 2.32 การจัดการเกษตร 14-มี.ค.-61 พน. 0230072/2561 ปกติ 56    
52 5610122523014 นายจักรพันธ์  จันทร์พิทักษ์ 27-ก.ย.-37 2.63 อิเล็ก 14-มี.ค.-61 พน. 0230073/2561 ปกติ 56    
53 5710122126011 นายปรัชชา  วรรณวิไชย 19-ส.ค.-36 2.38 การจัดการเกษตร 14-มี.ค.-61 พน. 0230074/2561 ปกติ 57    
54 5710122126012 นางสาวนิภาพรรณ  อัมระปาล 6-พ.ค.-38 2.68 การจัดการเกษตร 14-มี.ค.-61 พน. 0230075/2561 ปกติ 57    
55 5710122126013 นางสาวณัฐิฌา  ตนะศุภผล 10-เม.ย.-39 2.55 การจัดการเกษตร 14-มี.ค.-61 พน. 0230076/2561 ปกติ 57    
56 5710122126019 นายวัชรพงศ์  ศิริพงศ์ 26-ม.ค.-38 3.15 การจัดการเกษตร 14-มี.ค.-61 พน. 0230077/2561 ปกติ 57    
57 5710122126025 นายธนบดี  บุญส่ง 9-มิ.ย.-38 2.67 การจัดการเกษตร 14-มี.ค.-61 พน. 0230078/2561 ปกติ 57    
58 5710122126029 นายทัศไนย  พ้นภัย 23-ก.พ.-39 2.54 การจัดการเกษตร 14-มี.ค.-61 พน. 0230079/2561 ปกติ 57    
59 5710122119001 นางสาวกาญจนา  เพ็ชรจรูญ 28-ต.ค.-38 2.61 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230080/2561 ปกติ 57    
60 5710122119004 นางสาวนิภาพร  เครือสิงห์ 8-ก.ค.-38 3.04 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230081/2561 ปกติ 57    
61 5710122119008 นางสาวธิดารัตน์  งามศรีประดิษฐ 29-ต.ค.-37 2.74 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230082/2561 ปกติ 57    
62 5710122119009 นายศราวุทธ  นิ่มนวล 4-มิ.ย.-38 2.39 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230083/2561 ปกติ 57    
63 5710122119010 นายศักรินทร์  นิภานันท์ 4-พ.ค.-39 2.76 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230084/2561 ปกติ 57    
64 5710122119011 นายธีรุตม์  สังเกตุกิจ 22-ส.ค.-38 2.75 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230085/2561 ปกติ 57    
65 5710122119012 นางสาววิภาวี  ศิลประดิษฐ์ 6-ก.ย.-38 2.37 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230086/2561 ปกติ 57    
66 5710122119013 นางสาวอภิญญา  อินทอง 13-ก.ค.-34 3.34 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230087/2561 ปกติ 57   มีD+
67 5710122119015 นางสาวชลธิชา  อดุลรัมย์ 14-มี.ค.-37 2.71 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230088/2561 ปกติ 57    
68 5710122119016 นางสาวมุกดา  ศรีทา 24-ก.ค.-38 3.05 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230089/2561 ปกติ 57    
69 5710122119022 นายนฤเทพ  บุญพลอยสมบัติ 10-ก.พ.-39 2.27 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230090/2561 ปกติ 57    
70 5710122119023 นายภุมริน  พรหมยิ้มแย้ม 31-ส.ค.-38 2.67 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230091/2561 ปกติ 57    
71 5710122119025 นางสาวนฤชา  ช้างแก้ว 22-มี.ค.-39 2.55 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230092/2561 ปกติ 57    
72 5710122119027 นางสาวบุษบา  ศรีจำปา 7-ส.ค.-38 3.08 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230093/2561 ปกติ 57    
73 5710122119028 นายอริยะ  วงษ์เนตร 12-มิ.ย.-39 2.52 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230094/2561 ปกติ 57    
74 5710122119029 นางสาวพรพรรณ  แหลมเพชร 5-ก.ย.-38 2.38 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230095/2561 ปกติ 57    
75 5710122119030 นายกิตติพงศ์  ถะเกิงสุข 8-มิ.ย.-38 2.93 สิ่งแวดล้อม 14-มี.ค.-61 พน. 0230096/2561 ปกติ 57    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5710123336011 นางสาวชนิศรา  พลราษฎร์ 14-ม.ค.-39 3.85 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330014/2561 ปกติ 57 ก 1  
2 5710123243026 นางสาวอุไรวรรณ  เสาะสมบูรณ์ 25-ม.ค.-38 3.83 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330015/2561 ปกติ 57 ก 1  
3 5710123336027 นางสาวสมพร  ยอดปัญญา 30-เม.ย.-39 3.83 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330016/2561 ปกติ 57 ก 1  
4 5710123312040 นางสาวอาทิตยา  เลี้ยงประเสริฐ 10-ก.ย.-38 3.82 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330017/2561 ปกติ 57 ก 1  
5 5710123243002 นางสาวสุภาวดี  ทัศนะ 24-ก.ย.-39 3.75 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330018/2561 ปกติ 57 ก 1  
6 5710123312047 นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญสง่า 6-ม.ค.-39 3.74 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330019/2561 ปกติ 57 ก 1  
7 5710123336018 นางสาวเยาวเรศ  สโมสร 23-มิ.ย.-38 3.68 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330020/2561 ปกติ 57 ก 1  
8 5710123312057 นางสาวอำภรรัฐ  สิงห์สม 9-ก.พ.-39 3.64 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330021/2561 ปกติ 57 ก 1  
9 5710123336017 นางสาวเกศสุดา  สโมสร 23-มิ.ย.-38 3.61 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330022/2561 ปกติ 57 ก 1  
10 5710123312038 นางสาวพัฒนฉัตร  ผาสุข 8-พ.ย.-38 3.6 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330023/2561 ปกติ 57 ก 1  
11 5710123243010 นางสาวรุ่งทิพย์  พันไธสงค์ 24-พ.ค.-38 3.57 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330024/2561 ปกติ 57 ก 2  
12 5710123243025 นางสาวเกษณี  มั่นยืน 10-มี.ค.-38 3.57 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330025/2561 ปกติ 57 ก 2  
13 5710123312017 นางสาวปนัดดา  แสงศรี 1-ก.พ.-39 3.57 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330026/2561 ปกติ 57 ก 2  
14 5710123243012 นางสาวสุภลักษณ์  แช่มพราย 24-พ.ย.-38 3.55 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330027/2561 ปกติ 57 ก 2  
15 5710123312019 นายพัชรเวช  สุขทอง 27-มี.ค.-39 3.55 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330028/2561 ปกติ 57 ก 2  
16 5710123312046 นางสาวมณีผล  จันทร์ทอง 28-ก.ย.-38 3.55 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330029/2561 ปกติ 57 ก 2  
17 5710123336008 นางสาววิภาวี  เม่งช่วย 19-ก.ค.-38 3.55 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330030/2561 ปกติ 57 ก 2  
18 5710123312058 นายธนพนธ์  บัณฑุรัตน์ 19-ก.พ.-39 3.53 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330031/2561 ปกติ 57 ก 2 มีD+
19 5710123243004 นางสาวสริตา  พานิช 20-พ.ค.-38 3.51 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330032/2561 ปกติ 57 ก 2  
20 5710123243009 นางสาวทีไร  มาเยอะ 19-พ.ย.-37 3.51 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330033/2561 ปกติ 57 ก 2  
21 5710123312036 นางสาวชนัญญา  ใจช่วง 9-ม.ค.-39 3.5 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330034/2561 ปกติ 57 ก 2  
22 5710123243011 นางสาวอภิสรา  ยอดแตง 28-ก.พ.-39 3.49 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330035/2561 ปกติ 57 ก 2  
23 5710123336019 นางสาวแพรวนภา  กระออมกลาง 4-มิ.ย.-38 3.43 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330036/2561 ปกติ 57 ก 2  
24 5710123243007 นายคมสันต์  เรืองคง 12-ธ.ค.-38 3.41 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330037/2561 ปกติ 57 ก 2  
25 5710123243030 นางสาวศศิวิมล  ชำนาญเวช 2-มี.ค.-38 3.41 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330038/2561 ปกติ 57 ก 2  
26 5710123243015 นางสาวณัฐริกา  โอษฐประไพ 31-ก.ค.-39 3.33 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330039/2561 ปกติ 57 ก 2  
27 5710123243016 นางสาวรัชฎาพร  ทุมมา 23-พ.ค.-39 3.33 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330040/2561 ปกติ 57 ก 2  
28 5710123243019 นางสาวฐิติกาญจน์  ประจักษ์จิตร 28-มิ.ย.-38 3.32 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330041/2561 ปกติ 57 ก 2  
29 5710123312055 นางสาววไลพรรณ  สาระพร 6-ต.ค.-38 3.31 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330042/2561 ปกติ 57 ก 2  
30 5710123312009 นางสาวณัฐทิชา  เพ็ชรกล้า 19-ก.พ.-39 3.3 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330043/2561 ปกติ 57 ก 2  
31 5710123243018 นางสาวเขมพันพ์  หอมหวาน 6-ก.ย.-38 3.29 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330044/2561 ปกติ 57 ก 2  
32 5710123243033 นางสาวสายธาร  ช่วยทัพ 30-เม.ย.-39 3.29 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330045/2561 ปกติ 57 ก 2  
33 5710123336005 นางสาวรัตนาภรณ์  ทองขวัญแก้ว 24-พ.ค.-38 3.29 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330046/2561 ปกติ 57 ก 2  
34 5710123336028 นางสาวระพีพรรณ  ภู่ทอง 3-ก.ย.-38 3.29 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330047/2561 ปกติ 57 ก 2  
35 5710123243024 นางสาวสุรภา  คุ้มผล 27-ม.ค.-39 3.25 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330048/2561 ปกติ 57 ก 2  
36 5610123243031 นายวันเฉลิม  ถาดพลกรัง 5-ธ.ค.-36 2.13 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330049/2561 ปกติ 56    
37 5710123243005 นางสาวอันนา  ทองจีน 7-ก.ย.-38 3.11 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330050/2561 ปกติ 57    
38 5710123243006 นางสาวเยาวนา  จิ๋วบำรุง 19-ก.ค.-38 3.23 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330051/2561 ปกติ 57    
39 5710123243013 นางสาวศดานันท์  จันทนข่า 6-ม.ค.-38 3.16 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330052/2561 ปกติ 57    
40 5710123243014 นางสาววราภรณ์  เล๊าะประสิทธิ์ 16-ต.ค.-38 3.06 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330053/2561 ปกติ 57    
41 5710123243020 นางสาวชุติพันธุ์  บุญแก้ว 29-ก.ย.-38 3.1 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330054/2561 ปกติ 57    
42 5710123243021 นายสมพร  น้อยสำแดง 18-มี.ค.-39 3.05 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330055/2561 ปกติ 57    
43 5710123243022 นางสาวจิรปภา  บุญตา 24-ส.ค.-38 2.97 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330056/2561 ปกติ 57    
44 5710123243023 นางสาวอนุธิดา  อุตสาหะ 1-พ.ค.-38 3.09 จิตวิทยา 14-มี.ค.-61 พน. 0330057/2561 ปกติ 57    
45 5610123312013 นายกิตติศักดิ์  เข็มเพ็ชร 12-พ.ย.-37 2.58 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330058/2561 ปกติ 56    
46 5610123312030 นางสาวอุไรรัตน์  ช่วยมณี 5-เม.ย.-37 2.76 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330059/2561 ปกติ 56    
47 5710123312001 นายพณรัฐ  บุญเกตุ 15-ก.ย.-39 2.81 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330060/2561 ปกติ 57    
48 5710123312003 นางสาวจันจิรา  เปล่งกระโทก 11-เม.ย.-38 3.26 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330061/2561 ปกติ 57   มีD+
49 5710123312005 นางสาวชนากานต์  ใจปลื้ม 12-ม.ค.-39 2.4 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330062/2561 ปกติ 57    
50 5710123312006 นางสาวอารียา  บุนนาค 24-ก.ย.-38 2.51 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330063/2561 ปกติ 57    
51 5710123312007 นางสาวนุชนาฏ  ปทุมสูตร 1-ต.ค.-38 2.61 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330064/2561 ปกติ 57    
52 5710123312008 นางสาววรวรรณ  นาคดี 15-พ.ค.-39 2.8 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330065/2561 ปกติ 57    
53 5710123312011 นางสาวนัจนันท์  ทับทิม 22-ก.พ.-39 2.66 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330066/2561 ปกติ 57    
54 5710123312013 นางสาวกัณฐิกา  วงษ์บำราบ 29-เม.ย.-39 3.15 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330067/2561 ปกติ 57    
55 5710123312014 นางสาวสุธัญญา  มองทรัพย์ 6-ก.พ.-39 3.12 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330068/2561 ปกติ 57    
56 5710123312018 นางสาวพัฒน์นรี  ชวดกลาง 29-พ.ย.-38 3.19 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330069/2561 ปกติ 57    
57 5710123312020 นางสาวบุษบง  ปัญญาพิมพ์ 25-เม.ย.-39 2.53 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330070/2561 ปกติ 57    
58 5710123312021 นายเกรียงศักดิ์  ดุจจานุทัศน์ 9-พ.ย.-38 3.15 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330071/2561 ปกติ 57    
59 5710123312028 นางสาวปติญญา  ทองเจือ 25-ก.ค.-38 3.15 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330072/2561 ปกติ 57    
60 5710123312029 นางสาวปิยะมาศ  ประสพภักตร์ 30-ม.ค.-38 2.52 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330073/2561 ปกติ 57    
61 5710123312030 นางสาวประภาศรี  ถ้วนศรี 31-ต.ค.-39 2.17 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330074/2561 ปกติ 57    
62 5710123312031 นางสาวเปรมฤทัย  ควินรัมย์ 27-ธ.ค.-38 2.72 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330075/2561 ปกติ 57    
63 5710123312032 นายกฤษณะ  วันอยู่ 16-ส.ค.-38 3.06 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330076/2561 ปกติ 57    
64 5710123312034 นางสาวชลลดา  เดชคงทน 3-ธ.ค.-37 2.71 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330077/2561 ปกติ 57    
65 5710123312035 นายสหรัฐ  เชียงวงศ์ 23-ส.ค.-39 2.96 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330078/2561 ปกติ 57    
66 5710123312039 นางสาวอัจฉรี  แซ่ตั้ง 13-ธ.ค.-38 2.97 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330079/2561 ปกติ 57    
67 5710123312041 นายจักราวุธ  มัณฑปาน 13-มี.ค.-39 3.07 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330080/2561 ปกติ 57    
68 5710123312042 นางสาวสิริวิมล  จุลศรี 27-มิ.ย.-39 2.84 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330081/2561 ปกติ 57    
69 5710123312043 นางสาวรัตนาภรณ์  สูงเนิน 2-มี.ค.-37 2.84 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330082/2561 ปกติ 57    
70 5710123312045 นางสาวกาญจนา  ไวยเสถียร 8-ต.ค.-38 3.21 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330083/2561 ปกติ 57    
71 5710123312049 นายธงไชย  พลทะยาน 8-ธ.ค.-38 2.79 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330084/2561 ปกติ 57    
72 5710123312056 นางสาวจิรัชยา  พิทักษ์ 6-พ.ย.-38 2.91 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330085/2561 ปกติ 57    
73 5710123312059 นายจิตรกร  แสนงาม 1-พ.ย.-38 2.98 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330086/2561 ปกติ 57    
74 5710123312060 นางสาวจุฑามาศ  ภูมิประโคน 8-ธ.ค.-38 2.91 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330087/2561 ปกติ 57    
75 5710123312062 นางสาววัชรี  เปียจันทึก 30-ธ.ค.-38 2.59 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330088/2561 ปกติ 57    
76 5710123312063 นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจสว่าง 31-ก.ค.-38 2.8 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330089/2561 ปกติ 57    
77 5710123312064 นางสาวอรปรียา  สายแปง 16-พ.ย.-38 2.98 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330090/2561 ปกติ 57    
78 5710123312066 นางสาวยุวดี  มีจีน 26-มี.ค.-38 2.85 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330091/2561 ปกติ 57    
79 5710123312068 นางสาวพรพิมล  บุญประสพ 14-ธ.ค.-38 3.13 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330092/2561 ปกติ 57    
80 5710123312069 นางสาวมณีรัตน์  แสงเพชร 6-มี.ค.-39 2.91 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330093/2561 ปกติ 57    
81 5710123312070 นางสาวกุลนาถ  สรรพกิจโกศล 19-พ.ย.-38 2.96 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330094/2561 ปกติ 57    
82 5710123312071 นางสาวสุนิสา  สุกเรือง 26-ม.ค.-39 2.92 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330095/2561 ปกติ 57    
83 5710123312073 นางสาวณัฐนิชา  อรรถาเวช 8-ต.ค.-38 3.22 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330096/2561 ปกติ 57    
84 5710123336002 นางสาวสุทิตา  มณฑาทิพย์ 26-มิ.ย.-38 2.6 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330097/2561 ปกติ 57    
85 5710123336003 นางสาวนลนีย์  เทียนมณี 16-เม.ย.-39 3.03 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330098/2561 ปกติ 57    
86 5710123336009 นางสาวกัญกิจปภา  ภพไรมาลี 10-ส.ค.-38 2.74 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330099/2561 ปกติ 57    
87 5710123336010 นางสาวสุมิตรา  สิงห์สุโต 1-พ.ย.-38 2.8 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330100/2561 ปกติ 57    
88 5710123336014 นางสาวเจียรนัยน์  จินตมาศ 5-ต.ค.-38 3.07 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330101/2561 ปกติ 57    
89 5710123336015 นางสาวธนัญญา  เกตุแก้ว 23-เม.ย.-39 3.02 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330102/2561 ปกติ 57    
90 5710123336021 นายกิตติภณ  จินดามาตย์ 19-ก.ย.-38 2.71 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330103/2561 ปกติ 57    
91 5710123336025 นางสาวเพ็ญพิชา  เพชรแก้ว 4-ม.ค.-39 2.73 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330104/2561 ปกติ 57    
92 5710123336030 นางสาวเหมวรรณ  หอมสินธุ์ 19-ก.ค.-39 2.5 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330105/2561 ปกติ 57    
93 5710123336034 นายกิตติพันธ์  วงษ์ทองคำ 20-ก.พ.-39 3.19 ภาษาจีนธุรกิจ 14-มี.ค.-61 พน. 0330106/2561 ปกติ 57    
94 5810123312051 นางสาวปัณฑรีย์  แสงหิรัญสุข 27-เม.ย.-38 2.35 ภาษาไทย 14-มี.ค.-61 พน. 0330107/2561 ปกติ 58    
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5911311539009 นายสุริยะ  ฉ่ำประวิง 3-ธ.ค.-38 3.57 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430011/2561 ปกติ 59 ก 2  
2 5511211533025 นายเมธา  พงษ์เพ็ญ 21-ก.ค.-36 2.35 ท.อุตสาหการ 14-มี.ค.-61 พน. 0430012/2561 ปกติ 55    
3 5611211533019 นายศุภณัฐ  อมรสกุลเมธี 13-ส.ค.-35 2.34 ท.อุตสาหการ 14-มี.ค.-61 พน. 0430013/2561 ปกติ 56    
4 5911311539001 นายโอภาศ  ชะอุ่มศรี 21-ก.ค.-38 3.21 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430014/2561 ปกติ 59    
5 5911311539004 นายรัชพล  ค่ำชู 13-มี.ค.-39 2.41 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430015/2561 ปกติ 59    
6 5911311539005 นายนภดล  ผลพึงคิด 8-ส.ค.-37 2.29 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430016/2561 ปกติ 59    
7 5911311539011 นายพนัสชัย  ศรีภิรมย์ 2-มี.ค.-38 2.29 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430017/2561 ปกติ 59    
8 5911311539012 นายอมรวัฒน์  มีนาค 17-พ.ย.-36 2.86 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430018/2561 ปกติ 59    
9 5911311539013 นายกิตตินันท์  บุญนาที 3-เม.ย.-39 2.63 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430019/2561 ปกติ 59    
10 5911311539016 นายนเรศ  เเพ่งสภา 22-ส.ค.-38 2.62 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430020/2561 ปกติ 59    
11 5831311539005 นายชลภัทร  ภู่มาลา 14-ก.พ.-38 2.51 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430021/2561 กศ.พบ. 38    
12 5831311539008 นายเอกนรินทร์  เอ็นดู 13-ก.พ.-36 2.24 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430022/2561 กศ.พบ. 38    
13 5831311539011 นายธนพงศ์  พันธุ์ภักดี 25-พ.ย.-34 2.11 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430023/2561 กศ.พบ. 38    
14 5831311539012 นายณัฐวัฒน์  ประสมทอง 31-ส.ค.-37 2.49 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430024/2561 กศ.พบ. 38    
15 5831311539018 นายณัฐดนัย  อยู่หมื่นวัย 10-เม.ย.-38 2.17 ทล.เครื่องกล 14-มี.ค.-61 พน. 0430025/2561 กศ.พบ. 38    
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5711216316087 นางสาวปุริมปรัชญ์  ฉัฏบวรลักษณ์ 14-ธ.ค.-38 3.46 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830002/2561 ปกติ 57 ก 2  
2 5711216316060 นายภานุพงศ์  แปรสนม 3-มิ.ย.-37 2.33 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830003/2561 ปกติ 57    
3 5711216316062 นายปรีชา  ค้ายาดี 23-ม.ค.-39 3.19 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830004/2561 ปกติ 57    
4 5711216316063 นายปิยพงษ์  จิตหาญ 23-ต.ค.-38 3.18 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830005/2561 ปกติ 57    
5 5711216316064 นางสาวจารุภา  หอมกระแจะ 20-เม.ย.-39 2.98 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830006/2561 ปกติ 57    
6 5711216316065 นางสาวกนกวรรณ  วิเศษวงษา 26-ธ.ค.-37 2.89 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830007/2561 ปกติ 57    
7 5711216316066 นางสาวปภาวรินทร์  ขนไทย 7-ม.ค.-38 2.66 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830008/2561 ปกติ 57    
8 5711216316067 นางสาวสุทธิดา  บุญขยาย 12-พ.ค.-39 2.77 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830009/2561 ปกติ 57    
9 5711216316068 นางสาวกุลธิดา  สิริโสภณจรี 16-ก.ย.-38 2.55 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830010/2561 ปกติ 57    
10 5711216316070 นายอารยชาติ  ไชยกูล 4-ธ.ค.-37 2.63 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830011/2561 ปกติ 57    
11 5711216316071 นายปิยวัฒน์  อยู่ยงค์ 19-พ.ย.-38 2.62 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830012/2561 ปกติ 57    
12 5711216316073 นางสาวศิริญญา  บุญนาค 18-มี.ค.-39 2.66 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830013/2561 ปกติ 57    
13 5711216316074 นางสาวนิรันตรี  ชัยศร 1-ก.พ.-39 2.52 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830014/2561 ปกติ 57    
14 5711216316076 นายธนะรัชต์  อันสีเมือง 17-ก.ย.-39 2.74 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830015/2561 ปกติ 57    
15 5711216316079 นางสาวปาริชาติ  โลหุตางกูร 31-ต.ค.-38 3.08 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830016/2561 ปกติ 57    
16 5711216316080 นางสาวสุดาภรณ์  พันธุ์ยฤทธิ์ 16-ก.ย.-38 2.65 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830017/2561 ปกติ 57    
17 5711216316081 นางสาวสุชานันท์  กิวกุล 17-มี.ค.-38 2.65 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830018/2561 ปกติ 57    
18 5711216316082 นายสหรัฐ  ชูธัญญะ 1-พ.ย.-38 2.67 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830019/2561 ปกติ 57    
19 5711216316083 นายเชาวนนท์  เจียมใจ 15-ต.ค.-38 2.77 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830020/2561 ปกติ 57    
20 5711216316084 นางสาวอภิสรา  ทัพวงศ์ 8-มิ.ย.-38 2.84 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830021/2561 ปกติ 57    
21 5711216316089 นางสาวบรรจงรัตน์  หวายสันเทียะ 15-ม.ค.-39 2.52 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830022/2561 ปกติ 57    
22 5711216316091 นางสาวนราวดี  งามดี 10-เม.ย.-39 3.15 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830023/2561 ปกติ 57    
23 5711216316092 นางสาวศิริพร  วรกิจสาทร 31-ม.ค.-39 2.9 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830024/2561 ปกติ 57    
24 5711216316094 นางสาวดาราวรรณ  ทุ่งท้องไร่ 16-พ.ย.-37 2.9 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830025/2561 ปกติ 57    
25 5711216316096 นางสาวสุทธิดา  ฤทธิ์พลเดช 7-เม.ย.-39 2.92 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830026/2561 ปกติ 57    
26 5711216316097 นายชนะพัฒน์  พึ่งพา 7-มิ.ย.-38 2.99 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830027/2561 ปกติ 57    
27 5711216316098 นายวสันต์  แปลงทอง 5-ก.ค.-38 3 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830028/2561 ปกติ 57    
28 5711216316099 นายสหภาพ  อิ่มสอน 19-ต.ค.-38 3.1 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830029/2561 ปกติ 57    
29 5711216316100 นางสาวศุทธินี  จันทศรีคำ 14-ส.ค.-36 2.71 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830030/2561 ปกติ 57    
30 5711216316101 นายศราวุฒิ  นิลมณี 2-มิ.ย.-38 2.6 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830031/2561 ปกติ 57    
31 5711216316102 นางสาวฟ้ารุ่งธิดา  แก้วก่า 14-เม.ย.-39 3.15 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0830032/2561 ปกติ 57    
ปริญญาโท
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5751751604002 นางศิริกัญญา  วรวุฒิ ณ อยุธยา 17-พ.ย.-21 3.12 หลักสูตรและการสอน 14-มี.ค.-61 พน. 0150006/2561 บ.(พิเศษ) 16    
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5851755641206 นางสาวอมร  ล้อมวงศ์ 23-ก.ค.-26 3.77 รปศ. 14-มี.ค.-61 พน. 0850008/2561 บ.(พิเศษ) 16