รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบ 4
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน                                             (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 9 มี.ค. 61 เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610122119033 นายฉัตรชัย  โยวะผุย 16-ส.ค.-37 2.21 สิ่งแวดล้อม 21-ก.พ.-61 พน. 0230015/2561 ปกติ 56    
2 5530122113343 นายวสี  อัชกุลพร 24-ธ.ค.-29 2.83 ท.สารสนเทศ 21-ก.พ.-61 พน. 0230016/2561 กศ.พบ. 31    
3 5630122113037 นายเธียรธนัตถ์  ประทีปะเสน 16-ต.ค.-37 2.25 ท.สารสนเทศ 21-ก.พ.-61 พน. 0230017/2561 กศ.พบ. 32    
4 5630122523002 นายเติมศักดิ์  จินดากุล 22-เม.ย.-38 2.79 อิเล็ก 21-ก.พ.-61 พน. 0230018/2561 กศ.พบ. 32    
5 5630122523018 นายนพรัตน์  บุญมาก 5-มี.ค.-38 2.95 อิเล็ก 21-ก.พ.-61 พน. 0230019/2561 กศ.พบ. 32    
6 5630122523020 นายสุรเชษฐ  ยินดี 2-มี.ค.-38 2.74 อิเล็ก 21-ก.พ.-61 พน. 0230020/2561 กศ.พบ. 32    
7 5630122115014 สิบเอกปัฐวี  ถมยาปริวัฒน์ 7-พ.ค.-36 3.12 วิทย์.คอม 21-ก.พ.-61 พน. 0230021/2561 กศ.พบ. 32    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610123301014 นางสาวน้ำทิพย์  เดชใด 9-ส.ค.-37 2.62 พัฒนาชุมชน 21-ก.พ.-61 พน. 0330008/2561 ปกติ 56    
2 5610123304004 นายก่อกุศล  เหรียญประเสริฐ 18-ส.ค.-37 2.82 ดนตรี ตะวันตก 21-ก.พ.-61 พน. 0330009/2561 ปกติ 56    
3 5610123304043 นางสาวปทุมภรณ์  ปรือปรัง 23-ม.ค.-38 2.51 ดนตรี ตะวันตก 21-ก.พ.-61 พน. 0330010/2561 ปกติ 56    
4 5610123314045 นางสาวสุภาพร  ภูมิจันทึก 27-พ.ย.-36 2.02 ภาษาอังกฤษ 21-ก.พ.-61 พน. 0330011/2561 ปกติ 56    
5 5510123324012 นายธีรพงศ์ภัทร  แสนทวีสุข 26-ธ.ค.-35 2.19 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21-ก.พ.-61 พน. 0330012/2561 ปกติ 55    
6 5530123324017 นายดำเกิง  โพธิ์ทองแก้ว 14-เม.ย.-33 2.00 ศิลป.(ออกแบบฯ) 21-ก.พ.-61 พน. 0330013/2561 กศ.พบ. 29    
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5530124309340 นายไพโรจน์  บำเหน็จพันธุ์ 31-ส.ค.-10 2.36 นิติศาสตร์ 21-ก.พ.-61 พน. 0530004/2561 กศ.พบ. 31    
2 5630124309009 นางสาวภักดีพร  ดวงสมบัติ 20-ก.ค.-36 2.79 นิติศาสตร์ 21-ก.พ.-61 พน. 0530005/2561 กศ.พบ. 32    
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5330125401315 นางสาวพรรณิภา  ปานมีศรี 23-พ.ย.-33 2.24 การจัดการทั่วไป 21-ก.พ.-61 พน. 0730005/2561 กศ.พบ. 26    
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5831311540005 นายกฤตกร  ดวงแก้ว 6-มิ.ย.-37 3.86 ทล.คอมฯ 21-ก.พ.-61 พน. 0430003/2561 กศ.พบ. 38 ก 1  
2 5831311540014 นางสาวกิตติพร  กล้าเอี่ยม 12-ส.ค.-35 3.85 ทล.คอมฯ 21-ก.พ.-61 พน. 0430004/2561 กศ.พบ. 38 ก 1  
3 5831311540008 นายวิษณุ  ชุ่มดี 21-ก.พ.-32 3.77 ทล.คอมฯ 21-ก.พ.-61 พน. 0430005/2561 กศ.พบ. 38 ก 2 ปวส.3.32
4 5831311540009 นายชานนท์  สาลี 21-ธ.ค.-37 3.51 ทล.คอมฯ 21-ก.พ.-61 พน. 0430006/2561 กศ.พบ. 38 ก 2  
5 5731311543013 นางสาวพวงผกา  วรรณชาติ 5-ม.ค.-32 2.31 ทล.ออกแบบฯ 21-ก.พ.-61 พน. 0430007/2561 กศ.พบ. 35    
6 5831311540011 จ่าอากาศโทปรัชญา  เส็งพรหม 3-ต.ค.-32 2.98 ทล.คอมฯ 21-ก.พ.-61 พน. 0430008/2561 กศ.พบ. 38    
7 5831311540021 นางสาวน้ำฝน  บุบผามาลา 15-ก.ย.-35 2.70 ทล.คอมฯ 21-ก.พ.-61 พน. 0430009/2561 กศ.พบ. 38    
8 5931311538019 นางสาวบวรลักษณ์  บุญจี้ 9-ส.ค.-36 2.47 ทล.จัดอุตฯ 21-ก.พ.-61 พน. 0430010/2561 กศ.พบ. 41    
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5510116519013 นายธราธร  สุวรรณภา 24 พ.ค. 2537 2.54 สถาปัตยกรรม 21 ก.พ. 2561 พน. 0630002/2561 ปกติ 55    
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631217418003 นางสาวณัฐจารวี  เหมือนพงษ์ 7-พ.ย.-36 2.77 ประชาสัมพันธ์ 21-ก.พ.-61 พน. 1330003/2561 กศ.พบ. 32    
ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631213436202 นางสาววัลลภา  ฮวดใหม่ 27-พ.ค.-35 3.05 บัญชี(บช.บ.) 21-ก.พ.-61 พน. 0930002/2561 กศ.พบ. 33    
ระดับปริญญาโท
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5651751607223 นายพิชิต  สุขสี 27 เม.ย. 2529 3.38 การศึกษาปฐมวัย 21 ก.พ. 2561 พน. 0150003/2561 บ.(พิเศษ) 7    
2 5651751607226 นางสาวประกายมาส  ศิริเงิน 06 ต.ค. 2532 3.5 การศึกษาปฐมวัย 21 ก.พ. 2561 พน. 0150004/2561 บ.(พิเศษ) 7    
3 5551751604206 นางสาวศรัญญาภรณ์  สวยวิเศษ 27 ต.ค. 2527 3.71 หลักสูตรและการสอน 21 ก.พ. 2561 พน. 0150005/2561 บ.(พิเศษ) 13    
ปริญญาคิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5550173606003 นางสาวอัณณ์ญาดา  จำนงชอบ 8 ม.ค. 74 3.60 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 21 ก.พ. 04 พน. 0350003/2561 บ.(พิเศษ) 3    
2 5450173633201 นางวิชญานิน  ทัพเมฆา 18 พ.ย. 50 3.88 ศศ.ม. (พระพุทธศาสนา) 21 ก.พ. 04 พน. 0350004/2561 บ.(พิเศษ) 1    
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5751754651302 นางสาวสิตานัน  นิ่มดีเลิศ 12 ม.ค. 2534 3.59 บธ.ม. 21 ก.พ. 2561 พน. 0750001/2561 บ.(พิเศษ) 22    
2 5851754651002 นายบรรจบ  จึงสมานุกูล 20 ก.พ. 2527 4 บธ.ม. 21 ก.พ. 2561 พน. 0750002/2561 บ.(พิเศษ) 23    
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5550177617016 นางสาวศิริพร  ลานทอง 30 พ.ค. 2529 3.40 รปศ. 21 ก.พ. 2561 พน. 0850004/2561 บ.(พิเศษ) 6    
2 5651755641016 พระครูอาทรวุฒิคุณ  (มนเทียน โพธิ์แตง) 05 ต.ค. 2513 3.63 รปศ. 21 ก.พ. 2561 พน. 0850005/2561 บ.(พิเศษ) 9    
3 5851755641302 นาวาอากาศเอกหญิงกรรณิการ์  บัวเผื่อน 28 มี.ค. 2505 4.00 รปศ. 21 ก.พ. 2561 พน. 0850006/2561 บ.(พิเศษ) 17    
4 5851755641303 นางจรูญ  ฟูเทพ 05 ต.ค. 2515 4.00 รปศ. 21 ก.พ. 2561 พน. 0850007/2561 บ.(พิเศษ) 17    
ระดับปริญญาเอก
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5470198630001 นายสมพร  เหลาฉลาด 01 พ.ค. 2520 3.68 ก.ศ.เพื่อการพัฒนาฯ 21 ก.พ. 2561 พน. 0170001/2561 ปกติ(ป.เอก) 5    
2 5470198630002 นายนันทพงศ์  ปุณขันธุ์ 19 ก.ค. 2513 3.87 ก.ศ.เพื่อการพัฒนาฯ 21 ก.พ. 2561 พน. 0170002/2561 ปกติ(ป.เอก) 5    
3 5470193607004 ดาบตำรวจสมานชัย  หล้าบ้านโพน 01 พ.ค. 2508 3.62 ยุทธศาสตร์ 21 ก.พ. 2561 พน. 0370001/2561 ปกติ(ป.เอก) 8