รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบ 3
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน                                             (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 29 ม.ค. 61 เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5410111223015 นางสาวสุภารัตน์  พรมมา 29-ม.ค.-35 2.98 ภาษาไทย 17-ม.ค.-61 พน. 0130001/2561 ปกติ 54    
2 5410111223027 นางสาวณัฐฐิญา  ผิวแดง 17-ก.ค.-35 3.06 ภาษาไทย 17-ม.ค.-61 พน. 0130002/2561 ปกติ 54    
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5410122527055 นายนพพล  สิมมา 8-มิ.ย.-35 2.08 กจ.สารสนเทศ 17-ม.ค.-61 พน. 0230001/2561 ปกติ 54    
2 5610122103020 นายกรวิชญ์  ตรีอภินัย 1-ม.ค.-38 2.09 เกษตรศาสตร์ 17-ม.ค.-61 พน. 0230002/2561 ปกติ 56    
3 5610122113121 นายชาติชาย  เม้ยกำเนิด 22-ก.พ.-37 2.66 ท.สารสนเทศ 17-ม.ค.-61 พน. 0230003/2561 ปกติ 56    
4 5610122113136 นายธนวรรธน์  เกตุทัต 27-มิ.ย.-36 2.81 ท.สารสนเทศ 17-ม.ค.-61 พน. 0230004/2561 ปกติ 56    
5 5610122518015 นางสาวสุวนันท์  เทวดา 28-พ.ค.-38 2.93 อบ.ผลิตภัณฑ์ 17-ม.ค.-61 พน. 0230005/2561 ปกติ 56    
6 5430122530009 นางสาวกุลจิรา  สุวรรณวิธี 2-ธ.ค.-35 2.44 ทอ.การจัดการอุต 17-ม.ค.-61 พน. 0230006/2561 กศ.พบ. 27    
7 5530122113204 นางสาวกรรณธิมา  สิงห์นาท 23-พ.ย.-35 2.19 ท.สารสนเทศ 17-ม.ค.-61 พน. 0230007/2561 กศ.พบ. 30    
8 5530122113227 สิบเอกธนกิจ  ดีกล้า 31-พ.ค.-36 2.51 ท.สารสนเทศ 17-ม.ค.-61 พน. 0230008/2561 กศ.พบ. 30    
9 5630122113009 นางสาวอานามิกา  ไชยสาร 30-พ.ย.-37 2.01 ท.สารสนเทศ 17-ม.ค.-61 พน. 0230009/2561 กศ.พบ. 32    
10 5630122113061 นายวัชรพล  เอกพันธ์ 3-เม.ย.-33 2.34 ท.สารสนเทศ 17-ม.ค.-61 พน. 0230010/2561 กศ.พบ. 32    
11 5630122530007 นายฤทธิไกร  ไซประเสริฐ 18-มิ.ย.-35 2.23 ทอ.การจัดการอุต 17-ม.ค.-61 พน. 0230011/2561 กศ.พบ. 32    
12 5630122530010 นายธนสิทธิ์  หาญละคร 1-ส.ค.-31 2.13 ทอ.การจัดการอุต 17-ม.ค.-61 พน. 0230012/2561 กศ.พบ. 32    
13 5630122530020 นายธนกฤต  สุมนดิษฐ์ 28-ธ.ค.-36 2.13 ทอ.การจัดการอุต 17-ม.ค.-61 พน. 0230013/2561 กศ.พบ. 32    
14 5530122115015 นายมนัส  ทองนาง 21-ม.ค.-37 2.23 วิทย์.คอม 17-ม.ค.-61 พน. 0230014/2561 กศ.พบ. 29    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5510123301035 นายประทีป  เกตุทับ 13-พ.ค.-36 2.04 พัฒนาชุมชน 17-ม.ค.-61 พน. 0330001/2561 ปกติ 55    
2 5610123301007 นางสาวสุพิชชา  กลางนา 13-พ.ค.-38 2.94 พัฒนาชุมชน 17-ม.ค.-61 พน. 0330002/2561 ปกติ 56    
3 5410123418023 นายทศพร  บุญเป็ง 3-ต.ค.-35 2.62 โฆษณา 17-ม.ค.-61 พน. 0330003/2561 ปกติ 54    
4 5510123314056 นายปิยะณัฐ  ไพรเขียว 1-ก.ค.-36 2.07 ภาษาอังกฤษ 17-ม.ค.-61 พน. 0330004/2561 ปกติ 55    
5 5610123312037 นางสาวอรุโณทัย  แก้วฤทธิ์ 13-ก.ค.-37 2.15 ภาษาไทย 17-ม.ค.-61 พน. 0330005/2561 ปกติ 56    
6 5610123315028 นางสาววิชชุวรรณ  มีโพธิ์สม 25-ก.ย.-38 2.48 อ.ธุรกิจ 17-ม.ค.-61 พน. 0330006/2561 ปกติ 56    
7 5530123418033 นางสาวรุ่งฤดี  เจริญริบ 18-มี.ค.-32 3.02 ประชาสัมพันธ์ 17-ม.ค.-61 พน. 0330007/2561 กศ.พบ. 29    
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610124309038 นายวรดร  สำเริง 6-ก.พ.-38 2.03 นิติศาสตร์ 17-ม.ค.-61 พน. 0530001/2561 ปกติ 56    
2 5610124309042 นางสาวณัชพิชา  อินทสวัสดิ์ 13-ก.ค.-35 3.47 นิติศาสตร์ 17-ม.ค.-61 พน. 0530002/2561 ปกติ 56   เทอมเกิน
3 5530124309037 นายวศิน  มนูญญา 16-มิ.ย.-33 2.07 นิติศาสตร์ 17-ม.ค.-61 พน. 0530003/2561 กศ.พบ. 29    
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610125401176 นายกรองวรัท  ลิ้มตระกูล 2-เม.ย.-38 2.03 การจัดการทั่วไป 17-ม.ค.-61 พน. 0730001/2561 ปกติ 56    
2 5610125401203 นายเหรียญเพชร  แก้วสุวสิงห์ 21-ก.ค.-38 2.16 การจัดการทั่วไป 17-ม.ค.-61 พน. 0730002/2561 ปกติ 56    
3 5610125410127 นายทวีชัย  สีโชค 25-ส.ค.-35 2.18 การตลาด 17-ม.ค.-61 พน. 0730003/2561 ปกติ 56    
4 5530125401341 นายสาโรช  แตงระย้า 16-ก.พ.-34 2.27 การจัดการทั่วไป 17-ม.ค.-61 พน. 0730004/2561 กศ.พบ. 31    
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5711311540003 นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณยุติ 8-พ.ย.-36 2.24 ทล.คอมฯ 17-ม.ค.-61 พน. 0430001/2561 ปกติ 57    
2 5711311540014 นายโชติระวี  คนดี 4-มี.ค.-37 2.93 ทล.คอมฯ 17-ม.ค.-61 พน. 0430002/2561 ปกติ 57    
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5310116519019 นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์พิทยา 10 ธ.ค. 2533 2.14 สถาปัตยกรรม 17 ม.ค. 2561 พน. 0630001/2561 ปกติ 53    
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5611217418064 นายพันธุ์รักษ์  เกตุโรจน์ 14-ธ.ค.-37 2.42 วารสาร 17-ม.ค.-61 พน. 1330001/2561 ปกติ 56    
2 5631217418041 นางสาวนันทิยา  เสนาโยธี 11-มี.ค.-38 2.56 ประชาสัมพันธ์ 17-ม.ค.-61 พน. 1330002/2561 กศ.พบ. 32    
ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631213436209 นายธาริด  เตียวเอกสกุล 2-เม.ย.-34 2.14 บัญชี(บช.บ.) 17-ม.ค.-61 พน. 0930001/2561 กศ.พบ. 33    
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5611216316048 นางสาวปทุมวดี  สิงห์โต 9-ก.ย.-36 2.45 รปศ. 17-ม.ค.-61 พน. 0830001/2561 ปกติ 56    
ระดับปริญญาโท
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5651751607217 นางสาวเตือนใจ  ผางคำ 07 ก.ค. 2528 3.66 การศึกษาปฐมวัย 17 ม.ค. 2561 พน. 0150001/2561 บ.(พิเศษ) 7    
2 5851751602010 นางเฉลิมพร  ติยะกว้าง 05 ธ.ค. 2521 3.9 การบริหารการศึกษา 17 ม.ค. 2561 พน. 0150002/2561 บ.(พิเศษ) 28    
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5550173606005 นางนัจกร  สถานทรัพย์ 5 ก.ค. 64 3.75 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 17 ม.ค. 04 พน. 0350001/2561 บ.(พิเศษ) 3    
2 5450173633202 นางนิจฉรา  ยิ้มสุข 20 เม.ย. 50 3.94 ศศ.ม. (พระพุทธศาสนา) 17 ม.ค. 04 พน. 0350002/2561 บ.(พิเศษ) 1    
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5551755641317 นางสาวสิริกานต์  รอดบุญรมย์ 17 ก.ค. 2511 3.45 รปศ. 17 ม.ค. 2561 พน. 0850001/2561 บ.(พิเศษ) 8    
2 5651755641004 นายอภิชาติ  จำปาน้อย 17 พ.ย. 2526 3.81 รปศ. 17 ม.ค. 2561 พน. 0850002/2561 บ.(พิเศษ) 9    
3 5651755641005 เรืออากาศตรีณรงค์  สิงห์แหลม 24 ธ.ค. 2522 3.50 รปศ. 17 ม.ค. 2561 พน. 0850003/2561 บ.(พิเศษ) 9    
ระดับปริญญาเอก
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5470195635001 นายภูริชาติ  พรหมเต็ม 24 ก.ค. 2514 3.77 ก.การธุรกิจ 17 ม.ค. 2561 พน. 0770001/2561 ปกติ(ป.เอก) 1    
2 5470195635003 นางสาวธนพร  หอมละออ 14 ก.พ. 2520 3.38 ก.การธุรกิจ 17 ม.ค. 2561 พน. 0770002/2561 ปกติ(ป.เอก) 1    
3 5470195635006 ร้อยโทหญิงชัชชนก  เตชะวณิช 14 เม.ย. 2521 3.83 ก.การธุรกิจ 17 ม.ค. 2561 พน. 0770003/2561 ปกติ(ป.เอก) 1    
4 5470195635007 นางสาววิราภรณ์  พึ่งพิศ 20 ก.ค. 2509 3.44 ก.การธุรกิจ 17 ม.ค. 2561 พน. 0770004/2561 ปกติ(ป.เอก) 1