รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบ 1
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุมัติการให้ปริญญาบัตร  ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากมีรายชื่อให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนบันฑิต หรือ พิมพ์คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th                                                        (เลือกที่บริการออนไลน์ คลิกที่นักศึกษา>เลือกระบบบริการการศึกษา>เลือก คำร้อง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)    
2.พิมพ์ใบคำร้อง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำคำร้องมาเช็คหนังสือค้าง-ส่ง ที่ห้องสมุดและ ไปการเงินยื่นคำร้องรอใบเสร็จ 500 บาทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน                                             (กรณีนี้จะไม่ได้เงินคืน และไม่ต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จะถัวจ่ายจากค่าประกันของเสียหาย)
3. ดูกำหนดการ รับเอกสาร 
ทุกวุฒินำใบเสร็จมา  (รับเอกสารวันที่ 28 พ.ย. 60 เป็นต้นไป)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610122108005 นางสาวสุนิษา  ศรีเนตร 14 ก.พ. 2538 2.98 เคมี 08 พ.ย. 2560 พน. 0230472/2560 ปกติ 56    
2 5610122113009 นางสาวภัทราภรณ์  สร้อยสอิ้ง 07 ธ.ค. 2537 2.39 ท.สารสนเทศ 08 พ.ย. 2560 พน. 0230473/2560 ปกติ 56    
3 5610122113055 นายชัยวัฒน์  แพงไธสง 22 มี.ค. 2538 2.27 ท.สารสนเทศ 08 พ.ย. 2560 พน. 0230474/2560 ปกติ 56    
4 5610122113061 นางสาวน้องแพร  เหิมขุนทด 21 เม.ย. 2538 2.44 ท.สารสนเทศ 08 พ.ย. 2560 พน. 0230475/2560 ปกติ 56    
5 5610122113063 นายพัชรพล  เชื้อสกุล 19 ก.ย. 2537 2.29 ท.สารสนเทศ 08 พ.ย. 2560 พน. 0230476/2560 ปกติ 56    
6 5610122113080 นางสาวจุไลลักษณ์  บุทธนา 07 ส.ค. 2537 2.48 ท.สารสนเทศ 08 พ.ย. 2560 พน. 0230477/2560 ปกติ 56    
7 5610122113090 นางสาวพิณ  พรหมสิทธิ์ 10 ม.ค. 2538 2.48 ท.สารสนเทศ 08 พ.ย. 2560 พน. 0230478/2560 ปกติ 56    
8 5610122113095 นายธนทัศน์  บุญทวีกุล 05 ก.ย. 2537 2.24 ท.สารสนเทศ 08 พ.ย. 2560 พน. 0230479/2560 ปกติ 56    
9 5610122530024 นายยุทธนา  สวยที่สุด 31 พ.ค. 2537 2.17 ทอ.การจัดการอุต 08 พ.ย. 2560 พน. 0230480/2560 ปกติ 56    
10 5610122119002 นางสาวชวิศา  เชาวน์ไว 17 พ.ย. 2537 2 สิ่งแวดล้อม 08 พ.ย. 2560 พน. 0230481/2560 ปกติ 56    
11 5610122134003 นางสาวธัญดา  กิจบริรักษ์กุล 03 ต.ค. 2535 2.24 วิทย์ฯสำอาง 08 พ.ย. 2560 พน. 0230482/2560 ปกติ 56    
12 5610122134012 นางสาวกันทิมา  คู่กระสังข์ 05 ก.ย. 2537 2.53 วิทย์ฯสำอาง 08 พ.ย. 2560 พน. 0230483/2560 ปกติ 56    
13 5610122134026 นางสาวภาริตา  สายวงษ์ประดิษฐ์ 16 ส.ค. 2537 2.58 วิทย์ฯสำอาง 08 พ.ย. 2560 พน. 0230484/2560 ปกติ 56    
14 5430122113041 จ่าอากาศเอกธีรนนท์  แกว่นธัญกิจ 10 ส.ค. 2530 2.33 ท.สารสนเทศ 08 พ.ย. 2560 พน. 0230485/2560 กศ.พบ. 27    
15 5530122530080 พันจ่าอากาศตรีชัยวัฒน์  โสภาภรณ์ 21 ต.ค. 2534 2.15 ทอ.การจัดการอุต 08 พ.ย. 2560 พน. 0230486/2560 กศ.พบ. 29    
16 5630122113022 นางสาวธนกานต์  งอนเพชร 07 ส.ค. 2536 2.43 ท.สารสนเทศ 08 พ.ย. 2560 พน. 0230487/2560 กศ.พบ. 32    
17 5630122113310 จ่าอากาศเอกสุเนตร  ด่านโอภาส 19 พ.ค. 2532 3.52 ท.สารสนเทศ 08 พ.ย. 2560 พน. 0230488/2560 กศ.พบ. 34   มียกเว้น
18 5630122115005 นายจตุรงค์  ลิ้มสัสนานนท์ 23 ก.พ. 2529 2.82 วิทย์.คอม 08 พ.ย. 2560 พน. 0230489/2560 กศ.พบ. 32    
19 5630122115013 นางสาววราภรณ์  วงค์ตาผา 05 ต.ค. 2535 2.61 วิทย์.คอม 08 พ.ย. 2560 พน. 0230490/2560 กศ.พบ. 32    
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5610123314016 นางสาวศุภิสราวรรณ  พรประสิทธิ์ 20 เม.ย. 2538 3.34 ภาษาอังกฤษ 08 พ.ย. 2560 พน. 0330537/2560 ปกติ 56   มี E
2 5530123316228 จ่าอากาศตรีกฤตวิทย์  เทียมบัว 31 ธ.ค. 2533 2.61 รปศ. 08 พ.ย. 2560 พน. 0330538/2560 กศ.พบ. 30    
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5630125401213 นางกัญณิน  หมวดโคกสูง 29 เม.ย. 2511 3.64 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730465/2560 กศ.พบ. 33 ก 1  
2 5630125401242 นายจตุพร  เต็งทอง 10 พ.ค. 2537 3.48 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730466/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
3 5630125401210 นางสาวสมร  บัติดอน 06 ม.ค. 2515 3.45 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730467/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
4 5630125401221 นางสาวอรวรรณ  ประกอบชาติ 13 พ.ย. 2522 3.27 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730468/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
5 5630125410215 นางสาวพุทธชน  สายสร้อย 06 ก.ย. 2534 3.25 การตลาด 08 พ.ย. 2560 พน. 0730469/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
6 5530125413322 นางสาวธิดารัตน์  อยู่ภักดี 30 เม.ย. 2531 3.07 บริหารทรัพย์ 08 พ.ย. 2560 พน. 0730470/2560 กศ.พบ. 31    
7 5530125413324 จ่าอากาศโทอติวิชญ์  ไสยวุฒิ 25 ก.ย. 2537 3.03 บริหารทรัพย์ 08 พ.ย. 2560 พน. 0730471/2560 กศ.พบ. 31    
8 5630125401202 นายณัฐวุฒิ  พรมวงษ์ 19 ธ.ค. 2532 2.49 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730472/2560 กศ.พบ. 33    
9 5630125401203 นางสาวมัลลิกา  โคตรมูล 21 ก.พ. 2535 3.25 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730473/2560 กศ.พบ. 33   มีD
10 5630125401204 นางสาวนุชฉรา  แก้วกันทะ 15 มี.ค. 2534 3.06 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730474/2560 กศ.พบ. 33    
11 5630125401205 นายเสนาะ  ถาวร 17 ก.พ. 2522 2.91 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730475/2560 กศ.พบ. 33    
12 5630125401206 นางสาวสุภาพร  โพธิ์งาม 02 เม.ย. 2533 2.91 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730476/2560 กศ.พบ. 33    
13 5630125401207 นางสาวจุฑามาศ  จันทร์เนตรตรี 13 ก.ย. 2537 2.80 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730477/2560 กศ.พบ. 33    
14 5630125401209 นางสาวกิตติยาพร  หมุนลี 28 ก.ย. 2531 3.02 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730478/2560 กศ.พบ. 33    
15 5630125401211 นางสาวนิตยา  ศิริโสภาไพบูรณ์ 21 พ.ค. 2534 3.13 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730479/2560 กศ.พบ. 33    
16 5630125401218 นายสุระศักดิ์  จันทร์สว่าง 03 เม.ย. 2518 2.84 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730480/2560 กศ.พบ. 33    
17 5630125401219 นางสาวดาราพันธ์  กรรณสูตร 13 ธ.ค. 2535 2.72 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730481/2560 กศ.พบ. 33    
18 5630125401220 นางสาวจิราพร  บัวสาย 14 ก.ย. 2516 3.08 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730482/2560 กศ.พบ. 33    
19 5630125401222 นางสาวฉัตรฤดี  พิบูลย์ 06 ก.ค. 2530 2.84 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730483/2560 กศ.พบ. 33    
20 5630125401227 นางสาวปุยฝ้าย  นามโคตร 30 ก.ค. 2533 3.58 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730484/2560 กศ.พบ. 33   มียกเว้น
21 5630125401232 นางสาวณัฐนิชา  จีระบุตร 03 ก.ค. 2537 3.38 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730485/2560 กศ.พบ. 33   มีD
22 5630125401233 นางสาวสุดารัตน์  เป็นสุข 14 มี.ค. 2533 3.07 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730486/2560 กศ.พบ. 33    
23 5630125401234 นายปิยะสิทธิ์  ไตรรัตน์อภิชาต 31 ม.ค. 2531 2.77 การจัดการทั่วไป 08 พ.ย. 2560 พน. 0730487/2560 กศ.พบ. 33    
24 5630125410201 นางสาวนุสรา  พันธ์ดี 24 ธ.ค. 2534 2.94 การตลาด 08 พ.ย. 2560 พน. 0730488/2560 กศ.พบ. 33    
25 5630125410202 นางสาวจิราพรรณ  แววศักดิ์ 26 มี.ค. 2528 2.78 การตลาด 08 พ.ย. 2560 พน. 0730489/2560 กศ.พบ. 33    
26 5630125410203 นางสาวอังสุมารินทร์  ตราสี 22 ก.ค. 2533 2.82 การตลาด 08 พ.ย. 2560 พน. 0730490/2560 กศ.พบ. 33    
27 5630125410205 นางสาวศิริลักษณ์  กล่ำเจริญ 27 ส.ค. 2532 3.04 การตลาด 08 พ.ย. 2560 พน. 0730491/2560 กศ.พบ. 33    
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5831311538025 นายโยธิน  มณีโชติ 20 ม.ค. 2533 3.57 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430296/2560 กศ.พบ. 38 ก 2  
2 5831311538008 ว่าที่ร้อยตรีสรวิศ  สนทอง 27 ธ.ค. 2533 3.36 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430297/2560 กศ.พบ. 38 ก 2  
3 5731311540035 นายจักรพันธ์  ศรีทอง 17 มี.ค. 2535 2.51 ทล.คอมฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430298/2560 กศ.พบ. 35    
4 5731311540042 นายศิริวัจน์  แก้วเขียว 02 ก.พ. 2533 2.95 ทล.คอมฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430299/2560 กศ.พบ. 35    
5 5731311540220 นายศาศวัต  สุโพธิ์ 10 พ.ย. 2536 2.56 ทล.คอมฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430300/2560 กศ.พบ. 36    
6 5731311540221 นายจักรกฤษ  บุญสุข 12 ก.ย. 2537 2.81 ทล.คอมฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430301/2560 กศ.พบ. 36    
7 5831311538001 นายสิทธิกร  วีระประสิทธิ์ 12 ก.ค. 2522 3.77 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430302/2560 กศ.พบ. 38   ปวส.มีE
8 5831311538003 นายเอกศักดิ์  ดอนหา 23 ก.ย. 2537 2.98 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430303/2560 กศ.พบ. 38    
9 5831311538004 นายชฎายุ  นุชแดง 23 มิ.ย. 2536 2.85 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430304/2560 กศ.พบ. 38    
10 5831311538005 นายปกรณ์ศักดิ์  ก้อนชัยภูมิ 13 ก.ค. 2538 2.23 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430305/2560 กศ.พบ. 38    
11 5831311538006 นายสิทธิชัย  บุญประเสริฐ 10 ธ.ค. 2534 2.93 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430306/2560 กศ.พบ. 38    
12 5831311538012 นายวิทูร  พิมอ้วน 05 ส.ค. 2516 3.15 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430307/2560 กศ.พบ. 38    
13 5831311538013 นางสาวจินตนา  กันยา 29 พ.ค. 2530 3.25 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430308/2560 กศ.พบ. 38   ปวส.3.21
14 5831311538014 นายบรรธพล  สุขสำโรง 08 ส.ค. 2531 2.86 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430309/2560 กศ.พบ. 38    
15 5831311538015 นางสาวธันย์ชนก  หอมเกษร 13 มิ.ย. 2537 2.46 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430310/2560 กศ.พบ. 38    
16 5831311538018 นายณัฎฐนันท์  มะม่วงแก้ว 23 ก.ย. 2537 2.10 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430311/2560 กศ.พบ. 38    
17 5831311538020 นางสาววาสนา  เปรมสุวรรณ์ 01 ต.ค. 2533 3.27 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430312/2560 กศ.พบ. 38   ปวส.มีD ปวส.2.88
18 5831311538021 จ่าอากาศเอกสุธี  ทองเดช 29 พ.ย. 2534 3.46 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430313/2560 กศ.พบ. 38   ปวส.3.22
19 5831311538023 นายศรัณย์  ขันตี 18 มี.ค. 2536 2.21 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430314/2560 กศ.พบ. 38    
20 5831311538024 นางสาวสิรภัทร  ทวีวิทย์ชาคริยะ 02 ต.ค. 2536 2.80 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430315/2560 กศ.พบ. 38    
21 5831311538030 นายปิยะราช  เกรียงไกรวิทย์ 06 พ.ย. 2521 2.76 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430316/2560 กศ.พบ. 38    
22 5831311538031 นายศราวุฒิ  มณีรอด 27 ต.ค. 2533 2.26 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430317/2560 กศ.พบ. 38    
23 5831311538032 นายปกรณ์  จารุพิทยา 17 ส.ค. 2537 2.58 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430318/2560 กศ.พบ. 38    
24 5831311538033 นายจิรศักดิ์  ประทุมวี 19 ก.พ. 2534 2.93 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430319/2560 กศ.พบ. 38    
25 5831311538034 นางสาวน้ำฝน  สิงขา 29 ก.ย. 2537 2.71 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430320/2560 กศ.พบ. 38    
26 5831311538036 นางสาวพิไลวรรณ  พันต่าย 13 ม.ค. 2537 2.83 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430321/2560 กศ.พบ. 38    
27 5831311538038 นางสาวภณิตา  สาวทรัพย์ 01 ม.ค. 2536 2.85 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430322/2560 กศ.พบ. 38    
28 5831311538039 นายพงศธร  ชมภูศรี 30 ก.ย. 2534 2.13 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430323/2560 กศ.พบ. 38    
29 5831311538040 นายกัมปนาท  สุขกันต์ 07 พ.ย. 2533 2.35 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430324/2560 กศ.พบ. 38    
30 5831311538044 นายวาทิตย์  สาระไพฑูรย์ 04 มี.ค. 2533 2.28 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430325/2560 กศ.พบ. 38    
31 5831311538045 จ่าอากาศโทประภัทรพงษ์  วันโน 12 ก.ค. 2534 2.58 ทล.จัดอุตฯ 08 พ.ย. 2560 พน. 0430326/2560 กศ.พบ. 38    
32 5831311539001 นายทองฉัตร  โรจน์เรืองแสง 11 ต.ค. 2534 2.41 ทล.เครื่องกล 08 พ.ย. 2560 พน. 0430327/2560 กศ.พบ. 38    
33 5831311539002 นายเจตปริญญ์  เรียบทวี 03 ม.ค. 2536 3.11 ทล.เครื่องกล 08 พ.ย. 2560 พน. 0430328/2560 กศ.พบ. 38    
34 5831311539003 นายนพดล  ทองเพชร 15 ก.พ. 2525 3.02 ทล.เครื่องกล 08 พ.ย. 2560 พน. 0430329/2560 กศ.พบ. 38    
35 5831311539004 จ่าอากาศเอกศรายุทธ  แดงชาวนา 11 ต.ค. 2534 2.83 ทล.เครื่องกล 08 พ.ย. 2560 พน. 0430330/2560 กศ.พบ. 38    
36 5831311539009 นายอชิรวัชร์  เกียรติกุลธรรม 06 เม.ย. 2538 2.45 ทล.เครื่องกล 08 พ.ย. 2560 พน. 0430331/2560 กศ.พบ. 38    
37 5831311539010 นายวรุตม์  กล้าณรงค์ 19 พ.ย. 2537 2.49 ทล.เครื่องกล 08 พ.ย. 2560 พน. 0430332/2560 กศ.พบ. 38    
38 5831311539013 นายวรวุฒิ  พุกเปี่ยม 04 มี.ค. 2538 2.32 ทล.เครื่องกล 08 พ.ย. 2560 พน. 0430333/2560 กศ.พบ. 38    
39 5831311539014 สิบโทธรรม์ธรณ์  เตโช 22 ก.ย. 2538 2.93 ทล.เครื่องกล 08 พ.ย. 2560 พน. 0430334/2560 กศ.พบ. 38    
40 5831311539016 นายสุรพล  เถื่อนประดิษฐ์ 17 พ.ย. 2537 2.47 ทล.เครื่องกล 08 พ.ย. 2560 พน. 0430335/2560 กศ.พบ. 38    
41 5831311539017 นายณัฏฐพงศ์  ชูสว่าง 31 ธ.ค. 2536 2.47 ทล.เครื่องกล 08 พ.ย. 2560 พน. 0430336/2560 กศ.พบ. 38    
42 5831311539020 นายอิทธิพัทธ์  จันทร์ธำรงค์ 03 ม.ค. 2518 2.96 ทล.เครื่องกล 08 พ.ย. 2560 พน. 0430337/2560 กศ.พบ. 38    
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5510116519023 นางสาวฐิติชญา  ทักษิโณ 10 มี.ค. 2536 2.54 สถาปัตยกรรม 08 พ.ย. 2560 พน. 0630030/2560 ปกติ 55    
ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5611210326011 นางสาวนัชชา  ชัยจิตรเฉลา 18 พ.ย. 2538 3.63 อ.นิเทศศิลป์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1230015/2560 ปกติ 56   เทอมเกิน
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631217418222 นางสาวขวัญจิรา  ลาดคำ 24 มี.ค. 2537 3.68 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330139/2560 กศ.พบ. 33 ก 1  
2 5631217418208 นางสาววิชชุกาญจน์  ดวงวงค์ษา 11 ก.ย. 2534 3.59 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330140/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
3 5631217418206 นายยุทธนา  เดชะฤกษ์ 06 ส.ค. 2518 3.55 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330141/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
4 5631217418219 นางสาวสุภานัน  แพรัตน์ 15 ก.พ. 2534 3.46 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330142/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
5 5631217418221 นางสาวมุนิน  โภคะละ 24 พ.ค. 2528 3.34 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330143/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
6 5631217418227 นายวีรพิชญ์  จันทร์หล้าฟ้า 29 มี.ค. 2535 3.34 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330144/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
7 5611217418100 นายอิศรา  บุญแพ 19 ก.พ. 2537 2.50 วิทยุ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330145/2560 ปกติ 56    
8 5611217418104 นายรังสรรค์  ภู่เขียวปัด 15 เม.ย. 2538 2.46 วิทยุ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330146/2560 ปกติ 56    
9 5611217418198 นางสาวปิยธิดา  ผ่องโสภา 08 มิ.ย. 2537 2.52 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330147/2560 ปกติ 56    
10 5631217418207 นางสาวสุกัญญา  สีลานันท์ 01 ก.ย. 2530 2.87 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330148/2560 กศ.พบ. 33    
11 5631217418210 นายสรณะ  โรจน์คุณปรีชา 25 ม.ค. 2538 3.22 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330149/2560 กศ.พบ. 33    
12 5631217418220 นายจิรพัฒน์  บุญมา 05 มิ.ย. 2531 2.59 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330150/2560 กศ.พบ. 33    
13 5631217418223 นายภูวภัท  ศศิธร 15 มี.ค. 2537 3.22 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330151/2560 กศ.พบ. 33    
14 5631217418224 นางสาวนิติยา  เชื้อแสง 13 ก.พ. 2533 2.80 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330152/2560 กศ.พบ. 33    
15 5631217418226 นายนิธินันท์  พันธนาเสวี 22 พ.ค. 2535 3.21 ประชาสัมพันธ์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1330153/2560 กศ.พบ. 33    
ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631213436210 นางสาวกนกลักษณ์  พลพวก 12 ก.ค. 2518 3.82 บัญชี(บช.บ.) 08 พ.ย. 2560 พน. 0930150/2560 กศ.พบ. 33 ก 1  
2 5631213436206 นางสาวจริญญา  บุญเสริม 03 ก.ค. 2526 3.06 บัญชี(บช.บ.) 08 พ.ย. 2560 พน. 0930151/2560 กศ.พบ. 33    
3 5631213436212 จ่าอากาศเอกหญิงศจี  พิศมณี 26 มิ.ย. 2535 3.16 บัญชี(บช.บ.) 08 พ.ย. 2560 พน. 0930152/2560 กศ.พบ. 33    
4 5631213436215 นางสาววาริณี  สุนะไตร 06 มิ.ย. 2537 2.86 บัญชี(บช.บ.) 08 พ.ย. 2560 พน. 0930153/2560 กศ.พบ. 33    
5 5631213436223 นางสาวอรทัย  รักษาอยู่ 02 ก.ค. 2532 2.72 บัญชี(บช.บ.) 08 พ.ย. 2560 พน. 0930154/2560 กศ.พบ. 33    
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5631215334209 นายวิศิษฐ์  เหลืองสุรีย์ 20 ต.ค. 2522 3.72 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130066/2560 กศ.พบ. 33 ก 1  
2 5631215334221 นางสาวจารุวรรณ  วงศ์พลัด 09 ก.ค. 2519 3.61 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130067/2560 กศ.พบ. 33 ก 1  
3 5631215334218 นายไตรทศ  สิทธิจันทร์ 12 พ.ค. 2535 3.4 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130068/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
4 5631215334204 จ่าอากาศเอกปิยะณัฐ  ศรีกาหลง 29 ต.ค. 2536 3.29 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130069/2560 กศ.พบ. 33 ก 2  
5 5611215334013 นายรัตนพล  พรหมบุตร 26 พ.ค. 2537 2.35 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130070/2560 ปกติ 56    
6 5631215334047 พันจ่าอากาศโทอัครวุธ  ศรีอุทธา 26 ต.ค. 2533 2.68 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130071/2560 กศ.พบ. 32    
7 5631215334201 นางสาวจิราวรรณ  ทูลไธสง 26 ม.ค. 2537 2.86 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130072/2560 กศ.พบ. 33    
8 5631215334203 จ่าอากาศเอกศุภกร  ขำสุวรรณ์ 23 ก.ย. 2537 2.72 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130073/2560 กศ.พบ. 33    
9 5631215334208 นางสาวปริศนา  เดชวุธ 02 มิ.ย. 2535 2.88 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130074/2560 กศ.พบ. 33    
10 5631215334212 สิบตรีกรมวิชา  ชุมพล 10 มี.ค. 2537 3.04 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130075/2560 กศ.พบ. 33    
11 5631215334219 พันจ่าอากาศโทเกรียงไกร  สอนกิจมั่น 15 ก.พ. 2533 2.67 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130076/2560 กศ.พบ. 33    
12 5631215334222 นางสาวกัลยกร  วงศ์พลัด 11 มิ.ย. 2535 3.05 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130077/2560 กศ.พบ. 33    
13 5631215334234 จ่าอากาศเอกสุริยา  ขยายแย้ม 21 ส.ค. 2535 3.11 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130078/2560 กศ.พบ. 33    
14 5631215334243 นายพสิษฐ์  แหลมหลัก 17 มิ.ย. 2537 2.43 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130079/2560 กศ.พบ. 33    
15 5631215334244 จ่าอากาศเอกสุธรรม  แย้มกลิ่น 26 ส.ค. 2537 2.66 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130080/2560 กศ.พบ. 33    
16 5631215334247 จ่าอากาศเอกพีรพนธ์  ศรีสวัสดิ์ 11 ม.ค. 2538 2.91 รัฐศาสตร์ 08 พ.ย. 2560 พน. 1130081/2560 กศ.พบ. 33    
ระดับปริญญาโท
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5550173606001 นางสาวอชิรญา  เพียสังกะ 30 ต.ค. 2531 3.35 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 08 พ.ย. 2560 พน. 0350002/2560 บ.(พิเศษ) 3    
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล วันเดือนปีเกิด เกรดเฉลี่ย สาขาวิชา วันที่สำเร็จการศึกษา เลขที่ปริญญาบัตร ภาค เกียรตินิยม หมายเหตุ
1 5751754651304 นางสาวจินตนา  จันทร์เพ็ญ 9 มิ.ย. 2530 3.63 บธ.ม. 8 พ.ย. 2560 พน. 0750007/2560 บ.(พิเศษ) 22