ด้านข้างอาคาร 22 ชั้น 1      ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58