- คู่มือบริการประชาชน

               - คู่มิอบริการประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.pdf

               - เว๊ปไซต์ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน